ILPP1/443-876/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją operacji.
ILPP1/443-876/14-2/AIinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczanie podatku naliczonego
 3. odliczenia
 4. odzyskanie
 5. podatek naliczony
 6. podatek od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 9. stowarzyszenia
 10. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Wędkarskiego przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją operacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Związek Wędkarski (dalej: „PZW” lub „Związek” lub „Wnioskodawca”) jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statut Związku. Związek posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Zgodnie ze statutem Związku Wędkarskiego § 6: „Celem Związku jest organizowanie i promowanie sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej” oraz § 7 pkt 4 „Cele Związku realizowane są poprzez: (...) pkt 4 współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym” oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1985 r. Nr 21 poz. 91, z późn. zm.) art. 24 pkt 1. „Rada Powiatu, na wniosek Starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnione do rybactwa”, oraz pkt 2 „Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie”. Wnioskodawca poinformował, że Społeczna Straż Rybacka powołana została na wniosek Zainteresowanego, działa na rzecz Związku realizując powołane powyżej cele działania Stowarzyszenia. Społeczna Straż Rybacka powołana została przez Starostę do ochrony wód, na których prawo rybackiego użytkowania posiada Związek Wędkarski, w związku z czym, straż ta jest w pełni finansowana ze składek członków Stowarzyszenia na ochronę i zagospodarowanie wód.

Działalność statutowa Wnioskodawcy jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków Związku na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za udział w zawodach wędkarskich. Zarówno składki, jak i opłaty są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niewielkim zakresie Związek uzyskuje przychody z działalności podlegającej opodatkowaniu od towarów i usług, w tym ze sprzedaży ryb.

Do zakupów, dla których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności zwolnionych od VAT, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca stosuje proporcję określoną na podstawie art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT. Proporcja ustalona do zakupów dokonywanych w roku 2012 na podstawie art. 90 ust. 4 wynosi 4%.

W roku 2014 PZW podpisał umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa (dalej: umowa). Umowy określają prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach umów Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji nr umowy: (...).

W ramach realizacji umów Wnioskodawca dokonuje zakupów objętych zakresem rzeczowo- finansowym operacji, zawierających podatek naliczony. Nabywane towary i usługi nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Związku. Działalnością statutową związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Związkowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją umów...

Zdaniem Wnioskodawcy, PZW nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani w 100% ani z wykorzystaniem proporcji.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunkiem koniecznym dokonania odliczenia podatku naliczonego jest więc pozostawanie dokonanych zakupów w związku z realizowaną przez podatnika opodatkowaną dostawą towarów i usług. Samo zarejestrowanie Związku jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług nie jest warunkiem wystarczającym do dokonania odliczenia.

Koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umów związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Realizacja umowy ma przyczynić się do zwalczania zagrożeń dla środowiska na terenie LGR Pojezierze, stworzenie platformy geolokalizacyjnej, przyczyni się do zmniejszenia zjawiska kłusownictwa i wandalizmu, oraz ochrony środowiska przyrodniczego w regionie. Z tytułu takiej działalności Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Związek nie ma również prawa do dokonania częściowego, z zastosowaniem proporcji na podstawie art. 90 ust. 1-4 ustawy o VAT, odliczenia podatku naliczonego, ponieważ całość zakupów związanych z realizacją umowy jest związana z czynnościami, w związku z którymi prawo od obniżenia kwoty podatku należnego nie przysługuje.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa obniżyć podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach w związku z realizacją umowy i musi ponieść jego koszt.

Mając na uwadze powyższe, Związek wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Na mocy art. 34 ww. ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznacza się, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W przypadkach, gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia czynności zwolnione od podatku i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Wyjaśnić tutaj należy, że przytoczone wyżej uregulowania art. 90 znajdują zastosowanie do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego, tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych od VAT.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statut o Związku Wędkarskiego. Związek posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. Działalność statutowa Wnioskodawcy jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków Związku na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za udział w zawodach wędkarskich. Zarówno składki, jak i opłaty są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niewielkim zakresie Związek uzyskuje przychody z działalności podlegającej opodatkowaniem od towarów i usług, w tym ze sprzedaży ryb. W roku 2014 Wnioskodawca podpisał umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa. Umowy określają prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach umów Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji. W ramach realizacji umów Wnioskodawca dokonuje zakupów objętych zakresem rzeczowo- finansowym operacji, zwierających podatek naliczony. Nabywane towary i usługi nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Związku. Działalnością statutową związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. umów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto – jak wskazano już wyżej – podatnik w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT winien w pierwszej kolejności dokonać alokacji tego podatku, tzn. przyporządkować go do rodzaju wykonywanych czynności (tj. opodatkowanych, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu). Natomiast do kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju działalności gospodarczej, tj. opodatkowanej i zwolnionej, ma zastosowanie zasada proporcjonalnego odliczania podatku, o której mowa w przepisie art. 90 ust. 3 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie – jak wskazał Zainteresowany – nabywane towary i usługi nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Związku. Działalnością statutową związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji.

Podsumowując, Związkowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. umów.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności zwolnienia od podatku VAT wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności, w tym również statutowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.