ILPP1/4512-1-230/15-4/NS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących podejmowanie przez Kontrahentów działań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych.
ILPP1/4512-1-230/15-4/NSinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie podatku należnego
 2. odliczenia
 3. odliczenie podatku
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. usługi
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących podejmowanie przez Kontrahentów działań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących podejmowanie przez Kontrahentów działań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Zainteresowany”, „Spółka”) jest firmą oferującą produkty z branży autokosmetyków i szeroko pojętej chemii samochodowej, akcesoriów samochodowych, wyposażenia warsztatów, narzędzi oraz innych produktów (dalej: „towary z oferty Wnioskodawcy”). Działalność Zainteresowanego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”). Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce.

W związku z prowadzoną działalnością oraz zamiarem jej dostosowywania do potrzeb i wymagań rynku Wnioskodawca jest zainteresowany pozyskiwaniem informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Zainteresowanego, które pozwolą mu szybko reagować na oczekiwania rynku (konsumentów).

W tym celu, z wybranymi podmiotami prowadzącymi sprzedaż towarów z oferty Spółki i spełniającymi określone kryteria (dalej: „Kontrahenci”), Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy regulujące podejmowanie przez tychże Kontrahentów określonych czynności związanych z gromadzeniem i udostępnianiem Zainteresowanemu danych sprzedażowych Kontrahenta (dalej: „Umowa”).

Umowa zawierana z Kontrahentami będzie określać w szczególności:

 • zasady gromadzenia i udostępniania przez Kontrahenta informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Spółki,
 • zasady kalkulacji wynagrodzenia należnego Kontrahentowi z tytułu usług gromadzenia i udostępniania Wnioskodawcy danych sprzedażowych towarów z oferty Zainteresowanego.

W ramach zawieranych Umów Kontrahent będzie zobowiązany do bieżącego gromadzenia danych dotyczących dokonywanej przez niego sprzedaży towarów z oferty Spółki obejmujących np.: ilość sprzedanych poszczególnych towarów z oferty Wnioskodawcy, ilość towarów z oferty Zainteresowanego sprzedanych przez poszczególne filie sprzedaży detalicznej Kontrahenta, wartości dotyczące stanów magazynowych towarów z oferty Spółki w poszczególnych filiach Kontrahenta.

Ponadto, Umowa będzie regulowała zasady udostępniania Wnioskodawcy danych gromadzonych przez Kontrahenta. W tym zakresie Umowa może przewidywać okresowe (np. comiesięczne lub codzienne) udostępnianie określonych danych lub też udostępnianie danych o określonych godzinach. Umowa może również określać dodatkowe warunki oraz parametry, które będzie musiał spełnić (osiągnąć) Kontrahent.

Wynagrodzenie należne Kontrahentom z tytułu świadczenia wskazanych powyżej usług może być kalkulowane w oparciu o wartość zakupów towarów dokonanych przez Kontrahenta z oferty Zainteresowanego w uzgodnionym okresie rozliczeniowym – tj. okresie obowiązywania Umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie może stanowić określony procent wartości zakupów towarów Spółki dokonanych przez danego Kontrahenta w ww. okresie. Kalkulacja oraz wypłata wynagrodzenia będzie następowała po zakończeniu uzgodnionego okresu obowiązywania Umowy.

Z tytułu powyższych działań Kontrahenci będą wystawiać na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT.

Ponadto z pisma z dnia 3 czerwca 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że Zainteresowany zajmuje się sprzedażą produktów z branży autokosmetyków i szeroko pojętej chemii samochodowej, akcesoriów samochodowych, wyposażenia warsztatów, narzędzi oraz innych produktów (dalej: „towary z oferty Wnioskodawcy”). Prowadzona przez Spółkę działalność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uiszczane przez Wnioskodawcę kwoty związane z gromadzeniem i udostępnianiem Zainteresowanemu danych sprzedażowych Kontrahenta, o których mowa we wniosku, mają natomiast na celu wspieranie działalności prowadzonej przez Spółkę, m.in. poprzez lepsze dostosowywanie prowadzonej działalności do potrzeb i wymagań rynku, jak również umożliwienia szybszej reakcji na oczekiwania rynku (konsumentów).

W konsekwencji, opisane we wniosku czynności wykonywane przez Kontrahentów w zakresie gromadzenia i udostępniania danych sprzedażowych będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej sprzedaż towarów z oferty Spółki, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Kontrahentów z tytułu podejmowania przez nich działań na rzecz Zainteresowanego związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podejmowanie przez Kontrahentów określonych czynności związanych z gromadzeniem i udostępnianiem Zainteresowanemu danych sprzedażowych, za które to czynności Spółka zobowiązana będzie do uiszczenia na rzecz danego Kontrahenta stosownego wynagrodzenia stanowi świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT, przy czym nabycie tychże usług przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powodować będzie, że Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Kontrahentów z tytułu świadczenia na rzecz Zainteresowanego przedmiotowych usług.

a.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się natomiast przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Spółka stwierdza, że wykonywane przez Kontrahentów na rzecz Wnioskodawcy czynności stanowić będą – w ocenie Zainteresowanego – świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak bowiem zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Umowy zawierane pomiędzy Spółką a Kontrahentami będą regulowały podejmowanie przez Kontrahentów określonych czynności związanych z gromadzeniem i udostępnianiem Wnioskodawcy informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Zainteresowanego. W tym zakresie, Kontrahenci, którzy podpiszą Umowy ze Spółką, będą zobowiązani do bieżącego gromadzenia danych dotyczących dokonywanej przez danego Kontrahenta sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy obejmujących m.in.: ilość sprzedanych poszczególnych towarów z oferty Zainteresowanego, ilość towarów z oferty Spółki sprzedanych przez poszczególne filie sprzedaży detalicznej Kontrahenta, wartości dotyczące stanów magazynowych towarów z oferty Wnioskodawcy w poszczególnych filiach Kontrahenta. Ponadto, Umowa będzie regulowała zasady okresowego udostępniania Zainteresowanemu danych gromadzonych przez Kontrahenta. Umowa może również określać dodatkowe warunki oraz parametry, które będzie musiał spełnić (osiągnąć) Kontrahent.

W konsekwencji – w ocenie Spółki – czynności, które będą wykonywane przez Kontrahentów związane z gromadzeniem i udostępnianiem Wnioskodawcy danych sprzedażowych, za które to czynności Zainteresowany zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz danego Kontrahenta stosownego wynagrodzenia, stanowić będą świadczenie usług, które prawidłowo zostaną udokumentowane fakturami wystawianymi przez Kontrahentów i opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

b.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w zakresie w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych.

Zgodnie natomiast z treścią art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego, zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b oraz ust. 11 ustawy o VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 1, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jednocześnie ustawa o VAT w art. 88 przewiduje pewne przypadki, w których nie przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. W szczególności, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak natomiast zostało wskazane w pkt 1 powyżej – w ocenie Spółki – czynności, które będą wykonywane przez Kontrahentów w ramach zawartych Umów, stanowić będą świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Z tytułu świadczonych usług, Kontrahenci będą wystawiać na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT.

Ponadto, jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, zawarcie Umów z Kontrahentami oraz nabycie wskazanych usług będzie pozostawało w związku z prowadzoną przez Zainteresowanego działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, nie będą zachodzić okoliczności wskazane w powołanym przez Spółkę art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Tym samym, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Kontrahentów na zasadach wskazanych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz w terminach wskazanych w art. 86 ust. 10, ust. 10b oraz ust. 11 ustawy o VAT.

W ocenie Zainteresowanego, na powyższe uprawnienie Spółki do odliczenia podatku VAT naliczonego, nie będzie miał wpływu sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu świadczenia wskazanych powyżej usług, które może być kalkulowane w oparciu o wartość zakupów towarów dokonanych przez Kontrahenta z oferty Wnioskodawcy w uzgodnionym okresie rozliczeniowym (wynagrodzenie może np. stanowić określony procent wartości zakupów towarów Zainteresowanego dokonanych przez danego Kontrahenta).

Reasumując, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Kontrahentów z tytułu usług gromadzenia i udostępniania danych sprzedażowych, które świadczone będą na rzecz Wnioskodawcy i wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższe, w ocenie Zainteresowanego, stanowisko Spółki w przedmiotowym zakresie powinno zostać uznane za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążąc się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Z pośrednim związkiem dokonanych zakupów z działalnością podatnika mamy zatem do czynienia wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez przedsiębiorstwo obrotów. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, obsługi prawnej.

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest firmą oferującą produkty z branży autokosmetyków i szeroko pojętej chemii samochodowej, akcesoriów samochodowych, wyposażenia warsztatów, narzędzi oraz innych produktów (dalej: „towary z oferty Wnioskodawcy”). Działalność Zainteresowanego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością oraz zamiarem jej dostosowywania do potrzeb i wymagań rynku Wnioskodawca jest zainteresowany pozyskiwaniem informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Zainteresowanego, które pozwolą mu szybko reagować na oczekiwania rynku (konsumentów). W tym celu, z wybranymi podmiotami prowadzącymi sprzedaż towarów z oferty Spółki i spełniającymi określone kryteria (dalej: „Kontrahenci”), Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy regulujące podejmowanie przez tychże Kontrahentów określonych czynności związanych z gromadzeniem i udostępnianiem Zainteresowanemu danych sprzedażowych Kontrahenta (dalej: „Umowa”). Umowa zawierana z Kontrahentami będzie określać w szczególności:

 • zasady gromadzenia i udostępniania przez Kontrahenta informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Spółki,
 • zasady kalkulacji wynagrodzenia należnego Kontrahentowi z tytułu usług gromadzenia i udostępniania Wnioskodawcy danych sprzedażowych towarów z oferty Zainteresowanego.

W ramach zawieranych Umów Kontrahent będzie zobowiązany do bieżącego gromadzenia danych dotyczących dokonywanej przez niego sprzedaży towarów z oferty Spółki obejmujących np.: ilość sprzedanych poszczególnych towarów z oferty Wnioskodawcy, ilość towarów z oferty Zainteresowanego sprzedanych przez poszczególne filie sprzedaży detalicznej Kontrahenta, wartości dotyczące stanów magazynowych towarów z oferty Spółki w poszczególnych filiach Kontrahenta. Ponadto, Umowa będzie regulowała zasady udostępniania Wnioskodawcy danych gromadzonych przez Kontrahenta. W tym zakresie Umowa może przewidywać okresowe (np. comiesięczne lub codzienne) udostępnianie określonych danych lub też udostępnianie danych o określonych godzinach. Umowa może również określać dodatkowe warunki oraz parametry, które będzie musiał spełnić (osiągnąć) Kontrahent. Wynagrodzenie należne Kontrahentom z tytułu świadczenia wskazanych powyżej usług może być kalkulowane w oparciu o wartość zakupów towarów dokonanych przez Kontrahenta z oferty Zainteresowanego w uzgodnionym okresie rozliczeniowym – tj. okresie obowiązywania Umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie może stanowić określony procent wartości zakupów towarów Spółki dokonanych przez danego Kontrahenta w ww. okresie. Kalkulacja oraz wypłata wynagrodzenia będzie następowała po zakończeniu uzgodnionego okresu obowiązywania Umowy. Z tytułu powyższych działań Kontrahenci będą wystawiać na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że uiszczane przez Spółkę kwoty związane z gromadzeniem i udostępnianiem Wnioskodawcy danych sprzedażowych Kontrahenta, o których mowa we wniosku mają na celu wspieranie działalności prowadzonej przez Zainteresowanego, m.in. poprzez lepsze dostosowywanie prowadzonej działalności do potrzeb i wymagań rynku, jak również umożliwienia szybszej reakcji na oczekiwania rynku (konsumentów). W konsekwencji, opisane we wniosku czynności wykonywane przez Kontrahentów w zakresie gromadzenia i udostępniania danych sprzedażowych będą wykorzystywane przez Spółkę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej sprzedaż towarów z oferty Wnioskodawcy, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym wątpliwości Zainteresowanego dotyczą wskazania, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Kontrahentów z tytułu podejmowania przez nich działań na rzecz Wnioskodawcy związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności niniejszej sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sytuacji zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupione przez niego usługi polegające na podejmowaniu przez Kontrahentów działań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych – jak stwierdził Zainteresowany – będą wykorzystywane przez Spółkę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej sprzedaż towarów z oferty Wnioskodawcy, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem z uwagi na związek ponoszonych wydatków na zakup ww. usług z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi, będzie on miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Kontrahentów z tytułu podejmowania przez nich działań na rzecz Zainteresowanego związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Zaznacza się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być, zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności określenia, czy świadczone przez Kontrahentów usługi będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Ponadto tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących podejmowanie przez Kontrahentów działań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych. Natomiast kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych zostanie rozstrzygnięta odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.