ILPP1/443-646/14-2/NS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżących dotyczących planowanej inwestycji.
ILPP1/443-646/14-2/NSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. czynności opodatkowane
 3. czynności podlegające opodatkowaniu
 4. inwestycje
 5. obniżenie podatku należnego
 6. odliczanie podatku naliczonego
 7. odliczenia
 8. odliczenie podatku od towarów i usług
 9. podatek naliczony
 10. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Domu Kultury, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2014 r. r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżących dotyczących planowanej inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżących dotyczących planowanej inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca to Dom Kultury (dalej jako: „DK”, „Wnioskodawca”, „Zainteresowany”). Jest to samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. DK zamierza zrealizować projekt „Rewitalizacja obszaru Domu Kultury”, polegający na modernizacji istniejącego budynku DK (w tym m.in. na zmianie elewacji, zakupie wyposażenia, przebudowie sali widokowej wraz z aranżacją jej wnętrza i zakupem foteli kinowych, wymianie sieci kanalizacyjnej i elektrycznej) oraz dobudowie obiektu na salę konferencyjno-usługową. Zakres robót budowlanych obejmuje: wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej, elektroakustycznej, teletechnicznej i oddymiania; zmianę elewacji budynku oraz przebudowę sali widowiskowej wraz z aranżacją jej wnętrza i zakupem 239 foteli kinowych; zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych; dobudowę obiektu z przeznaczeniem na salę konferencyjno-usługową (80 miejsc). Wszystkie części budynku funkcjonujące obecnie jako niezależne zostaną połączone wewnętrzną komunikacją. Projekt obejmuje budowę monitoringu i instalację przeciwwłamaniowych systemów alarmowych.

DK w związku z planowaną inwestycją poniósł już i będzie nadal ponosił wydatki na m.in.: koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, nadzoru, wykonania prac budowlanych, urządzenia wnętrz (dalej: „wydatki inwestycyjne”), udokumentowane wystawianymi na rzecz DK fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Po zakończeniu inwestycji DK będzie ponosił również bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem całego obiektu, tj. opłaty za media, zakup wyposażenia, koszty ewentualnych remontów etc. (dalej: „wydatki bieżące”), udokumentowane wystawianymi na rzecz DK fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Powstały w wyniku opisywanej inwestycji obiekt będzie służył do wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności podlegających opodatkowaniu, niezwolnionych od podatku, polegających w szczególności na:

 • wynajmie poszczególnych sal i pomieszczeń obiektu (za wyjątkiem pokoi zajmowanych przez dyrekcję, sekretariat oraz księgowość DK),
 • wynajmie elementów wyposażenia (np. rekwizytów, strojów, sprzętu technicznego),
 • organizowaniu biletowanych, tj. odpłatnych, imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli, wystaw, odczytów, seansów filmowych,
 • organizowaniu odpłatnie zleconych imprez okolicznościowych, wyborczych, rodzinnych,
 • organizowaniu odpłatnych usług małej poligrafii, fotograficznych, filmowych, plastycznych,
 • świadczenia usług rozklejania plakatów, afiszów i ogłoszeń na urządzeniach ogłoszeniowych.

W związku ze świadczeniem usług opodatkowanych DK będzie wystawiał faktury VAT/paragony, wykazywał VAT należny, ujmował wartość netto z tytułu tych świadczeń wraz z podatkiem należnym w rejestrach VAT oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług.

Obok czynności opodatkowanych DK będzie wykorzystywał nowopowstały obiekt również do działalności nieodpłatnej, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej związanej z kulturą i sztuką poprzez impresariat artystyczny, pracownie artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz nieodpłatne koncerty, spektakle, wystawy i inne wydarzenia kulturalne.

DK nie będzie natomiast wykonywał w związku z planowanym obiektem żadnych czynności zwolnionych z opodatkowania VAT. Zaś w stosunku do czynności podlegających opodatkowaniu i nieopodatkowanych nie będzie miał on obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów inwestycyjnych do którychkolwiek z nich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżących dotyczących planowanej inwestycji modernizacji obszaru Domu Kultury...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżących dotyczących planowanej inwestycji modernizacji obszaru Domu Kultury.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy też – jak określa to przepis ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej.

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi VAT (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.t.u.). Podmiotem mającym prawo do odliczenia jest podatnik VAT działający (przy dokonywaniu wydatków) w tym charakterze. Zgodnie z przepisami u.p.t.u. podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.t.u., bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki inwestycyjne oraz koszty bieżące dotyczące zmodernizowanego budynku domu kultury dokonywane będą przez DK. Zakupy te będą związane ze sprzedażą Wnioskodawcy. DK będzie wykorzystywał przedmiotową inwestycję zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, przy czym nie będzie miał on obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów inwestycyjnych do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności. Wykorzystywanie komercyjne (tj. za odpłatnością) obiektu domu kultury jest w ocenie DK czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. w zw. z art. 8 ust. 1 u.p.t.u. W przypadku natomiast nieodpłatnego wykorzystywania (przy czym nie będzie tutaj miała nigdy miejsca czynność oddania do używania innemu podmiotowi całości lub części budynku), czynność ta nie jest objęta regulacjami VAT.

W związku zatem z faktem, że DK częściowo będzie wykorzystywał obiekt domu kultury za wynagrodzeniem, w tym zakresie będzie dokonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, stosownie do art. 86 ust. 1 u.p.t.u., będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z tą inwestycją.

Na tle stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku o interpretację wskazać w tym miejscu należy na uchwałę NSA w składzie 7 Sędziów z dnia 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10), gdzie wskazano, że: „(...) w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 u.p.t.u., lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. W przypadku gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (gdyby ewentualnie chciał ustalać proporcję sprzedaży dla celów odliczenia, to wyniesie ona 100%)”.

Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2013 r. (znak: IPTPP4/443-356/13-6/JM), stwierdził, że: „(...) jeżeli będzie istniała możliwość przyporządkowania zakupów związanych z realizacją projektu pn.: (...) do poszczególnych rodzajów działalności tj. opodatkowanej lub niepodlegającej, to Wnioskodawcy będącemu podatnikiem VAT, zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części w jakiej poniesione wydatki będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Natomiast nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w części w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast w sytuacji gdy wydatki poniesione na realizację projektu wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę, będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarówno do działalności opodatkowanej tym podatkiem, jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu i nie będą wykorzystywane do działalności zwolnionej od podatku, a ponadto nie będzie obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: (...)”.

Podobnie w interpretacji z dnia 27 sierpnia 2012 r. (znak: IPTPP1/443-421/12-7/MW) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że „w przypadku ponoszenia wydatków związanych z centrum sportowo-rekreacyjnym, które są z związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT (niekorzystających ze zwolnienia z VAT) oraz zadań pozostających poza zakresem VAT, Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości”.

Zaś w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2012 r. (znak: IPTPP1/443-138/12-8/MW) organ ten wskazał, że: „W ustawie o podatku od towarów i usług brak jest unormowania zagadnienia określania proporcji, dającego podstawę do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących zarówno działalności gospodarczej podatnika (opodatkowanej i zwolnionej), jak i działalności niepodlegającej opodatkowaniu. Wprowadzone w art. 90 ustawy ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego, jak wyżej wykazano, dotyczy wyłącznie zakupów wykorzystywanych zarówno do działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej. Reasumując, jeżeli jest możliwe przyporządkowanie zakupów do poszczególnych rodzajów działalności, tj. opodatkowanej lub niepodlegającej, to Wnioskodawcy będącemu podatnikiem VAT, zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w części w jakiej poniesione wydatki będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Natomiast w przypadku, gdy nie jest możliwe przyporządkowanie zakupów do poszczególnego rodzaju działalności, tj. opodatkowanej lub niepodlegającej opodatkowaniu, wówczas Wnioskodawcy będzie przysługiwało w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż część VAT naliczonego podlegającą odliczeniu należy określić na podstawie proporcji czasowej odzwierciedlającej procent, w jakim świetlice wiejskie będą przeznaczone do udostępniania komercyjnego, należało uznać za nieprawidłowe”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jak stanowi art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Z kolei w myśl art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. DK zamierza zrealizować projekt „Rewitalizacja obszaru Domu Kultury”, polegający na modernizacji istniejącego budynku DK (w tym m.in. na zmianie elewacji, zakupie wyposażenia, przebudowie sali widokowej wraz z aranżacją jej wnętrza i zakupem foteli kinowych, wymianie sieci kanalizacyjnej i elektrycznej) oraz dobudowie obiektu na salę konferencyjno-usługową. Zakres robót budowlanych obejmuje: wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej, elektroakustycznej, teletechnicznej i oddymiania; zmianę elewacji budynku oraz przebudowę sali widowiskowej wraz z aranżacją jej wnętrza i zakupem 239 foteli kinowych; zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych; dobudowę obiektu z przeznaczeniem na salę konferencyjno-usługową (80 miejsc). Wszystkie części budynku funkcjonujące obecnie jako niezależne zostaną połączone wewnętrzną komunikacją. Projekt obejmuje budowę monitoringu i instalację przeciwwłamaniowych systemów alarmowych. DK w związku z planowaną inwestycją poniósł już i będzie nadal ponosił wydatki na m.in.: koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, nadzoru, wykonania prac budowlanych, urządzenia wnętrz (wydatki inwestycyjne), udokumentowane wystawianymi na rzecz DK fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Po zakończeniu inwestycji DK będzie ponosił również bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem całego obiektu, tj. opłaty za media, zakup wyposażenia, koszty ewentualnych remontów etc. (wydatki bieżące), udokumentowane wystawianymi na rzecz DK fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Powstały w wyniku opisywanej inwestycji obiekt będzie służył do wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności podlegających opodatkowaniu, niezwolnionych od podatku, polegających w szczególności na:

 • wynajmie poszczególnych sal i pomieszczeń obiektu (za wyjątkiem pokoi zajmowanych przez dyrekcję, sekretariat oraz księgowość DK),
 • wynajmie elementów wyposażenia (np. rekwizytów, strojów, sprzętu technicznego),
 • organizowaniu biletowanych, tj. odpłatnych, imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli, wystaw, odczytów, seansów filmowych,
 • organizowaniu odpłatnie zleconych imprez okolicznościowych, wyborczych, rodzinnych,
 • organizowaniu odpłatnych usług małej poligrafii, fotograficznych, filmowych, plastycznych,
 • świadczenia usług rozklejania plakatów, afiszów i ogłoszeń na urządzeniach ogłoszeniowych.

W związku ze świadczeniem usług opodatkowanych DK będzie wystawiał faktury VAT/paragony, wykazywał VAT należny, ujmował wartość netto z tytułu tych świadczeń wraz z podatkiem należnym w rejestrach VAT oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług. Obok czynności opodatkowanych DK będzie wykorzystywał nowopowstały obiekt również do działalności nieodpłatnej, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej związanej z kulturą i sztuką poprzez impresariat artystyczny, pracownie artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz nieodpłatne koncerty, spektakle, wystawy i inne wydarzenia kulturalne. DK nie będzie natomiast wykonywał w związku z planowanym obiektem żadnych czynności zwolnionych z opodatkowania VAT. Zaś w stosunku do czynności podlegających opodatkowaniu i nieopodatkowanych nie będzie miał on obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów inwestycyjnych do którychkolwiek z nich.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące wskazania, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżących dotyczących planowanej inwestycji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez czynnego podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostaną spełnione, Wnioskodawca jest bowiem zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, ponadto – jak wskazał Zainteresowany – „powstały w wyniku opisywanej inwestycji obiekt będzie służył do wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności podlegających opodatkowaniu, niezwolnionych od podatku”.

Zatem z uwagi na związek poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących w ramach planowanego projektu z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi, będzie miał On prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżących dotyczących planowanej inwestycji w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Domu Kultury”.

Należy zauważyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności wysokości przysługującego Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z planowaną inwestycją, której efekty będą wykorzystywane zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.