ILPP1/443-878/14-3/JSK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy pn. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu (...)” .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy pn. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy pn. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu (...)”. Wniosek uzupełniono w dniu 8 października 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Zainteresowany) jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Działalność statutowa Zainteresowanego jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków Wnioskodawcy na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za udział w zawodach wędkarskich. Zarówno składki jak i opłaty są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niewielkim zakresie Wnioskodawca uzyskuje przychody z działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w tym ze sprzedaży ryb.

Do zakupów, dla których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności zwolnionych od VAT, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca stosuje proporcję określoną na podstawie art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Proporcja ustalona do zakupów dokonywanych w roku 2012 na podstawie art. 90 ust. 4 wynosi 4%.

W roku 2014 Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa (dalej: umowy). Umowy określają prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego Osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach umowy Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji pt. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu (...)”.

Celem realizacji umowy jest wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu Lokalnych Grup Rybackich, jako obszaru posiadającego bogate tradycje rybackie, zasoby przyrodnicze, turystyczne i kulturowe poprzez przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej na terenie LGR. Projekt ten będzie polegał na organizacji szkoleń dla osób zaangażowanych w ochronę przyrody w regionie oraz kampanii promocyjno-informacyjnej na terenie LGR.

W piśmie z dnia 7 października 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany wskazał, że:

Celem realizacji umowy „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu (...)” jest wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu Lokalnych Grup Rybackich, jako obszaru posiadającego bogate tradycje rybackie, zasoby przyrodnicze, turystyczne i kulturowe poprzez przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej na terenie LGR. Projekt ten będzie polegał na organizacji szkoleń dla osób zaangażowanych w ochronę przyrody w regionie oraz kampanii promocyjno-informacyjnej na terenie LGR poprzez:

 • kampanię promocyjno-informacyjną za pomocą bilbordów,
 • konferencję prasową,
 • zorganizowanie imprezy plenerowej wraz z konkursem wędkarskim,
 • szkolenie stacjonarne z zakresu ochrony przyrody, prawa wodnego, itp.
 • szkolenie dla grup odpowiedzialnych za ochronę środowiska w regionie (SSR, PSR, policja, Straż Leśna, JST).

Powyższe działania wskażą główne problemy i zagrożenia: kłusownictwo, niski poziom zróżnicowania gatunków ryb, zanieczyszczenie środowiska.

W związku z powyższym pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Wnioskodawcy. Działalnością statutową Zainteresowanego nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją umowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani w 100%, ani z wykorzystaniem proporcji.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Warunkiem koniecznym dokonania odliczenia podatku naliczonego jest więc pozostawanie dokonanych zakupów w związku z realizowaną przez podatnika opodatkowaną dostawą towarów i usług. Samo zarejestrowanie Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług nie jest warunkiem wystarczającym do dokonania odliczenia.

Koszty ponoszone przez Zainteresowanego w ramach realizacji umowy związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Realizacja umowy ma przyczynić się do ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji (zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb) oraz zwalczania kłusownictwa rybackiego. Z tytułu takiej działalności Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Zainteresowany nie ma również prawa do dokonania częściowego, z zastosowaniem proporcji na podstawie art. 90 ust. 1-4 ustawy o VAT, odliczenia podatku naliczonego, ponieważ całość zakupów związanych z realizacją umowy jest związana z czynnościami, w związku z którymi prawo od obniżenia kwoty podatku należnego nie przysługuje.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa obniżyć podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach w związku z realizacją umowy i musi ponieść jego koszt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Na mocy art. 34 ww. ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznacza się, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem. Wnioskodawca posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. Działalność statutowa Zainteresowanego jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków Wnioskodawcy na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za udział w zawodach wędkarskich. Zarówno składki jak i opłaty są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niewielkim zakresie Wnioskodawca uzyskuje przychody z działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w tym ze sprzedaży ryb. Do zakupów, dla których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności zwolnionych od VAT, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca stosuje proporcję określoną na podstawie art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Proporcja ustalona do zakupów dokonywanych w roku 2012 na podstawie art. 90 ust. 4 wynosi 4%.

W roku 2014 Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządem. Umowy określają prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego Osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach umowy Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji pt. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu (...)”.

Celem realizacji umowy jest wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu Lokalnych Grup Rybackich, jako obszaru posiadającego bogate tradycje rybackie zasoby przyrodnicze, turystyczne i kulturowe poprzez przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej na terenie LGR. Projekt ten będzie polegał na organizacji szkoleń dla osób zaangażowanych w ochronę przyrody w regionie oraz kampanii promocyjno-informacyjnej na terenie LGR. Projekt ten będzie polegał na organizacji szkoleń dla osób zaangażowanych w ochronę przyrody w regionie oraz kampanii promocyjno-informacyjnej na terenie LGR poprzez:

 • kampanię promocyjno-informacyjną za pomocą bilbordów,
 • konferencję prasową,
 • zorganizowanie imprezy plenerowej wraz z konkursem wędkarskim,
 • szkolenie stacjonarne z zakresu ochrony przyrody, prawa wodnego, itp.
 • szkolenie dla grup odpowiedzialnych za ochronę środowiska w regionie (SSR, PSR, policja, Straż Leśna, JST).

Powyższe działania wskażą główne problemy i zagrożenia: kłusownictwo, niski poziom zróżnicowania gatunków ryb, zanieczyszczenie środowiska.

W związku z powyższym pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Wnioskodawcy. Działalnością statutową Zainteresowanego nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją umowy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż co prawda Stowarzyszenie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, ale efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca – pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Wnioskodawcy. Działalnością statutową Zainteresowanego nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W konsekwencji, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. umowy.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją umowy pn. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu (...)”.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.