ILPP1/4512-1-115/15-5/NS | Interpretacja indywidualna

Podatek naliczony w związku z nabyciem lub wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania.
ILPP1/4512-1-115/15-5/NSinterpretacja indywidualna
 1. materiały reklamowe
 2. obniżenie podatku należnego
 3. odliczanie podatku naliczonego
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. podatek naliczony
 7. prawo do odliczenia
 8. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem lub wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem lub wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o informacje doprecyzowujące przedstawiony opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest producentem płyt i wyrobów drewnopodobnych, których odbiorcami są branże: meblarska, wykończeniowa i budowlana. Produkty Spółki to m.in. wysokiej jakości panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne, płyty laminowane, płyty wiórowe i inne.

W związku z faktem, że Spółka funkcjonuje na wysokokonkurencyjnym rynku, w ramach swojej działalności podejmuje ona szereg działań marketingowych i reklamowych, skierowanych do obecnych i potencjalnych nabywców. Działania te mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów Spółki.

W ramach realizowanych akcji marketingowych, Spółka wydaje nieodpłatnie wzorniki, które stanowią elementy towarów znajdujących się w ofercie Spółki (np. wierzchnie warstwy, okleiny blatów kuchennych). Przykładowo, na tego typu wzornik może składać się zestaw fragmentów wierzchnich warstw (oklein) płyt meblowych, blatów kuchennych w różnych wariantach kolorystycznych, spiętych w formie wachlarza i opatrzonych naklejkami zawierającymi m.in. logo Spółki lub kolekcji (np. logotyp grupy produktowej), kod towaru, nazwę koloru etc.

Koszt wytworzenia/cena nabycia przekazywanych nieodpłatnie wzorników przekracza zwykle 10 zł netto, choć może się zdarzyć, że kwota ta jest niższa (tj. nie przekracza 10 zł).

Działania marketingowe podejmowane przez Spółkę odbywają się w sposób ciągły (zgodnie z przyjętą strategią promocyjną) oraz w ramach wspólnych akcji marketingowych prowadzonych wraz z nabywcami towarów Spółki, tj. marketami budowlanymi (dalej: Markety) oraz przedstawicielami handlowymi i hurtowniami (dalej: Dystrybutorzy). Działania te mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów Spółki, przy jednoczesnym zwiększeniu obrotu handlowego danego Marketu/Dystrybutora. Spółka kieruje akcje marketingowe także do profesjonalistów z dziedziny architektury, designu itp., którzy mogą zastosować towary Spółki w toku swoich prac (np. architekci wnętrz, dekoratorzy).

Nieodpłatne wydania wzorników mają zazwyczaj miejsce w ramach stałych akcji marketingowych, w związku z nową kolekcją produktów lub uczestnictwem Spółki w targach/wystawach branżowych. Udział Spółki we wskazanych powyżej aktywnościach ma każdorazowo na celu reklamę marki Spółki (głównie poprzez eksponowanie logo X oraz logotypu poszczególnych kolekcji na różnych powierzchniach, w tym na omawianych wzornikach), prezentację oferty produktowej Spółki i zainteresowanie nią potencjalnych klientów.

Zazwyczaj, w ramach współpracy, Spółka lub Market/Dystrybutor proponują przeprowadzenie konkretnej akcji marketingowej, w ramach której wydawane są towary niezbędne do jej przeprowadzenia (w tym przedmiotowe wzorniki).

Spółka nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowywanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Przy wytworzeniu/nabyciu wskazanych w niniejszym wniosku towarów, Spółka odliczała/odlicza VAT naliczony.

Spółka otrzymała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r., potwierdzającą brak obowiązku opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania przedmiotowych wzorników w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2011 r., z uwagi na związek takiego przekazania z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

Z uwagi jednakże na nowelizację przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), począwszy od 1 kwietnia 2011 r. nieodpłatne przekazania wzorników, o których mowa powyżej były traktowane jako czynności opodatkowane VAT. W związku z powyższym, Spółka wykazywała należny podatek od towarów i usług z tytułu przekazania przedmiotowych towarów. Niemniej jednak, w wyniku ponownej analizy stosownych regulacji dotyczących VAT, Spółka powzięła wątpliwości co do prawidłowości takiej praktyki w kontekście fundamentalnych zasad wspólnego systemu VAT.

Ponadto z pisma z dnia 24 kwietnia 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca realizuje zasadniczo czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w tym dostawę towarów (w szczególności paneli podłogowych, blatów kuchennych i płyt laminowanych). Ponadto, Spółka realizuje również czynności zwolnione od tego podatku (np. usługi w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe swoich pracowników), jak również czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT (np. nieodpłatne wydania próbek towarów na cele związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę).
 3. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu wniosku – w ocenie Wnioskodawcy – opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wzorniki stanowiące elementy towarów znajdujących się w ofercie Spółki nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej/konsumpcyjnej po stronie osoby obdarowanej. Zdaniem Wnioskodawcy, wyłączną funkcją przedmiotowych wzorników jest bowiem zapoznanie potencjalnego klienta z produktami Spółki. W szczególności, materiały (wzorniki) te mają na celu poinformowanie klientów o przeznaczeniu i zastosowaniu tych produktów, ich jakości i gamie kolorystycznej, a tym samym – zachęcenie klientów do skorzystania z oferty Spółki. Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że poza pozyskaniem informacji w powyższym zakresie, osoba obdarowana nie czerpie żadnej dodatkowej korzyści wynikającej z faktu otrzymania przedmiotowego wzornika. Konsekwentnie – w opinii Spółki – wzorniki będące przedmiotem zapytania przedstawionego we wniosku nie mają i nie będą miały żadnej wartości użytkowej dla otrzymującego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Spółka ma prawo obniżyć kwotę podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem/wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Spółka ma prawo obniżyć kwotę podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem/wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

1. Prawo do odliczenia VAT naliczonego na gruncie ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

W świetle cytowanego przepisu, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odnosząc się do powyższego Spółka stoi na stanowisku, że przekazywanie opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wzorników w ramach działań wspierających sprzedaż wiąże się nierozerwalnie z działalnością gospodarczą Spółki. W konsekwencji – zdaniem Spółki – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ma ona prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków poniesionych na wytworzenie wzorników wydawanych następnie kontrahentom Spółki w związku z organizowanymi przez Spółkę akcjami marketingowymi, podczas targów i wystaw branżowych, nawet w przypadku, gdy takie przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, należy bowiem wiązać z towarami i usługami nabywanymi w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem chodzi tutaj o zakupy towarów, które po przetworzeniu odsprzedawane są przez podatnika, a także o towary i usługi, które służą wykonywaniu działalności, jednakże nie wchodzą bezpośrednio do produktów wytwarzanych przez podatnika np. różne wydatki kosztowe o charakterze ogólnym – m.in. najem pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, usługi biurowe, porządkowe itp. Zdaniem Spółki, do tych rodzajów wydatków zaliczają się także wydatki na wzorniki, które następnie przekazywane są różnym podmiotom w ramach prowadzonej akcji promocyjnej. Cel akcji, jakim jest zachęcanie nabywców do kupowania towarów Spółki przesądza o tym, że wydatki te ponoszone są w celu związanym ze sprzedażą opodatkowaną.

Jak zostało wskazane wcześniej, przekazywane materiały mają bowiem stanowić zachętę do skorzystania z oferty Spółki, w celu zwiększenia jej obrotów. Uzyskane materiały reklamowe (wzorniki) służą w szczególności do:

 • zachęcania klientów do korzystania z oferty Spółki,
 • informowania klientów o przeznaczeniu i zastosowaniu produktów,
 • informowania klientów o jakości i gamie kolorystycznej oferowanych produktów.

Inaczej rzecz ujmując, wydatki te mają na celu generowanie lub wsparcie sprzedaży opodatkowanej, a zatem w związku z tymi wydatkami podatnik ma prawo do określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2. Stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych.

Wnioskodawca przy tym wskazuje, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 673/09. W wyroku tym Sąd wskazał, że „Zdaniem Sądu prawidłowo Skarżąca wywodziła, że ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów następnie nieodpłatnie przekazywanych. Prawo to zachowywała nie dlatego, jak przyjął Minister Finansów, że towary te służą czynnościom opodatkowanym za jakie wadliwie uznał nieodpłatne ich przekazania, lecz dlatego, że mają one związek z działalnością opodatkowaną Spółki, czyli prowadzoną przez nią sprzedażą. Zauważyć bowiem należało, że z okoliczności podanych we wniosku o udzielenie interpretacji wynika, iż nieodpłatne przekazanie produktów następuje w ramach akcji marketingowych (reklamowych), mających uatrakcyjnić ofertę Spółki, rozpowszechniać o niej oraz o jej towarach (produktach żywnościowych) informacje celem zachęcenia do zakupów oferowanych przez nią produktów. Nieodpłatne przekazywanie towarów jako takie nie jest w nakreślonych przez wnioskodawcę okolicznościach przedmiotem działalności Spółki. Służy natomiast realizacji jej działalności w zakresie prowadzonej przez nią sprzedaży artykułów żywnościowych, w założeniu oddziaływującym i mającym wpływ na wielkość tej właśnie sprzedaży. W konsekwencji znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 86 ust. 1 u.p.t.u. (...)”.

W analogicznym tonie wypowiedział się WSA w Warszawie w wyroku z dnia 2 czerwca 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 3445/08), który wskazał, że „Na akceptację zasługuje także stanowisko skarżącego, iż przekazania towarów opisane w stanie faktycznym sprawy, dokonywane na cele marketingowe, pozostają w związku z przedsiębiorstwem skarżącego. W sytuacji bowiem, gdy przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż towarów, rzeczą oczywistą test, że działania marketingowe, wpływające na zwiększenie obrotu, pozostają w związku z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej”.

Spółka podkreśla, że przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy znajduje również poparcie w licznych pismach organów podatkowych. W powoływanych poniżej interpretacjach indywidualnych Minister Finansów potwierdził bowiem, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje również w odniesieniu do różnego rodzaju materiałów promocyjnych wydawanych nieodpłatnie (nawet w przypadku, gdy takie przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT). Jako przykład można wskazać:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-205/13-8/AW), który stwierdził, że „(...) w przypadku nieodpłatnego przekazywania prezentów małej wartości, co ma miejsce w przedmiotowej sprawie, stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z powyższym, Wnioskodawcy, będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących bieżących wydatków związanych z P. Przy czym prawo to przysługuje, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2011 r. (sygn. ITPP1/443-1391/11/TS), dotyczącą przekazywania gadżetów niespełniających kryteriów do uznania ich za prezent o małej wartości lub próbki, który stwierdził, że Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych przy zakupie opisanych gadżetów, o ile nie wystąpią okoliczności przewidziane w art. 88 tej ustawy. Dokonane zakupy towarów i usług (upominki przekazywane nieodpłatnie kontrahentom, nadruki, transport), jak wynika z wniosku, będą miały wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Takie działania reklamowe, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności Spółki na rynku, wpłyną na wysokość osiąganych obrotów. W sposób pośredni zatem wydatki te przyczynią się do generowania obrotów”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2010 r. (sygn. ILPP2/443-1482/10-14/MN), dotyczącą prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem towarów i usług przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania. Organ wskazał wówczas, że „Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego występującego przy nabyciu towarów i usług, które następnie będą przekazywane klientom lub potencjalnym klientom w związku z działaniami o charakterze promocyjnym, bowiem poniesione wydatki na ich nabycie będą miały związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług”.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka jest zdania, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem/wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na potrzeby prowadzonych akcji marketingowych, nawet, jeśli późniejsze nieodpłatne przekazanie tych materiałów promocyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT należnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążąc się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Z pośrednim związkiem dokonanych zakupów z działalnością podatnika mamy zatem do czynienia wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez przedsiębiorstwo sprzedaży. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, obsługi prawnej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest producentem płyt i wyrobów drewnopodobnych, których odbiorcami są branże: meblarska, wykończeniowa i budowlana. Produkty Spółki to m.in. wysokiej jakości panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne, płyty laminowane, płyty wiórowe i inne. W związku z faktem, że Spółka funkcjonuje na wysokokonkurencyjnym rynku, w ramach swojej działalności podejmuje ona szereg działań marketingowych i reklamowych, skierowanych do obecnych i potencjalnych nabywców. Działania te mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów Spółki. W ramach realizowanych akcji marketingowych, Spółka wydaje nieodpłatnie wzorniki, które stanowią elementy towarów znajdujących się w ofercie Spółki (np. wierzchnie warstwy, okleiny blatów kuchennych). Przykładowo, na tego typu wzornik może składać się zestaw fragmentów wierzchnich warstw (oklein) płyt meblowych, blatów kuchennych w różnych wariantach kolorystycznych, spiętych w formie wachlarza i opatrzonych naklejkami zawierającymi m.in. logo Spółki lub kolekcji (np. logotyp grupy produktowej), kod towaru, nazwę koloru etc. Koszt wytworzenia/cena nabycia przekazywanych nieodpłatnie wzorników przekracza zwykle 10 zł netto, choć może się zdarzyć, że kwota ta jest niższa (tj. nie przekracza 10 zł). Działania marketingowe podejmowane przez Spółkę odbywają się w sposób ciągły (zgodnie z przyjętą strategią promocyjną) oraz w ramach wspólnych akcji marketingowych prowadzonych wraz z nabywcami towarów Spółki, tj. marketami budowlanymi (dalej: Markety) oraz przedstawicielami handlowymi i hurtowniami (dalej: Dystrybutorzy). Działania te mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów Spółki, przy jednoczesnym zwiększeniu obrotu handlowego danego Marketu/Dystrybutora. Spółka kieruje akcje marketingowe także do profesjonalistów z dziedziny architektury, designu itp., którzy mogą zastosować towary Spółki w toku swoich prac (np. architekci wnętrz, dekoratorzy). Nieodpłatne wydania wzorników mają zazwyczaj miejsce w ramach stałych akcji marketingowych, w związku z nową kolekcją produktów lub uczestnictwem Spółki w targach/wystawach branżowych. Udział Spółki we wskazanych powyżej aktywnościach ma każdorazowo na celu reklamę marki Spółki (głównie poprzez eksponowanie logo Kronopol oraz logotypu poszczególnych kolekcji na różnych powierzchniach, w tym na omawianych wzornikach), prezentację oferty produktowej Spółki i zainteresowanie nią potencjalnych klientów. Zazwyczaj, w ramach współpracy, Spółka lub Market/Dystrybutor proponują przeprowadzenie konkretnej akcji marketingowej, w ramach której wydawane są towary niezbędne do jej przeprowadzenia (w tym przedmiotowe wzorniki). Spółka nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowywanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Przy wytworzeniu/nabyciu wskazanych w niniejszym wniosku towarów, Spółka odliczała/odlicza VAT naliczony. Spółka otrzymała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r., potwierdzającą brak obowiązku opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania przedmiotowych wzorników w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2011 r., z uwagi na związek takiego przekazania z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem. Z uwagi jednakże na nowelizację przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, począwszy od 1 kwietnia 2011 r. nieodpłatne przekazania wzorników, o których mowa powyżej były traktowane jako czynności opodatkowane VAT. W związku z powyższym, Spółka wykazywała należny podatek od towarów i usług z tytułu przekazania przedmiotowych towarów. Niemniej jednak, w wyniku ponownej analizy stosownych regulacji dotyczących VAT, Spółka powzięła wątpliwości co do prawidłowości takiej praktyki w kontekście fundamentalnych zasad wspólnego systemu VAT.

Ponadto Spółka wskazała, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca realizuje zasadniczo czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w tym dostawę towarów (w szczególności paneli podłogowych, blatów kuchennych i płyt laminowanych). Ponadto, Spółka realizuje również czynności zwolnione od tego podatku (np. usługi w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe swoich pracowników), jak również czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT (np. nieodpłatne wydania próbek towarów na cele związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę). W ocenie Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wzorniki stanowiące elementy towarów znajdujących się w ofercie Spółki nie przedstawiają żadnej wartości użytkowej/konsumpcyjnej po stronie osoby obdarowanej. Zdaniem Wnioskodawcy, wyłączną funkcją przedmiotowych wzorników jest bowiem zapoznanie potencjalnego klienta z produktami Spółki. W szczególności, materiały (wzorniki) te mają na celu poinformowanie klientów o przeznaczeniu i zastosowaniu tych produktów, ich jakości i gamie kolorystycznej, a tym samym – zachęcenie klientów do skorzystania z oferty Spółki. Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że poza pozyskaniem informacji w powyższym zakresie, osoba obdarowana nie czerpie żadnej dodatkowej korzyści wynikającej z faktu otrzymania przedmiotowego wzornika. Konsekwentnie – w opinii Spółki – wzorniki będące przedmiotem zapytania przedstawionego we wniosku nie mają i nie będą miały żadnej wartości użytkowej dla otrzymującego.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem lub wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, przysługuje podatnikowi w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z wniosku, zakupione lub wytworzone wzorniki będą miały wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Przekazywane materiały mają bowiem stanowić zachętę do skorzystania z oferty Spółki, w celu zwiększenia jej obrotów. Uzyskane materiały reklamowe (wzorniki) służą w szczególności do:

 • zachęcania klientów do korzystania z oferty Spółki,
 • informowania klientów o przeznaczeniu i zastosowaniu produktów,
 • informowania klientów o jakości i gamie kolorystycznej oferowanych produktów.

Takie działania reklamowe, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności Spółki na rynku, wpłyną na wysokość osiąganych obrotów. W sposób pośredni zatem wydatki te przyczynią się do generowania obrotów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma/będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na zakup lub wytworzenie ww. wzorników, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem/wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem lub wytworzeniem wzorników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania. Natomiast kwestia dotycząca stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania wzorników została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2015 r. nr ILPP1/4512-1-115/15-4/NS.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.