ILPP1/4512-1-238/15-4/NS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu.
ILPP1/4512-1-238/15-4/NSinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie podatku należnego
 2. odliczenia
 3. odliczenie podatku
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. „(...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ośrodek w X, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową wojewódzką osobą prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Zgodnie z art. 2 ust. 2b Ustawy, zadaniem Ośrodka jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 lit. d) tiret 5 Ustawy, Ośrodek może odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Ośrodek planuje realizować cykl szkoleń w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Y jako Podmiotu Wdrażającego dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt.: „(...)”. Szkolenie będzie realizowane w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Szkolenia osób prowadzących działalność rolniczą na OSN w zakresie dobrych praktyk rolniczych oraz rozwiązywania problemów ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony wód, istniejących na obszarze ich gospodarowania, powinny być nakierowane na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk, a w efekcie zapobiegać pogorszeniu stanu powierzchniowych i podziemnych wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu oraz prowadzić do poprawy stanu wód, w których zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego już nastąpiło. Nabór uczestników szkoleń powinien być przeprowadzony wśród rolników, których gospodarstwa w całości lub częściowo zlokalizowane są na obszarach zakwalifikowanych na lata 2012-2016 jako szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN. Gminy te są wymienione w rozporządzeniach dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, opublikowanych we właściwych terenowo Dziennikach Urzędowych Województw. Rozporządzenie Nr (...) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Z (Dz. Urz. województwa A z dn. 16 lipca 2012 r.) oraz Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w X z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz. Urz. województwa A z dn. 13 lipca 2012 r.).

Źródłem finansowania w 85% jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w 15% środki krajowe.

Finansowanie szkoleń będzie polegało na refundacji Ośrodkowi 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r.). Wykonawca operacji musi zapewnić: lokalizację szkoleń w gminach zakwalifikowanych jako OSN lub ich bezpośrednich okolicach; salę dydaktyczną z wyposażeniem, materiały szkoleniowe, program (...), prezentacje, informację o wzorcowym gospodarstwie rolnym, ankietę (załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy), zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika, wyjazd studyjny do wzorcowego gospodarstwa rolnego prowadzącego produkcję o profilu zwierzęcym lub mieszanym roślinno-zwierzęcym, charakterystycznym dla danego regionu. Podczas wyjazdu uczestnicy szkolenia winni zapoznać się w praktyce m.in. ze stosowanymi dobrymi praktykami rolnymi w zakresie zrównoważonej i racjonalnej gospodarki nawozowej oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom wód biogenami. Wymagane jest, aby wizytowane gospodarstwo znajdowało się w sieci gospodarstw demonstracyjnych utworzonych w ramach projektu B – wykaz gospodarstw demonstracyjnych utworzonych w ramach projektu B znajduje się na stronie Internetowej pod adresem: (...); środek transportu umożliwiający dowiezienie uczestników szkolenia i wykładowców do wizytowanego wzorcowego gospodarstwa rolnego; ubezpieczenie uczestników szkolenia w trakcie odbywanej podróży do wzorcowego gospodarstwa rolnego; wyżywienie, ewentualnie noclegi dla chętnych uczestników szkolenia.

Ponadto z pisma z dnia 18 maja 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. Ośrodek w X jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Zakupione w celu realizacji ww. projektu towary i/lub usługi nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ośrodek może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu szkoleniowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane do realizacji przez Ośrodek w ramach projektu usługi szkoleniowe są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi nie będzie spełniony. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu służyć będą świadczeniu usług szkoleniowych, które korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejszą przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego.

W związku z powyższym, Ośrodkowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo – prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest samorządową wojewódzką osobą prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto Ośrodek może odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej. Ośrodek planuje realizować cykl szkoleń w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Y jako Podmiotu Wdrażającego dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt.: „(...)”. Szkolenie będzie realizowane w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Szkolenia osób prowadzących działalność rolniczą na OSN w zakresie dobrych praktyk rolniczych oraz rozwiązywania problemów ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony wód, istniejących na obszarze ich gospodarowania, powinny być nakierowane na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk, a w efekcie zapobiegać pogorszeniu stanu powierzchniowych i podziemnych wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu oraz prowadzić do poprawy stanu wód, w których zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego już nastąpiło. Nabór uczestników szkoleń powinien być przeprowadzony wśród rolników, których gospodarstwa w całości lub częściowo zlokalizowane są na obszarach zakwalifikowanych na lata 2012-2016 jako szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN. Gminy te są wymienione w rozporządzeniach dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, opublikowanych we właściwych terenowo Dziennikach Urzędowych Województw. Źródłem finansowania w 85% jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w 15% środki krajowe. Finansowanie szkoleń będzie polegało na refundacji Ośrodkowi 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wykonawca operacji musi zapewnić: lokalizację szkoleń w gminach zakwalifikowanych jako OSN lub ich bezpośrednich okolicach; salę dydaktyczną z wyposażeniem, materiały szkoleniowe, program (...), prezentacje, informację o wzorcowym gospodarstwie rolnym, ankietę (załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy), zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika, wyjazd studyjny do wzorcowego gospodarstwa rolnego prowadzącego produkcję o profilu zwierzęcym lub mieszanym roślinno-zwierzęcym, charakterystycznym dla danego regionu. Podczas wyjazdu uczestnicy szkolenia winni zapoznać się w praktyce m.in. ze stosowanymi dobrymi praktykami rolnymi w zakresie zrównoważonej i racjonalnej gospodarki nawozowej oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom wód biogenami. Wymagane jest, aby wizytowane gospodarstwo znajdowało się w sieci gospodarstw demonstracyjnych utworzonych w ramach projektu B – wykaz gospodarstw demonstracyjnych utworzonych w ramach projektu B znajduje się na stronie Internetowej pod adresem: (...); środek transportu umożliwiający dowiezienie uczestników szkolenia i wykładowców do wizytowanego wzorcowego gospodarstwa rolnego; ubezpieczenie uczestników szkolenia, w trakcie odbywanej podróży do wzorcowego gospodarstwa rolnego; wyżywienie, ewentualnie noclegi dla chętnych uczestników szkolenia. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione w celu realizacji ww. projektu towary i/lub usługi nie są i nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy Ośrodek może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu szkoleniowego.

Z treści cyt. przepisów art. 86 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu, o którym mowa we wniosku.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „(...)”.

Zaznacza się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być, zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności określenia, czy świadczone usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.