ILPP2/443-713/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie VAT - w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
ILPP2/443-713/14-3/TWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. podatek od towarów i usług
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. (...) Wniosek uzupełniono w dniu 20 sierpnia 2014 r. w zakresie pytania sformułowanego do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Fundacja) zamierza złożyć wniosek o płatność, ponieważ realizuje działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi (PROW na lata 2007-2013) w ramach ww. dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „(...)”. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na podnoszeniu jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację zajęć sportowych (piłka nożna) aktywizujących dzieci i młodzież z obszaru Lokalnej Grupy Działania. Mając na celu profesjonalne przygotowanie oraz promocję projektu zaplanowano dla uczestników zajęć sportowych zakup koszulek sportowych 48 szt. Na zakończenie projektu zaplanowano Turniej, podczas którego wszystkie grupy będą mogły zademonstrować swoje umiejętności nabyte podczas zajęć z trenerami. W ramach Turnieju zaplanowano koszty z tytułu:

 • opieki medycznej – 1 osoba;
 • sędziów – 2 osoby;
 • 48 batonów energetyzujących dla uczestników turnieju;
 • 8 zgrzewek wody mineralnej (6 butelek x 1,5l) dla uczestników turnieju;
 • medali za I, II, III miejsce łącznie 24 medale dla uczestników turnieju.

Fundacja nie jest i nigdy nie była czynnym podatnikiem podatku VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwolnienie podmiotowe. Prowadzona działalność statutowa jest nieznaczna i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT.

Umowy o dofinansowanie ww. projektu i rozliczenie finansowe będą przeprowadzane przez inne instytucje, tj. organy administracji rządowej ARiMR i samorządowe szczebla wojewódzkiego.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Fundacji związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT.

Zainteresowany nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie – sformułowane w uzupełnieniu z dnia 18 sierpnia 2014 r .

Czy Fundacja ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji pn. „(...)” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowanych PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Małe projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 413)...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na powyższe, nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Fundacja zamierza złożyć wniosek o płatność w ramach dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację pn. (...), działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na podnoszeniu jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację zajęć sportowych piłki nożnej aktywizujących dzieci i młodzież z obszaru Lokalnej Grupy Działania. Mając na celu profesjonalne przygotowanie oraz promocję projektu zaplanowano dla uczestników zajęć sportowych zakup koszulek sportowych 48 szt. Na zakończenie projektu zaplanowano Turniej, podczas którego wszystkie grupy będą mogły zademonstrować swoje umiejętności nabyte podczas zajęć z trenerami. W ramach Turnieju zaplanowano koszty z tytułu:

 • opieki medycznej – 1 osoba;
 • sędziów – 2 osoby;
 • 48 batonów energetyzujących dla uczestników turnieju;
 • 8 zgrzewek wody mineralnej (6 butelek x 1,5l) dla uczestników turnieju;
 • medali za I, II, III miejsce łącznie 24 medale dla uczestników turnieju.

Działalność Fundacji związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT – Zainteresowany nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanej operacji nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji pn. (...) współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowanych PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Małe projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 413).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/443-772/14/ASz | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-586/14-5/AS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP4/443-605/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.