ILPP1/443-979/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT (za pomocą współczynnika sprzedaży) od nabytych towarów i usług przeznaczonych do emisji akcji Spółki. Czynność emisji akcji miała służyć działalności zwolnionej od podatku i opodatkowanej.
ILPP1/443-979/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. odliczenia
 3. podatek naliczony
 4. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na emisję akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na emisję akcji. Dnia 22 grudnia 2014 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie stanu faktycznego sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A” S.A. (dalej: – „Spółka”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Spółka jest liderem grupy „Ax” (dalej: „Grupa”) w skład której wchodzą m.in.: spółka inwestująca w portfele wierzytelności, kancelaria prawna oraz spółka zajmująca się procesami związanymi z odkupem wierzytelności zabezpieczonych ruchomościami i skupem wierzytelności terminowych. Działalność Grupy obejmuje m.in.: zakup portfeli wierzytelności, które są następnie obsługiwane przez Spółkę. Usługa ta wykonywana za wynagrodzeniem, generuje dla Spółki przychody opodatkowane CIT i obrót podlegający opodatkowaniu VAT.

Spółka korzysta z proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego przy użyciu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

W roku 2014 Spółka planowała przeprowadzenie publicznej emisji akcji za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych. Celem emisji akcji miało być pozyskanie kapitału pozwalającego na intensyfikację działań Grupy, której Spółka jest liderem i w efekcie - zwiększenie osiąganego przez Spółkę przychodu podlegającego opodatkowaniu. Z uwagi na fakt, że wprowadzenie akcji na giełdę jest skomplikowanym procesem, w celu sprawnej i profesjonalnej realizacji projektu, Spółka zaangażowała specjalistów posiadających wiedzę i kompetencje w odpowiednim zakresie. W efekcie Spółka poniosła wydatki w związku z planowaną emisją akcji, takie jak: koszty obsługi prawnej, koszty audytora, koszty związane ze spotkaniami służbowymi czy koszty działań promocyjnych i public relations. Mimo znacznego zaawansowania prac przygotowujących do debiutu giełdowego, po przeprowadzeniu analiz Spółka zadecydowała o odstąpieniu od publicznej emisji akcji. Środki na rozwój Grupy zostały zapewnione w inny sposób.

Dnia 22 grudnia 2014 r. Zainteresowany doprecyzował opis stanu sprawy wskazując, że:

 1. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Planowana publiczna emisja akcji za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych miała na celu rozwój całej działalności Spółki, w ramach której wykonywane są zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dlatego Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek naliczony związany z wydatkami objętymi wnioskiem według struktury sprzedaży.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu powyższych wydatków na podstawie art. 86 ust 1 ustawy o VAT, proporcjonalnie do wysokości sprzedaży opodatkowanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu powyższych wydatków na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, proporcjonalnie do wysokości sprzedaży opodatkowanej.

Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko w sprawie.

Zasadność odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych z debiutem giełdowym.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Nie budzi jednak wątpliwości, że związek ten może być bezpośredni (np. wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni.

Pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi VAT występuje m.in. w przypadku niektórych wydatków giełdowych. Wprowadzenie akcji do obrotu na publicznym rynku giełdowym nie jest bowiem celem samym w sobie, ale ma służyć pozyskaniu środków finansowych dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększeniu możliwości uzyskiwania obrotów.

W ocenie Wnioskodawcy, przygotowanie debiutu giełdowego jest racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym działaniem podejmowanym z zamiarem zwiększenia możliwości Spółki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i generowania obrotów. Tym samym wydatki w związku z pozyskaniem środków finansowych - choć nie dotyczą bezpośrednio czynności opodatkowanych - są bez wątpienia związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług związanych z debiutem giełdowym. Mając na uwadze, że Spółka korzysta z proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego przy użyciu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi związane z planowanym debiutem giełdowym będzie przysługiwało proporcjonalnie do wysokości sprzedaży opodatkowanej.

Kwestia dopuszczalności odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi emisji akcji została jednoznacznie rozstrzygnięta w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej - ETS); 26 maja 2005 r., sygn. C-465/03 Kretztechnik AG przeciwko Finanzamt Linz. W wyroku tym ETS potwierdził, że wydatki dotyczące podwyższenia kapitału związane są z działalnością podstawową podatnika, oraz że zawarty w nich podatek naliczony podlega odliczeniu, o ile działalność podstawowa podatnika jest opodatkowana VAT.

ETS podkreślił, że - po pierwsze emisja akcji jest czynnością, która nie należy do zakresu przedmiotowego szóstej dyrektywy, a po drugie, czynność ta została dokonana przez Kretztechnik celem podniesienia kapitału z korzyścią dla jej ogólnie pojętej działalności gospodarczej, należy uznać, że poniesione koszty świadczeń uzyskanych przez tę spółkę w ramach owej czynności stanowią część kosztów ogólnych, a w konsekwencji stanowią element cenotwórczy jej towarów. Świadczenia takie pozostają w istocie w bezpośrednim i ścisłym związku z działalnością gospodarczą podatnika (zob. ww. wyroki: w sprawie BLP Group, pkt 25; w sprawie Midland Bank, pkt 31; w sprawie Abbey National, pkt 35 oraz 36, jak również w sprawie Cibo Participations, pkt 33). W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy, Kretztechnik przysługuje prawo do odliczenia całego podatku VAT obciążającego wydatki poniesione przez tę spółkę w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jej rzecz w ramach przeprowadzonej przez nią emisji akcji, pod warunkiem jednak, że wszystkie czynności dokonywane przez tę spółkę w ramach jej działalności gospodarczej są opodatkowane. Jeżeli bowiem podatnik dokonuje jednocześnie czynności, w których zakresie podatek podlega odliczeniu, jak i czynności, w których zakresie podatek nie podlega odliczeniu, jest on uprawniony, stosownie do art. 17 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy, do odliczenia tylko takiej części podatku VAT, jaka przypada na kwotę tych pierwszych czynności (ww. wyroki: w sprawie Abbey National, pkt 37 oraz w sprawie Cibo Participations, pkt 34)”.

W świetle rozstrzygnięcia ETS prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego VAT ujętego w fakturach związanych z debiutem giełdowym nie powinno być kwestionowane. Podobnie bowiem jak w stanie faktycznym będącym podstawą wydania wskazanego wyroku, pozyskane przez Spółkę w drodze emisji nowych akcji środki finansowe miały służyć zwiększeniu rozmiarów sprzedaży opodatkowanej VAT.

Argumentację wskazaną przez ETS w pełni potwierdzają polskie organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów – Spółka przykładowo wskazuje na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lutego 2012 r. sygn. IBPP2/443-1274/11/BW, w myśl której „stanowisko Wnioskodawcy, że podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących opisane w stanie faktycznym wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z emisją nowych akcji podlega odliczeniu, należało uznać za prawidłowe”,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2011 r., sygn. IBPP2/443-614/11/WN, zgodnie z którą „emisja akcji ma związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, zatem i wydatki poniesione w tym celu – chociaż pośrednio mają wpływ na realizowaną przez Spółkę sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną”,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 marca 2011 r. sygn. IBPP2/443-12/11/ICz, w myśl której „(...) Spółka ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących ww. wydatki poniesione w związku z wejściem Spółki na rynek giełdowy oraz z podwyższeniem kapitału, w zakresie, w jakim wydatki te służą działalności opodatkowanej Wnioskodawcy oraz przy założeniu, iż nie wystąpią jednocześnie wyłączenia wskazane w art. 88 ustawy o VAT”,
 • interpretację indywidualną Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 marca 2009 r. sygn. IBPP2/443-1180/08/WN, w myśl której „Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Spółka wprowadzając do obrotu giełdowego w systemie NewConnect akcje Spółki, co nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ma, co do zasady, w świetle art. 86 ust. 1 ww. ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tym przedsięwzięciem, pod warunkiem jednak, że wydatki te dotyczą działalności opodatkowanej Spółki, z uwzględnieniem przepisu art. 90 wyżej powołanej ustawy. Oznacza to, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wymienionych we wniosku zakupów, w proporcji, w jakiej ma to związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W części związanej z czynnościami zwolnionymi, jeżeli Wnioskodawca takie wykonuje, prawo takie nie przysługuje mu”.

Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdza ponadto wydana w analogicznym stanie faktycznym interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IPPB3/423-895/11-2/MC, w której potwierdzone zostało stanowisko, zgodnie z którym wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z planowanym wejściem spółki na giełdę, do którego ostatecznie nie doszło.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, poniesione wydatki związane z planowanym debiutem giełdowym pozostają w związku ze sprzedażą opodatkowaną, co uprawnia Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług związanych z wejściem Spółki na giełdę w proporcji, w jakiej mają związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Z powyższego wynika, że prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem transakcja zbycia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanej transakcji, jako odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Przez świadczenie usług, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanych przepisów wynika zatem, że emisja nowych akcji jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług.

Stosownie do treści przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Z uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto w myśl art. 88 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.) – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zauważyć należy, że w przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów, w stosunku do których przysługuje mu prawo do jego odliczenia i niedających takiego prawa, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, mający na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie zatem z art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy).

W myśl ust. 3 powołanego artykułu – proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 cytowanej ustawy).

Zatem w liczniku tak ustalanej proporcji uwzględnia się roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tzn. wartość transakcji, które zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku natomiast, uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwotę z licznika), oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku VAT.

Podkreślić jednocześnie należy, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie uwzględnia się ich w proporcji.

Jak wynika z konstrukcji cytowanych wyżej przepisów, obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów czynności, z którymi wydatki te są związane (czynności podlegające opodatkowaniu, zwolnione, bądź niepodlegające opodatkowaniu). Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju czynności.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Spółka jest liderem grupy w skład której wchodzą m.in.: spółka inwestująca w portfele wierzytelności, kancelaria prawna oraz spółka zajmująca się procesami związanymi z odkupem wierzytelności zabezpieczonych ruchomościami i skupem wierzytelności terminowych. Działalność Grupy obejmuje m.in. zakup portfeli wierzytelności, które są następnie obsługiwane przez Spółkę. Usługa ta wykonywana za wynagrodzeniem, generuje dla Spółki przychody opodatkowane CIT i obrót podlegający opodatkowaniu VAT. Spółka korzysta z proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego przy użyciu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. W roku 2014 Spółka planowała przeprowadzenie publicznej emisji akcji za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych. Celem emisji akcji miało być pozyskanie kapitału pozwalającego na intensyfikację działań Grupy, której Spółka jest liderem i w efekcie - zwiększenie osiąganego przez Spółkę przychodu podlegającego opodatkowaniu. Z uwagi na fakt, że wprowadzenie akcji na giełdę jest skomplikowanym procesem, w celu sprawnej i profesjonalnej realizacji projektu Spółka zaangażowała specjalistów posiadających wiedzę i kompetencje w odpowiednim zakresie. W efekcie Spółka poniosła wydatki w związku z planowaną emisją akcji, takie jak: koszty obsługi prawnej, koszty audytora, koszty związane ze spotkaniami służbowymi czy koszty działań promocyjnych i public relations. Planowana publiczna emisja akcji za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych miała na celu rozwój całej działalności Spółki, w ramach której wykonywane są zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dlatego Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek naliczony związany z wydatkami objętymi wnioskiem według struktury sprzedaży. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu powyższych wydatków na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, proporcjonalnie do wysokości sprzedaży opodatkowanej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Zainteresowany ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami opodatkowanymi, czy też zwolnionymi, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Jeżeli dokonanie bezpośredniej alokacji nie jest możliwe, czyli w przypadku gdy dokonane zakupy służą obu rodzajom działalności, podatnik może odliczyć tylko tę część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. A zatem zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli „zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną”.

Zatem zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy dla określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia możliwe jest tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując zakupów związanych z emisją akcji, które dotyczą zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej, a jednocześnie nie da się przyporządkować kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów działalności, podatek naliczony winien odliczyć z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

Podsumowując, Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu powyższych wydatków na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, proporcjonalnie do wysokości sprzedaży opodatkowanej, jeżeli wydatków związanych z emisją akcji nie można przyporządkować do poszczególnych rodzajów działalności.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na emisję akcji. Natomiast kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych załatwione zostaną odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.