ILPP1/443-1026/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT (za pomocą współczynnika sprzedaży) od nabytych towarów i usług przeznaczonych do realizacji projektu obejmującego prace nad nowym tramwajem. Projekt ma służyć działalności zwolnionej od podatku (szkolnictwo wyższe) i opodatkowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Politechniki przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizuje projekt pt. „Innowacyjny (...)”. Projekt jest realizowany w okresie od 01 listopada 2013 r. do 31 marca 2016 r.

Całkowita wartość projektu to 14.115.205,00 PLN.

Jednostką finansującą jest Centrum, natomiast projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego zawiązanego z przedsiębiorcą, w którym to firma jest liderem, a Politechnika pełni rolę partnera.

Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu nowego tramwaju miejskiego. Będzie to pojazd niskopodłogowy o unikatowych w skali Europy parametrach użytkowania (m.in. niski poziom hałasu, niska podłoga bez wzniesień na poziomie całego pojazdu, wysoki komfort jazdy).

Harmonogram projektu przewiduje następujące zadania:

 1. Symulacje.
 2. Modyfikacja założeń projektowych.
 3. Opracowanie technologii produkcji prototypu.
 4. Weryfikacja założeń konstrukcyjnych.
 5. Badania na prototypie tramwaju.

Zadania pierwsze i piąte, realizowane w całości przez Politechnikę, zakwalifikowane są jako badania przemysłowe, a więc zgodnie z definicją w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zasadach finansowania nauki - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. Są to więc badania o charakterze czysto naukowym, mające na celu wypracowanie odpowiednich algorytmów, modeli i metodyki.

Celem zadania pierwszego („Symulacje”) jest wykonanie analiz symulacyjnych dynamicznego oddziaływania tramwaju na torze zużytym w aspekcie przyjęcia niezbędnych założeń projektowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę zaawansowanych, nieliniowych modeli matematycznych i fizycznych zarówno pojazdu, jak toru, które pozwolą na symulacyjną ocenę wzajemnego oddziaływania układu pojazd - tor. Następnie przeprowadzony zostanie szereg symulacji dla różnych warunków jazdy, wariantów stanu zużycia toru i zmian jego geometrii. Wykonana zostanie również analiza zjawisk zachodzących na styku koła i szyny, a także ich wpływu na bezpieczeństwo jazdy tramwaju. Modele symulacyjne będą złożonymi, nieliniowymi modelami wielomasowymi i utworzone zostaną w autorskich oraz komercyjnych pakietach symulacyjnych. Pozwoli to (poprzez symulację komputerową) na wierne odwzorowanie ruchu rzeczywistego obiektu na torze zużytym, dla zadanych parametrów zużycia toru i zmiany jego geometrii (odchyłki pionowe i poprzeczne, przechyłka toru, zmiana rozstawu szyn, czy też pochylenia toków szynowych).

W zadaniu tym przewiduje się dwa etapy: obliczenia wstępne, w tym: schemat rozmieszczenia elementów usprężynowania I-go i II-ego stopnia, analityczny dobór sztywności pionowej, poprzecznej i wzdłużnej układu usprężynowania, schemat połączenia pudła z wózkiem, dobór sztywności połączenia obręczy koła z tarczą, analiza dynamiczna modelu wózka i skrajni kinematycznej. Drugi etap to optymalizacja konstrukcji wózka w aspekcie przyjętych funkcji celu. Planowanymi rezultatami zadania pierwszego będzie pełna weryfikacja przyjętych na etapie projektowania wstępnych założeń konstrukcyjnych, takich jak parametry geometryczne pojazdu, punkty mocowania oraz charakterystyka elementów podatnych, rozkład mas itp. Ponadto wyznaczone zostaną własności biegowe pojazdu (komfort jazdy, spokojność biegu, bezpieczeństwo przed wykolejeniem itp.) dla różnych warunków jazdy. Obliczone zostanie również zużycie energii w założonych warunkach eksploatacji, jak również podstawowe parametry niezawodnościowe. Dokonana zostanie optymalizacja konstrukcji pojazdu w aspekcie własności biegowych oraz wibroakustycznych i wytrzymałościowych (m.in. analiza modalna poszczególnych elementów pojazdu).

Celem zadania piątego („Weryfikacja założeń konstrukcyjnych”) jest wykonanie następujących analiz:

 • Analiza poziomu dźwięku generowanego przez tramwaj w warunkach normatywnych, zgodnie z normami EN ISO 3095:2005 oraz EN ISO 3381:2005 oraz drgań na miejscu operatora zgodnie z wytycznymi dyrektywy europejskiej 2002/44/EC.
 • Analiza porównawcza aktywności wibroakustycznej pojazdu, celem określenia wpływu pojazdu na środowisko miejskie w aspekcie oddziaływania wibroakustycznego z uwzględnieniem generowanych drgań para-sejsmicznych.
 • Lokalizacja niepożądanych źródeł dźwięków generowanych przez tramwaj w normalnych warunkach eksploatacji, dla określenia możliwości dalszego obniżania oddziaływania akustycznego tramwaju na środowisko.
 • Badanie rozkładu pola akustycznego wewnątrz tramwaju w czasie jazdy i na postoju, celem weryfikacji założeń konstrukcyjnych dotyczących minimalizowania oddziaływania akustycznego na operatora i pasażerów w pojeździe.

Planowanymi rezultatami zadania piątego będzie pełna charakterystyka wibroakustyczna pojazdu uwzględniająca specyfikę dynamicznego oddziaływania tramwaju na operatora i pasażerów oraz środowisko. Uzyskane charakterystyki wibroakustyczne umożliwią pełną weryfikację założeń konstrukcyjnych i technologicznych tramwaju mających na celu minimalizację drgań i hałasu generowanych przez tramwaj w czasie jazdy oraz jego układy i podzespoły również na postoju. Na bazie zgromadzonego materiału badawczego będzie możliwe wypracowanie standardów technologicznych produkcji i modernizacji tramwajów, umożliwiających obniżenie aktywności wibroakustycznej tramwajów, tak aspekcie oddziaływania na człowieka, jak i na infrastrukturę i środowisko. W trakcie badań zostaną również zweryfikowane założenia konstrukcyjne i technologiczne dotyczące zachowania tramwaju w czasie jazdy po krytycznych fragmentach infrastruktury. Charakterystyki wibroakustyczne zostaną uzupełnione badaniami kinematyki dynamiki jazdy w torze.

Cele całego projektu wskazane we wniosku to:

 • Liczba instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu rozwiązań będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych, zbudowanych w ramach Projektu - l szt.
 • Wartość wkładów finansowych i rzeczowych, pochodzących ze źródeł prywatnych, przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Projektu - 6.171.453,00 PLN.
 • Liczba transakcji, których przedmiotem będzie komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu - 1 szt.
 • Wartość przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu (do osiągnięcia w ciągu 5 lat od zakończenia Projektu) -195,2 mln PLN.

W celu wykonania zaplanowanych prac naukowo-badawczych zostaną zakupione usługi oraz sprzęt (aparatura naukowo-badawcza służąca do przeprowadzenia badań w warunkach rzeczywistych):

 • Przetworniki do pomiaru względnego przemieszczenia wybranych elementów pudła tramwaju koszt ok. 45.000 PLN.
 • Mikrofony matrycowe wysokiej czułości wraz z przetwornikiem drgań sejsmicznych koszt ok. 30.000 PLN.
 • Specjalizowane moduły cyfrowej akwizycji danych do mobilnego systemu akwizycji sygnałów, koszt jednego modułu ok. 5.000 PLN.

Wnioskodawca zakłada, że zarówno sprzęt, jak i usługi nabyte w ramach tego projektu będą służyły czynnościom zwolnionym (dydaktyka i szkolenia dla studentów i pracowników Politechniki, jak również prace naukowo-badawcze) oraz opodatkowanym (wykonywanie prac zleconych dla przemysłu, głównie pomiarów drgań i hałasu generowanego przez tramwaj).

Faktury z tytułu zakupu sprzętu i usług niezbędnych do realizacji ww. projektu są wystawiane na Politechnikę. Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować wydatków związanych z zakupem sprzętu i usług poniesionych w ramach przedmiotowego projektu z poszczególnymi rodzajami działalności (opodatkowanej i zwolnionej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Politechnice przy realizacji projektu pt. „Innowacyjny (...)”, finansowanego przez Centrum, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy pomocy współczynnika struktury wyliczonego dla Politechniki...

Zdaniem Wnioskodawcy, podczas realizacji projektu pt. „Innowacyjny (...)” finansowanego przez Centrum, przysługuje mu jako podatnikowi VAT czynnemu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego poniesionych wydatków w projekcie, obliczoną przy pomocy współczynnika struktury wyliczonego dla Politechniki. Tym samym podatek VAT będzie kosztem częściowo kwalifikowanym w projekcie. Procent kwot do odzyskania będzie wielkością zmienną, uzależnioną od zmian współczynnika procentowego, obliczonego po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu tego wynika wyraźnie, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przysługuje wyłącznie:

 1. podatnikowi VAT,
 2. w zakresie, w jakim nabyte towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT-em.

Powyższa zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz do czynności zwolnionych od tego podatku.

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (z późniejszymi zmianami), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Dokonanie takiego podziału powoduje, że podatnik odlicza podatek związany ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast nie odlicza podatku związanego ze sprzedażą zwolnioną, bądź niepodlegającą opodatkowaniu. Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w powyższym przepisie, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Reasumując, ponieważ Wnioskodawca realizując ww. projekt występuje, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione do realizacji tego działania towary i usługi będą służyły w przyszłości do wykonywania czynności zarówno opodatkowanych jak i nieopodatkowanych, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stosując współczynnik struktury sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo – prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zauważyć należy, że w przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów, w stosunku do których przysługuje mu prawo do jego odliczenia i niedających takiego prawa, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, mający na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie zatem z art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy).

W myśl ust. 3 powołanego artykułu – proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 cytowanej ustawy).

Zatem w liczniku tak ustalanej proporcji uwzględnia się roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tzn. wartość transakcji, które zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku natomiast, uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwotę z licznika), oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku VAT.

Podkreślić jednocześnie należy, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie uwzględnia się ich w proporcji.

Jak wynika z konstrukcji cytowanych wyżej przepisów, obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów czynności, z którymi wydatki te są związane (czynności podlegające opodatkowaniu, zwolnione, bądź niepodlegające opodatkowaniu). Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizuje projekt pt. „Innowacyjny (...)”. Jednostką finansującą jest Centrum, natomiast projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego zawiązanego z przedsiębiorcą, w którym to firma jest liderem, a Politechnika pełni rolę partnera. Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu nowego tramwaju miejskiego. Będzie to pojazd niskopodłogowy o unikatowych w skali Europy parametrach użytkowania (m.in. niski poziom hałasu, niska podłoga bez wzniesień na poziomie całego pojazdu, wysoki komfort jazdy).

Harmonogram projektu przewiduje następujące zadania:

 1. Symulacje.
 2. Modyfikacja założeń projektowych.
 3. Opracowanie technologii produkcji prototypu.
 4. Weryfikacja założeń konstrukcyjnych.
 5. Badania na prototypie tramwaju.

Wnioskodawca zakłada, że zarówno sprzęt, jak i usługi nabyte w ramach tego projektu będą służyły czynnościom zwolnionym (dydaktyka i szkolenia dla studentów i pracowników Politechniki jak również prace naukowo-badawcze) oraz opodatkowanym (wykonywanie prac zleconych dla przemysłu, głównie pomiarów drgań i hałasu generowanego przez tramwaj). Faktury z tytułu zakupu sprzętu i usług niezbędnych do realizacji ww. projektu są wystawiane na Politechnikę. Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować wydatków związanych z zakupem sprzętu i usług poniesionych w ramach przedmiotowego projektu z poszczególnymi rodzajami działalności (opodatkowaną i zwolnioną).

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy przy realizacji projektu pt. „Innowacyjny (...)”, finansowanego przez Centrum, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy pomocy współczynnika struktury wyliczonego dla Politechniki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Zainteresowany ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami opodatkowanymi, czy też zwolnionymi, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Jeżeli dokonanie bezpośredniej alokacji nie jest możliwe, czyli w przypadku gdy dokonane zakupy służą obu rodzajom działalności, podatnik może odliczyć tylko tę część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. A zatem zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli „zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną”.

Zatem zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy dla określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia możliwe jest tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując zakupów związanych z realizacją projektu pn. "Innowacyjny (...)", które dotyczą zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej, a jednocześnie nie da się przyporządkować kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów działalności, podatek naliczony winien odliczyć z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

Podsumowując, Politechnice przy realizacji projektu pt. „Innowacyjny (...)”, finansowanego przez Centrum, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy pomocy współczynnika struktury wyliczonego dla Politechniki.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług, realizowanych przez Wnioskodawcę, prac badawczo-rozwojowych.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.