ILPP1/4512-1-129/15-4/NS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży.
ILPP1/4512-1-129/15-4/NSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obniżenie podatku należnego
 4. odliczanie podatku naliczonego
 5. odliczenie częściowe
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. podatek naliczony
 8. proporcja
 9. sprzedaż opodatkowana
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Politechniki, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o informacje doprecyzowujące przedstawiony stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizuje projekt pt. „(...)”. Projekt jest realizowany w okresie od lutego 2014 r. do sierpnia 2016 r. Całkowita wartość projektu to 3.900.000,00 PLN.

Jednostką finansującą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, natomiast projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego zawiązanego z przedsiębiorcą, w którym to firma jest liderem, Politechnika pełni funkcję partnera.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji wielofunkcyjnego sterylizatora, który obniży koszty produkcji konserw poprzez zintensyfikowanie procesów cieplnych oraz zagospodarowanie ciepła poprocesowego.

Założono, że opracowana konstrukcja wielofunkcyjnego sterylizatora do zintensyfikowania procesów cieplnych będzie pełnić następujące cele:

 1. skrócenie czasu trwania procesu sterylizacji i pasteryzacji poprzez:
  • zmianę parametrów procesu,
  • możliwość zastosowania systemu wibracyjnego, tym samym użytkownik sam będzie miał możliwość decydowania, w jaki sposób prowadzić proces sterylizacji czy pasteryzacji;
 2. obniżenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze, energię elektryczną i energię służącą procesowi chłodzenia uzyskane w wyniku zintensyfikowania procesów pasteryzacji;
 3. ergonomiczny sposób załadunku i wyładunku koszy poprzez zmiany konstrukcyjne – poprawa warunków pracy personelu obsługującego urządzenie;
 4. oszczędność energii grzewczej poprzez zastosowanie nowych materiałów termoizolacyjnych;
 5. zagospodarowanie ciepła poprocesowego.

Powyższe założenia i cele będą realizowane w ramach prac, które nakierowane są na zastosowanie ich w działalności gospodarczej, tj. wdrożenie do produkcji wielofunkcyjnego sterylizatora. Wyniki badań projektu pozwolą na osiągniecie wielu praktycznych, a także finansowych i ekonomicznych korzyści.

W ramach tego projektu Politechnika realizuje zadanie drugie i dziewiąte.

 1. Analiza (...)”.
 2. Badanie (...)”.

Realizacja drugiego zadania jest podstawowa i kluczowa dla realizacji całego projektu. W zadaniu tym przewiduje się dwa etapy. Podstawowym zadaniem etapu pierwszego będzie wybór właściwego materiału grzejnego, na bazie którego prowadzone będą wszystkie następne badania. W pierwszej kolejności zostanie zbudowana wielokryterialna procedura doboru czynnika grzejnego. Następnie zostanie opracowany model matematyczny procesów cieplnych zachodzących w projektowym urządzeniu. W drugim etapie zostanie przeprowadzona analiza gospodarki cieplnej całego urządzenia oraz zaprogramowane metody odzysku ciepła poprocesowego. Spowoduje to poprawę bilansu energetycznego urządzenia. Planowanymi rezultatami tego zadania będzie wspomniany model, który pozwoli wykonać obliczenia cieplne sterylizatora oraz przeprowadzić proces symulacji zjawisk zachodzących w sterylizatorze. Dodatkowo w obliczeniach zostanie oceniony wpływ izolacji na straty ciepła do otoczenia.

Celem zadania dziewiątego będzie weryfikacja założeń projektu pod kątem zgodności pracy urządzenia z przyjętymi modelami do obliczeń cieplnych. Model fizyczny urządzenia zostanie zasilony czynnikiem grzewczym o przyjętych parametrach. W oparciu o wykonaną procedurę pomiarową zostanie wykonany system pomiarowy wraz z oprogramowaniem do akwizycji danych. Zostaną określone czasy nagrzewania oraz pasteryzacji, sterylizacji produktów spożywczych. Przeprowadzone pomiary pozwolą określić stopień spełnienia przyjętych założeń i wykonać bilans cieplny dla zbudowanego modelu fizycznego urządzenia. Wyniki z realizacji tego zadania posłużą weryfikacji przyjętych założeń technologicznych.

W celu wykonania zaplanowanych prac zostaną zakupione materiały oraz poniesione wydatki na delegacje krajowe.

Przeznaczenie efektów projektu:

 • na potrzeby własne uczelni – wzbogacenie wiedzy o metodach projektowania i wytwarzania sterylizatorów do konserw;
 • publikacje wyników badań cząstkowych w czasopismach i na konferencjach;
 • końcowy produkt (do powstania którego częściowo przyczyni się Politechnika) podlegać będzie komercjalizacji;
 • odpłatne udzielenie licencji.

W ramach przedmiotowego projektu, faktury z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. projektu, są wystawiane na Politechnikę.

Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować wydatków związanych z zakupem towarów i usług poniesionych w ramach przedmiotowego projektu z poszczególnymi rodzajami działalności (opodatkowanej i zwolnionej).

Ponadto z pisma z dnia 22 kwietnia 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że projekt pt. „(...)” związany jest z działalnością zwolnioną i opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Politechnice przy realizacji projektu pt. „(...)”, finansowanego przez Narodowe Centrum, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy pomocy współczynnika struktury wyliczonego dla Politechniki...

Zdaniem Wnioskodawcy, podczas realizacji projektu pt. „(...)” finansowanego przez Narodowe Centrum, przysługuje mu jako podatnikowi VAT czynnemu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego poniesionych wydatków w projekcie, obliczoną przy pomocy współczynnika struktury wyliczonego dla Politechniki. Tym samym podatek VAT będzie kosztem częściowo kwalifikowanym w projekcie. Procent kwot do odzyskania będzie wielkością zmienną, uzależnioną od zmian współczynnika procentowego, obliczonego po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu tego wynika wyraźnie, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przysługuje wyłącznie:

 1. podatnikowi VAT,
 2. w zakresie, w jakim nabyte towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT-em.

Powyższa zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz do czynności zwolnionych od tego podatku. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Dokonanie takiego podziału powoduje, że podatnik odlicza podatek związany ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast nie odlicza podatku związanego ze sprzedażą zwolnioną, bądź niepodlegającą opodatkowaniu. Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w powyższym przepisie, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 10.

Reasumując, ponieważ Wnioskodawca realizując ww. projekt występuje jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione do realizacji tego działania towary i usługi będą służyły w przyszłości do wykonywania czynności zarówno opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stosując współczynnik struktury sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca – Politechnika – jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizuje projekt pt. „(...)”. Projekt jest realizowany w okresie od lutego 2014 r. do sierpnia 2016 r. Jednostką finansującą jest Narodowe Centrum, natomiast projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego zawiązanego z przedsiębiorcą, w którym to firma jest liderem, Politechnika pełni funkcję partnera. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji wielofunkcyjnego sterylizatora, który obniży koszty produkcji konserw poprzez zintensyfikowanie procesów cieplnych oraz zagospodarowanie ciepła poprocesowego. Założono, że opracowana konstrukcja wielofunkcyjnego sterylizatora do zintensyfikowania procesów cieplnych będzie pełnić następujące cele:

 1. skrócenie czasu trwania procesu sterylizacji i pasteryzacji poprzez:
  • zmianę parametrów procesu,
  • możliwość zastosowania systemu wibracyjnego, tym samym użytkownik sam będzie miał możliwość decydowania, w jaki sposób prowadzić proces sterylizacji czy pasteryzacji;
 2. obniżenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze, energię elektryczną i energię służącą procesowi chłodzenia uzyskane w wyniku zintensyfikowania procesów pasteryzacji;
 3. ergonomiczny sposób załadunku i wyładunku koszy poprzez zmiany konstrukcyjne – poprawa warunków pracy personelu obsługującego urządzenie;
 4. oszczędność energii grzewczej poprzez zastosowanie nowych materiałów termoizolacyjnych;
 5. zagospodarowanie ciepła poprocesowego.

Powyższe założenia i cele będą realizowane w ramach prac, które nakierowane są na zastosowanie ich w działalności gospodarczej, tj. wdrożenie do produkcji wielofunkcyjnego sterylizatora. Wyniki badań projektu pozwolą na osiągniecie wielu praktycznych, a także finansowych i ekonomicznych korzyści. W ramach tego projektu Politechnika realizuje zadanie drugie i dziewiąte.

 1. Analiza (...)”.
 2. Badanie (...)”.

Realizacja drugiego zadania jest podstawowa i kluczowa dla realizacji całego projektu. W zadaniu tym przewiduje się dwa etapy. Podstawowym zadaniem etapu pierwszego będzie wybór właściwego materiału grzejnego, na bazie którego prowadzone będą wszystkie następne badania. W pierwszej kolejności zostanie zbudowana wielokryterialna procedura doboru czynnika grzejnego. Następnie zostanie opracowany model matematyczny procesów cieplnych zachodzących w projektowym urządzeniu. W drugim etapie zostanie przeprowadzona analiza gospodarki cieplnej całego urządzenia oraz zaprogramowane metody odzysku ciepła poprocesowego. Spowoduje to poprawę bilansu energetycznego urządzenia. Planowanymi rezultatami tego zadania będzie wspomniany model, który pozwoli wykonać obliczenia cieplne sterylizatora oraz przeprowadzić proces symulacji zjawisk zachodzących w sterylizatorze. Dodatkowo w obliczeniach zostanie oceniony wpływ izolacji na straty ciepła do otoczenia. Celem zadania dziewiątego będzie weryfikacja założeń projektu pod kątem zgodności pracy urządzenia z przyjętymi modelami do obliczeń cieplnych. Model fizyczny urządzenia zostanie zasilony czynnikiem grzewczym o przyjętych parametrach. W oparciu o wykonaną procedurę pomiarową zostanie wykonany system pomiarowy wraz z oprogramowaniem do akwizycji danych. Zostaną określone czasy nagrzewania oraz pasteryzacji, sterylizacji produktów spożywczych. Przeprowadzone pomiary pozwolą określić stopień spełnienia przyjętych założeń i wykonać bilans cieplny dla zbudowanego modelu fizycznego urządzenia. Wyniki z realizacji tego zadania posłużą weryfikacji przyjętych założeń technologicznych. W celu wykonania zaplanowanych prac zostaną zakupione materiały oraz poniesione wydatki na delegacje krajowe.

Przeznaczenie efektów projektu:

 • na potrzeby własne uczelni – wzbogacenie wiedzy o metodach projektowania i wytwarzania sterylizatorów do konserw;
 • publikacje wyników badań cząstkowych w czasopismach i na konferencjach;
 • końcowy produkt (do powstania którego częściowo przyczyni się Politechnika) podlegać będzie komercjalizacji;
 • odpłatne udzielenie licencji.

W ramach przedmiotowego projektu, faktury z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. projektu, są wystawiane na Politechnikę. Projekt pt. „(...)” związany jest z działalnością zwolnioną i opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować wydatków związanych z zakupem towarów i usług poniesionych w ramach przedmiotowego projektu z poszczególnymi rodzajami działalności (opodatkowanej i zwolnionej).

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania, czy Politechnice przy realizacji projektu pt. „(...)”, finansowanego przez Narodowe Centrum, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy pomocy współczynnika struktury wyliczonego dla Politechniki.

Zauważyć należy, że w przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia podatku i niedających takiego prawa, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, mający na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tylko do czynności zwolnionych od podatku.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zatem, dokonując analizy cyt. wyżej przepisów należy stwierdzić, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Zainteresowany ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami opodatkowanymi, czy też zwolnionymi, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Jeżeli dokonanie bezpośredniej alokacji nie jest możliwe, czyli w przypadku, gdy dokonane zakupy służą obu rodzajom działalności, podatnik może odliczyć tylko tę część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. A zatem zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli „zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną”.

W rezultacie zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy dla określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia możliwe jest tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Wobec powyższego, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane przepisy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując zakupów związanych z realizacją projektu pt. „(...)”, finansowanego przez Narodowe Centrum, które będą służyły czynnościom zwolnionym od podatku oraz opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, i których nie można jednoznacznie przyporządkować do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej i zwolnionej) – ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy.

Zaznacza się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym oraz we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Tut. Organ wskazuje, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-354/14/KG | Interpretacja indywidualna

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-574/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

obniżenie podatku należnego
IPPP3/443-782/13-2/MKw | Interpretacja indywidualna

odliczanie podatku naliczonego
IBPP3/4512-214/15/ASz | Interpretacja indywidualna

odliczenie częściowe
IBPP3/4512-511/15/ASz | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/4512-324/15-2/IS | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IPPP1/4512-657/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

proporcja
IBPP4/4512-189/15/PK | Interpretacja indywidualna

sprzedaż opodatkowana
IPTPP1/443-815/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.