ILPP1/443-489/14-4/AI | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Renowacja figury na cmentarzu wraz z zabezpieczeniem grobowca”.
ILPP1/443-489/14-4/AIinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. dofinansowanie
 3. fundusze europejskie
 4. odzyskanie podatku
 5. parafia
 6. podatek naliczony
 7. podatek od towarów i usług
 8. prawo do odliczenia
 9. remonty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Renowacja figury na cmentarzu wraz z zabezpieczeniem grobowca” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Renowacja figury na cmentarzu wraz z zabezpieczeniem grobowca”. Pismem z dnia 23 lipca 2014 r. uzupełniono ww. wniosek o szczegółowy opis zdarzenia, pytanie i stanowisko.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z dnia 23 lipca 2014 r.).

Z wniosku wynika, że Parafia nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT.

Nadto Parafia, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 21 października 2013 r. realizuje projekt pod nazwą „Renowacja figury na cmentarzu wraz z zabezpieczeniem grobowca”. Na realizację przedmiotowego projektu Parafia uzyskała dotację z Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 17.311,85 zł, w tym dofinansowanie z UE: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 13.849,48 zł.

Podatek VAT jest w tym przypadku kosztem kwalifikowanym.

Zakończenie zadania zaplanowano na lipiec 2014 r., natomiast termin złożenia wniosku o płatność końcową w Urzędzie Marszałkowskim przypada na sierpień br.

Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego miejscowości M.

Cele szczegółowe to:

 • podniesienie walorów turystycznych i historycznych wsi M.,
 • poprawienie estetyki miejscowości,
 • pobudzenie świadomości kulturowej i historycznej mieszkańców,
 • kultywowanie tradycji.

Projekt zakłada wykonanie prac przy grobowcu, usytuowanym na cmentarzu parafialnym, stanowiącym własność Parafii G., które obejmują:

 • renowację ceramicznej rzeźby Chrystusa, usytuowanej w pomniku,
 • przeprowadzenie badań laboratoryjnych poszczególnych elementów grobowca,
 • wykonanie prac ziemnych i izolacyjnych przy grobowcu o długości 10m,
 • wykonanie prac remontowych przy grobowcu (murarsko-tynkarskich).

Zaplanowane w ramach projektu prace zabezpieczą pomnik przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych/zewnętrznych. Pozwolą odzyskać rzeźbie dawną świetność oraz przywrócić jej walory estetyczne i artystyczne.

Zabezpieczenie obiektu i figury przed dalszą dewastacją jest konieczne. Ponadto niezbędne jest odcięcie pomnika od szkodliwego działania wody.

Zakres prac został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż obiekt wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Na potrzeby realizacji zadania opracowany został w roku 2012 Program Prac Konserwatorskich.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest społeczność M. oraz wszystkie osoby odwiedzające cmentarz. Wyremontowany grobowiec udostępniany będzie wszystkim przybyłym do zwiedzania nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem.

Wynika to z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Brak jest możliwości wykorzystania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT. Przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia upływu okresu trwania projektu, Parafia nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych podatkiem VAT, związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach projektu, takich jak m.in.: wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni/terenu działki objętej realizowanym zadaniem (projektem).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W dniu 21 października 2013 r. Parafia zawarła umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Renowacja figury na cmentarzu wraz z zabezpieczeniem grobowca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Projekt zakłada wykonanie prac przy grobowcu, usytuowanym na cmentarzu parafialnym, stanowiącym własność Parafii G., które obejmują:

 • renowację ceramicznej rzeźby Chrystusa, usytuowanej w pomniku,
 • przeprowadzenie badań laboratoryjnych poszczególnych elementów grobowca,
 • wykonanie prac ziemnych i izolacyjnych przy grobowcu o długości 10m,
 • wykonanie prac remontowych przy grobowcu (murarsko-tynkarskich).

Parafia nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Z treści wniosku wynika, że przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia upływu okresu trwania projektu, Parafia nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych podatkiem VAT, związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach projektu, takich jak m.in.: wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni/terenu działki objętej realizowanym zadaniem (projektem).

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie z treści wniosku wynika, że efekty ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu, o którym mowa w opisie sprawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Renowacja figury na cmentarzu wraz z zabezpieczeniem grobowca”.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.