ILPP1/4512-1-650/15-5/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.
ILPP1/4512-1-650/15-5/APinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. dostawa towarów
 3. eksploatacja
 4. ewidencja gruntów
 5. grunt niezabudowany
 6. infrastruktura techniczna
 7. kopaliny
 8. odliczenia
 9. opodatkowanie
 10. plan zagospodarowania przestrzennego
 11. podatek naliczony
 12. prawo do odliczenia
 13. sprzedaż
 14. teren budowlany
 15. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia: 17 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) oraz 21 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości. Powyższy wniosek uzupełniono w dniach: 21 września 2015 r. oraz 26 października 2015 r. o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 16 lipca 2015 r. Spółka Akcyjna (dalej Wnioskodawca lub Spółka) na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabyła od Spółki z o.o. (dalej Sprzedawca) niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 223/1, 223/3 oraz 223/4 o łącznej powierzchni 2.9524 ha (dalej Nieruchomość). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tym podatkiem. Wnioskodawca nie prowadzi działalności zwolnionej od VAT.

Sprzedawca na podstawie umowy nabył w dniu 14 listopada 2007 r. od osoby fizycznej prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 223. Działka jest objęta księgą wieczystą. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT i nabył wskazaną nieruchomość z zamiarem jej wykorzystania w działalności opodatkowanej polegającej na wydobyciu i sprzedaży kruszywa (granodiorytu). Sprzedawca zakładał bądź bezpośrednie prowadzenie tego rodzaju działalności, bądź wydzierżawienie nieruchomości na ten cel. W ewidencji gruntów cała działka stanowi grunt o przeznaczeniu rolnym (grunty klasy RIIIb i RIVa).

Transakcja sprzedaży ww. działki gruntu na rzecz sp. z o.o. nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nabycia dokonano od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedawca pokrył koszty związane z transakcją w tym koszty aktu notarialnego. Podatek VAT zawarty w cenie sporządzenia aktu notarialnego został przez Sprzedawcę odliczony.

Działka gruntu o nr 223 znajduje się na obszarze, dla którego został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP) uchwałą Rady Miasta z 23 lutego 2013 r. MPZP przewiduje, że podstawowe przeznaczenie obszaru, na którym znajduje się działka, to „teren powierzchniowej eksploatacji kopalin” (symbol PG).

Sprzedawca wystąpił z projektem podziału nieruchomości, który miał na celu wydzielenie działek na potrzeby zakładu górniczego. Projekt został zatwierdzony przez Burmistrza decyzją z 13 maja 2015 r., w związku z czym w wyniku podziału nieruchomości powstały odpowiednio nowe działki gruntu:

 • działka nr 223/1 o pow. 0.2698 ha,
 • działka nr 223/2 o pow. 12.88 ha,
 • działka nr 223/3 o pow. 2.4858 ha,
 • działka nr 223/4 o pow. 0.1968 ha.

Transakcją sprzedaży w dniu 16 lipca 2015 r. zostały objęte działki oznaczone numerami geodezyjnymi 223/1, 223/3 oraz 223/4. Od dnia zakupu przez Sprzedawcę do dnia sprzedaży na tej części nieruchomości, która była przedmiotem transakcji, Sprzedawca nie wykonywał jakiekolwiek działalności. Żadne czynności w sensie faktycznym nie zostały podjęte. Sprzedawca nie ponosił także wydatków na utrzymanie lub zagospodarowanie nieruchomości, ponieważ nie było to konieczne.

W świetle obowiązujących przepisów przyjęto, że sprzedaż ww. nieruchomości niezabudowanej na rzecz Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu VAT według stawki 23% i nie znajduje zastosowania żadne ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług lub przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że równocześnie z niniejszym wnioskiem został złożony przez Sprzedawcę wniosek dotyczący prawidłowości zastosowania stawki VAT w wysokości 23% z tytułu transakcji sprzedaży Nieruchomości w dniu 16 lipca 2015 r.

W piśmie z dnia 17 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Zainteresowany doprecyzował stan faktyczny sprawy poprzez udzielenie następujących informacji:

Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem niezabudowanej nieruchomości i spółka ta skorzystała z tego prawa dokonując odliczenia VAT naliczonego w związku ze sporządzeniem aktu notarialnego. Sprzedawca nie wykorzystywał nabytej nieruchomość wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów usług.

Działka gruntu o nr 223 nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. najmu, dzierżawy, użyczenia itp. W dniu 1 lipca 2015 r. Sprzedawca udzielił spółce A Sp. z o.o. do dysponowania przez spółkę nieruchomościami stanowiącymi działki: nr 223/1, nr 223/3, nr 223/4. Promesa obejmowała w szczególności prawo do korzystania przez spółkę z działki nr 233/1 na cele związane z przyszłą powierzchniową eksploatacją kopalin. Promesa wskazywała, że szczegółowe warunki korzystania z działki nr 223/1 zostaną ustalone w umowie dzierżawy, po uzyskaniu przez A sp. z o.o. koncesji na powierzchniową eksploatację kopalin.

Na dzień sprzedaży działek nr 223/1, 223/3 oraz 223/4 wskazane działki znajdowały się na obszarze, dla którego został uchwalony MPZP, który przewiduje, że podstawowe przeznaczenie obszaru, na którym znajdują się sprzedane działki to „teren powierzchniowej eksploatacji kopalin” (symbol PG).

Sp. z o.o. nie ponosiła jakichkolwiek nakładów w celu przygotowania przedmiotowych działek do sprzedaży (np. uzbrojenie terenu, ogrodzenie, inne działania zmierzające do zwiększenia wartości, bądź atrakcyjności działki, zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży w środkach masowego przekazu, tj. w sieci internetowej, prasie, radiu lub telewizji, inne działania marketingowe itp.). Podkreślić także należy, że Sp. z o.o. nie poniosła kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości. Koszty te zostały poniesione przez właściciela sąsiednich działek, który stara się o uzyskanie koncesji na powierzchniową eksploatację kopalin.

W piśmie z dnia 21 października 2015 r. - stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany wskazał, że:

Na dzień sprzedaży działek 223/1, 223/3 oraz 223/4 wskazane działki znajdowały się na obszarze, dla którego został uchwalony MPZP uchwałą Rady Miasta z 23 lutego 2013 r. (dalej Uchwała). MPZP obowiązywał na dzień sprzedaży i przewiduje, że podstawowe przeznaczenie obszaru, na którym znajdują się sprzedane działki to „teren powierzchniowej eksploatacji kopalin” (symbol PG).

Uchwała dotycząca MPZP jako prawo miejscowe została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa z 22 lipca 2013 r.

We wskazanej Uchwale:

 • określa się, że ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu powinno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane i wynikające z przepisów odrębnych, jak i warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, obejmujące w szczególności: obiekty gospodarcze i garaże, elementy infrastruktury drogowej, obiekty małej architektury oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu (§ 2 ust. 1 pkt 2);
 • określa, że w planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym: ... 8) tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin, oznaczone symbolem PG (§ 4 ust. 2 pkt 8);
 • zgodnie z § 9 na rysunkach planu nr 2 i 4 (załączniki do uchwały) oznaczono następujące granice złóż kopalin:
  • złoże granodiorytu, w części zlokalizowane na dotychczasowym złożu granodiorytu oraz złożu sjenitu;
  • złoże rud niklu.

Ponadto na rysunkach planu nr 2 i 4 oznaczono granice istniejących oraz projektowanych obszarów górniczych, jak i terenów górniczych, dotyczących złóż m.in. granodiorytu i sjenitu. Sposoby zagospodarowania terenów, na których występują granice, o których mowa wyżej, określono w rozdz. 12 Uchwały.

 • na rysunku nr 2 znajduje się obszar oznaczony symbolem PG1. Obszar ten obejmuje działkę gruntu nr 223, tj. działkę, z której po podziale geodezyjnym wydzielono działki nr 223/1, 223/3 oraz 223/4 stanowiące przedmiot wniosku;
 • zgodnie z § 50 (rozdział 12 Uchwały) określa się, że dla terenu oznaczonego na rysunku planu Nr 2 symbolem PG1, ustala się następujące przeznaczenie:
  • przeznaczenie podstawowe terenu: tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin;
  • przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej, tereny lasów i wód powierzchniowych.

Na terenie oznaczonym PG1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

 • dopuszcza się leśno-wodny lub rolny-leśny kierunek rekultywacji;
 • dopuszcza się wykorzystanie do rekultywacji odpadów górniczych przeróbczych oraz nadkład, w tym glebę z gruntów rolnych;
 • w trakcie robót eksploatacyjnych stosować właściwe środki zapobiegawcze celem wyeliminowania zagrożeń geotechnicznych (osuwisk);
 • maksymalna wysokość elewacji budynków: 9m;
 • tereny funkcji podstawowej, obejmują:
  • tereny odkrywkowej eksploatacji górniczej,
  • tereny zwałowania zewnętrznego nadkładu i humusu,
  • tereny zwałowania wewnętrznego i składowania kopaliny,
  • urządzenia infrastruktury kopalni,
  • tereny odzysku odpadów i rekultywacji.

Mając zatem na uwadze przedstawione postanowienia uchwały Rady Miasta Wnioskodawca prezentuje stanowisko, że Nieruchomość (składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 223/1, 223/3 oraz 223/4 o łącznej powierzchni 2.9524 ha) jest terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 u.p.t.u. Biorąc pod uwagę, że za tereny budowlane uważa się, stosownie do art. 2 pkt 33 u.p.t.u., grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stąd w ocenie Wnioskodawcy Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 223/1, 223/3 oraz 223/4 jest takim terenem. Nie ulega wątpliwości, że do wydobycia kopalin ze złóż potrzebne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, wzniesienie właściwych obiektów budowlanych służących wydobyciu kopalin z ziemi. Obiekty te łącznie jako zespół składników majątkowych z momentem rozpoczęcia eksploatacji (wydobycia kopaliny) będą tworzyć kopalnię odkrywkową. W efekcie o ile samo wyrobisko (miejsce wydobycia kopaliny) trudno uznać za jakąkolwiek formę zabudowy, to infrastruktura niezbędna do wydobycia kopaliny tworząca kopalnię odkrywkową stanowi formę zabudowy. Wskazując na przytoczone postanowienia Uchwały Rady Miasta, które przewidują m.in. maksymalną wysokość elewacji budynków: 9m (zabudowa) oraz wznoszenie urządzeń infrastruktury kopalni. Z tych też względów - w ocenie Wnioskodawcy - teren przeznaczony w MPZP do powierzchniowej eksploatacji kopalin jest terenem przeznaczonym pod zabudowę, a w ślad za tym terenem budowlanym. W dalszej konsekwencji do sprzedaży Nieruchomości zwolnienie od VAT zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. nie ma zastosowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży Nieruchomości...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym do dostawy realizowanej przez Sprzedawcę nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień od podatku od towarów i usług, i w ślad za tym nie znajdzie zastosowania zakaz odliczenia podatku wynikający z art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zainteresowanemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży Nieruchomości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 • nabycia towarów i usług,
 • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Nabycie niezabudowanej Nieruchomości będzie stanowić odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem i nie prowadzi działalności zwolnionej od VAT. Stąd też w stosunku do podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu nieruchomości związanego z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia stosownie do art. 86 ust. 1 u.p.t.u.

Ad. 2

Prawidłowe jest stanowisko, że w opisanym stanie faktycznym do dostawy realizowanej przez Sprzedawcę nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień od podatku od towarów i usług, i w ślad za tym nie znajdzie zastosowania zakaz odliczenia podatku wynikający z art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u.

Opisana w stanie faktycznym dostawa Nieruchomości niezabudowanej nie będzie korzystać z żadnego ze zwolnień zawartego w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych do ustawy. W szczególności do omawianej dostawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie:

 1. zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. Wskazane zwolnienie w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. dotyczy:
  1. wszystkich towarów, tj. zarówno nieruchomości, jak i ruchomości;
  2. towarów, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT,
  3. towarów wykorzystywanych, niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat), wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.
  Takie stanowisko jest prezentowane przez organy podatkowe w interpretacjach wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów (np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 maja 2014 r., sygn. ILPP5/443-67/14-2/KG).
  W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie ma zastosowania. Sprzedawca nabył nieruchomość w roku 2007 będąc czynnym podatnikiem VAT. Nabycie nieruchomości zostało dokonane z zamiarem jej wykorzystania w prowadzonej działalności w zakresie wydobycia i sprzedaży kruszywa opodatkowanej podatkiem od towarów usług. Ponadto w związku z nabyciem nieruchomości Sprzedawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa Sprzedawca skorzystał. Nie doszło do sytuacji polegającej na wykorzystywaniu Nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.
 2. zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. Na podstawie powołanego przepisu zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Za tereny budowlane uważa się, stosownie do art. 2 pkt 33 u.p.t.u., grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W świetle powyższego zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczy dostaw, których przedmiotem są nieruchomości niezabudowane, których m.in. w świetle MPZP nie można zakwalifikować jako terenów budowlanych. Nakaz odniesienia do postanowień MPZP powoduje, że przeznaczenie nieruchomości (użytek) wynikające z ewidencji gruntów jest bez znaczenia z punktu widzenia zastosowania zwolnienia. Analizowana Nieruchomość jest niezabudowana, a MPZP przewiduje dla niej podstawowe przeznaczenie jako teren powierzchniowej eksploatacji kopalin. Nie ulega wątpliwości, że do wydobycia kopalin ze złóż potrzebne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, wzniesienie właściwych obiektów budowlanych służących wydobyciu kopalin z ziemi. Obiekty te łącznie jako zespół składników z momentem rozpoczęcia eksploatacji (wydobycia kopaliny) będą tworzyć kopalnię odkrywkową. W efekcie o ile samo wyrobisko (miejsce wydobycia kopaliny) trudno uznać za jakąkolwiek formę zabudowy, to infrastruktura niezbędna do wydobycia kopaliny tworząca kopalnię odkrywkową stanowi formę zabudowy. Z tych też względów, w ocenie Wnioskodawcy, teren przeznaczony w MPZP do powierzchniowej eksploatacji kopalin jest terenem przeznaczonym pod zabudowę, a w ślad za tym terenem budowlanym. W konsekwencji do sprzedaży Nieruchomości zwolnienie od VAT zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. nie ma zastosowania.
 3. zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 i l0a u.p.t.u., ponieważ te zwolnienia mają zastosowanie wyłącznie do nieruchomości zabudowanych.

W świetle przedstawionych uwag dostawa Nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23%. Do omawianej dostawy nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień od podatku od towarów i usług, w szczególności żadne ze zwolnień wymienionych powyżej. Z tych też względów art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u. wyłączający prawo do odliczenia nie znajdzie zastosowania w sytuacji opisanej w stanie faktycznym. W konsekwencji prawo do odliczenia wynikające z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. nie podlega na tej podstawie ograniczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo - prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że w dniu 16 lipca 2015 r. Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabył od Sprzedawcy niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 223/1, 223/3 oraz 223/4 o łącznej powierzchni 2.9524 ha. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tym podatkiem. Wnioskodawca nie prowadzi działalności zwolnionej od VAT.

Sprzedawca na podstawie umowy nabył w dniu 14 listopada 2007 r. od osoby fizycznej prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze 223. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT i nabył wskazaną nieruchomość z zamiarem jej wykorzystania w działalności opodatkowanej polegającej na wydobyciu i sprzedaży kruszywa (granodiorytu). Sprzedawca zakładał bądź bezpośrednie prowadzenie tego rodzaju działalności bądź wydzierżawienie nieruchomości na ten cel.

Transakcja sprzedaży ww. działki gruntu na rzecz Sprzedawcy nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nabycia dokonano od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sprzedawca pokrył koszty związane z transakcją w tym koszty aktu notarialnego. Podatek VAT zawarty w cenie sporządzenia aktu notarialnego został przez Sprzedawcę odliczony.

Działka gruntu o nr 223 znajduje się na obszarze, dla którego został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje, że podstawowe przeznaczenie obszaru, na którym znajduje się działka, to „teren powierzchniowej eksploatacji kopalin” (symbol PG). Zgodnie z postanowieniami uchwały, MPZP przewiduje m.in. maksymalną wysokość elewacji budynków: 9 m (zabudowa) oraz wznoszenie urządzeń infrastruktury kopalni.

Sprzedawca wystąpił z projektem podziału nieruchomości, który miał na celu wydzielenie działek na potrzeby zakładu górniczego. Projekt został zatwierdzony w związku z czym w wyniku podziału nieruchomości powstały odpowiednio nowe działki gruntu:

 • działka nr 223/1 o pow. 0.2698 ha,
 • działka nr 223/2 o pow. 12.88 ha,
 • działka nr 223/3 o pow. 2.4858 ha,
 • działka nr 223/4 o pow. 0.1968 ha.

Transakcją sprzedaży w dniu 16 lipca 2015 r. zostały objęte działki oznaczone numerami geodezyjnymi 223/1, 223/3 oraz 223/4. Od dnia zakupu przez Sprzedawcę do dnia sprzedaży na tej części nieruchomości, która była przedmiotem transakcji, Sprzedawca nie wykonywał jakiekolwiek działalności. Żadne czynności w sensie faktycznym nie zostały podjęte. Sprzedawca nie ponosił także wydatków na utrzymanie lub zagospodarowanie nieruchomości ponieważ nie było to konieczne.

Sprzedawca nie wykorzystywał nabytej nieruchomość wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Przedmiotowy teren wskazany w MPZP do powierzchniowej eksploatacji kopalin jest przeznaczony pod zabudowę, a w ślad za tym stanowi teren budowlany.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży wskazanych we wniosku działek gruntu. Ponadto Wnioskodawca rozważa kwestię, czy prawidłowe jest stanowisko, że w opisanym stanie faktycznym do dostawy realizowanej przez Sprzedawcę nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień od podatku od towarów i usług, i w ślad za tym nie znajdzie zastosowania zakaz odliczenia podatku wynikający z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

W tym miejscu należy, wskazać, że w stosunku do dokonanej dostawy Sprzedawca wystąpił w charakterze podatnika, ponieważ Spółka – czynny, zarejestrowany podatnik VAT – nabyła wskazaną nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w działalności gospodarczej opodatkowanej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy.

Na mocy z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie – na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Definicja terenów budowlanych została zawarta w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji, gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z pózn. zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój na podstawie tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem o przeznaczeniu danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto, jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy gruntów, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy jednoznacznie wynika, że kluczowym elementem pozwalającym stwierdzić, czy dostawa nieruchomości niezabudowanych może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT jest określenie przeznaczenia gruntu. Przepis wskazuje, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie stanowią one terenów budowlanych. Dla prawidłowego określenia przeznaczenia terenów decydujące znaczenie ma przy tym przeznaczenie terenu określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej nieruchomości.

Dla Nieruchomości składającej się z działek nr 223/1, 223/3, 223/4 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że jest to „teren powierzchniowej eksploatacji kopalin (symbol PG)”. Grunt ten – jak wskazał Wnioskodawca – stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Z uwagi na to, że Nieruchomość ta została uznana za teren budowlany, w stosunku do jej sprzedaży na rzecz Zainteresowanego nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zatem należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jak wskazał Zainteresowany, Sprzedawcy w związku z nabyciem niezabudowanej Nieruchomości przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jednakże Sprzedawca nie wykorzystywał ww. Nieruchomości wyłącznie w działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. W konsekwencji, nie zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z uwagi na to, że dla dokonanej przez Sprzedawcę na rzecz Wnioskodawcy dostawy Nieruchomości nie znajdą zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 2 ustawy, sprzedaż ta stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu właściwej stawki podatku.

Należy wskazać, że z treści cyt. przepisów art. 86 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT nieprowadzącym działalności zwolnionej od VAT, a zakup opisanych działek nr 223/1, 223/3 oraz 223/4 - jak wskazał Zainteresowany - jest związany z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Zatem z uwagi na związek poniesionego wydatku na zakup nieruchomości z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej jego poniesienie.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że w stosunku do dokonanej przez Sprzedawcę na rzecz Wnioskodawcy dostawy Nieruchomości (działek nr 223/1, 223/3, 223/4) nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień od podatku od towarów i usług zawarte w art. 43 ustawy. Sprzedaż ta stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT. Zatem w tym przypadku nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, pozbawiające Zainteresowanego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży Nieruchomości w zakresie, w jakim Nieruchomość ta służy Zainteresowanemu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.