ILPP1/4512-1-346/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji operacji pn. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)” .
ILPP1/4512-1-346/15-4/AWinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. odliczenia
  3. podatek naliczony
  4. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji operacji pn. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji operacji pn. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)” .

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego w Polsce. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.; Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297; Dz. U. z 1990 r. Nr 55, poz. 321; Dz. U. z 1990 r. Nr 86, poz. 504; Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425; Dz. U. z 1991 r. Nr 107, poz. 459; Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34; Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3) nadaje Parafii osobowość prawną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT. W III kwartale 2014 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Dnia 4 lutego 2015 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest wzrost liczby turystów oraz poprawa stanu infrastruktury służącej mieszkańcom poprzez wymianę nawierzchni drogi procesyjnej wokół kościoła. W ramach realizacji operacji wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę kamienną granitową. Wykonawca robót budowlanych za powyższe prace wystawi fakturę VAT, która zapłacona zostanie w terminie.

W wyniku realizacji ww. operacji nie osiągnięto żadnego dochodu. Nowa nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej powstała w wyniku realizacji operacji, nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stąd wszystkie poniesione wydatki, uwidocznione na fakturze VAT, w tym podatek VAT, podlegają refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy. Niemniej refundacja poniesionego, w związku z realizacją operacji, podatku VAT wymaga załączenia do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji w sprawie ewentualnej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pt. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest możliwe odzyskanie podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie, w której wykonana w wyniku realizacji operacji nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej mogłaby być wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, prawo do odzyskania poniesionego podatku VAT przysługuje podatnikowi VAT, w sytuacji gdy podatnik ten wykorzystuje towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powyższy stan prawny wyklucza możliwość odzyskania uiszczonego podatku VAT, z uwagi na fakt, że Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie składa deklaracji VAT. Dodatkowo operacja pt. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)”, w ramach której został poniesiony podatek VAT, służyła realizacji celów operacji, a utworzona w jej wyniku nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując należy stwierdzić, że w związku z tym, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a nabyte towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pt. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT.

W III kwartale 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Celem przedmiotowej operacji jest wzrost liczby turystów oraz poprawa stanu infrastruktury służącej mieszkańcom poprzez wymianę nawierzchni drogi procesyjnej wokół kościoła. W ramach realizacji operacji wymieniono nawierzchnię z płyt betonowych na kostkę kamienną granitową. Wykonawca robót budowlanych za powyższe prace wystawi fakturę VAT, która zapłacona zostanie w terminie.

Nowa nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej powstała w wyniku realizacji operacji nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją ww. operacji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją operacji – jak wskazał Wnioskodawca – nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pt. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)”.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. „Rewitalizacja infrastruktury przy kościele zabytkowym (...)” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.