ILPP2/443-499/13-4/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy ponoszone przez Spółkę koszty podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadań mogą zostać w jakikolwiek sposób przez nią odliczone lub zwrócone?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono w dniu 5 sierpnia 2013 r. o podpis drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, doprecyzowanie opisu sprawy oraz o brakującą opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim. Przedmiotem dotacji jest realizacja projektu w 100% (projekt „Profesjonalizm kadr (...”) finansowanego z dotacji, który obejmuje realizację działań szkoleniowych dla osób dorosłych w formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z kosztami osobowymi, zakupem sprzętu biurowego, materiałów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, wydatków promocyjnych. Projekty realizowane będą do dnia 31 października 2014 r. Wszelkie koszty związane z realizacją zadań ponosi Spółka, która nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT i figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Działalność szkoleniowa Spółki jest wydatkiem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 86) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi (wydatki) są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Analizując odwrotność tego przepisu – w przypadku gdy zakupy towarów i usług dotyczą czynności nieopodatkowanych podatnik nie ma prawnej możliwości odzyskania omawianego podatku. Uwarunkowania prawne skutkują bowiem brakiem podstaw do odliczania lub zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach z realizacji zadania. Projekty rozliczane są kwartalnie, otrzymane transze kończą się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej – Urząd Marszałkowski.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu będą nieodpłatne. Dotacja, którą Spółka otrzyma będzie stanowiła zwrot kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia jakim będą szkolenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ponoszone przez Spółkę koszty podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadań mogą zostać w jakikolwiek sposób przez nią odliczone lub zwrócone...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając powyższe na względzie Spółka stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, Spółce nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. Spółka uważa, iż wydatki które będą ponoszone w ramach dotacji na realizację działań szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych nie podlegają odliczeniu mimo istnienia prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim. Przedmiotem dotacji jest realizacja projektu w 100% (projekt „Profesjonalizm kadr (...)”) finansowanego z dotacji, który obejmuje realizację działań szkoleniowych dla osób dorosłych w formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z kosztami osobowymi, zakupem sprzętu biurowego, materiałów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, wydatków promocyjnych. Projekty realizowane będą do dnia 31 października 2014 r. Wszelkie koszty związane z realizacją zadań ponosi Spółka, która nie uzyskuje żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT i figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Działalność szkoleniowa Spółki jest wydatkiem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 86) podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi (wydatki) są wykorzystywane do czynności opodatkowanych – w przypadku gdy zakupy towarów i usług dotyczą czynności nieopodatkowanych podatnik nie ma prawnej możliwości odzyskania omawianego podatku. Projekty rozliczane są kwartalnie, otrzymane transze kończą się złożeniem wniosku o płatność do instytucji wdrażającej – Urząd Marszałkowski. Jak wskazała Spółka, usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu będą nieodpłatne. Dotacja, którą Spółka otrzyma będzie stanowiła zwrot kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia jakim będą szkolenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast w świetle 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem, przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usługi.

Dla określenia, czy dana dotacja, subwencja i inne dopłaty o podobnym charakterze są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję lub inną dopłatę o podobnym charakterze), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług.

Kryterium uznania dotacji (subwencji lub innej dopłaty) za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast dotacja niedająca się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika nie stanowi obrotu – w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy – czyli nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie podlega opodatkowaniu.

Jak wskazał Wnioskodawca, usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu będą nieodpłatne. Dotacja, którą Spółka otrzyma będzie stanowiła zwrot kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia jakim będą szkolenia.

Zatem dofinansowanie jakie otrzyma Spółka na realizację projektu nie stanowi dopłaty do ceny usług świadczonych w związku z realizacją projektu.

Jeżeli zatem otrzymana przez Spółkę dotacja nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych przez nią usług, to nie podlega włączeniu do podstawy opodatkowania, a samą usługę należy uznać za wyświadczoną nieodpłatnie. Bowiem w przedmiotowej sprawie nie następuje płatność na rzecz Wnioskodawcy, ani bezpośrednio od nabywcy usługi, ani też od podmiotu trzeciego, ani w formie dopłaty do ceny usług.

Z kolei, aby stwierdzić, czy nieodpłatna usługa podlega opodatkowaniu na równi z usługą odpłatną należy odnieść się do cyt. art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wymienione usługi szkoleniowe stanowią przedmiot działalności gospodarczej Spółki, zatem należy uznać, że wykonywane są w celach działalności gospodarczej, są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tak więc należy traktować je jako niepodlegające opodatkowaniu.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług dofinansowanych z dotacji, która nie będzie miała w zaistniałej sytuacji charakteru dopłaty do ceny (nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy) przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek płatności ze strony nabywcy usług – zakupów towarów i usług finansowanych tą dotacją nie można uznać, jako wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym, nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego – związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi. Zatem Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu, będącego przedmiotem wniosku.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu indentyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach (...) – art. 87 ust. 2 ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Tym samym Spółka nie będzie mogła ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych na realizację przedmiotowego projektu, sfinansowanych otrzymaną dotacją.

Ponadto, w zakresie przedmiotowych wydatków Spółka nie będzie mieć również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Spółka nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Spółka nie będzie mogła odliczyć ani otrzymać zwrot naliczonego podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych na realizację przedmiotowego projektu, sfinansowanych otrzymaną dotacją.

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.