IBPP4/4512-67/15/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją operacji finansowanych ze środków unijnych instytucji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 19 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją operacji finansowanych ze środków unijnych instytucji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją operacji finansowanych ze środków unijnych instytucji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik Fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej ubiega się o realizację projektów - operacji o charakterze niezarobkowym, finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponieważ podatnik (wnioskodawca - beneficjent pomocy) zamierza zaliczać podatek VAT do „kosztów kwalifikowalnych” operacji, Samorząd Województwa ..., zobowiązał podatnika (wnioskodawcę) do dostarczenia „opinii Izby Skarbowej czy w ramach danego projektu nie istnieje żadne prawdopodobieństwo że zostanie on odzyskany przez wnioskodawcę”.

Realizowany przez podatnika projekty mają charakter otwarty (może brać w nich udział każdy zainteresowany). Dotyczą promocji obszaru (bez promowania konkretnych podmiotów gospodarczych). Mają charakter szkoleniowy (nieodpłatne szkolenia) dla mieszkańców.

Projekty realizowane przez Wnioskodawcę są realizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Grupy Działania.

Operacje, jak już wyżej wskazano, mają charakter niezarobkowy i niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej (podatnik nie prowadzi takiej działalności i nie będzie jej prowadził).

Wszystkie faktury, które zostaną wystawione w związku z realizacją operacji zostaną wystawione na podatnika (nabywcę) jako Fundację nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W ramach realizacji projektu podatnik nie będzie nabywał materiałów budowlanych.

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Efekty projektów nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem.

Towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wszystkie produkty realizowanych projektów będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Na płytach, publikacjach, materiałach szkoleniowych w Internecie nie będą zamieszczane reklamy, banery i inne informacje promocyjne poza obowiązkową informacją o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot różnicy kwoty podatku VAT w związku z realizacją operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (Fundacja) nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca planuje realizować projekty, które zostaną sfinansowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, tj. ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, przez Europejskiego Funduszu Rolnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty dotyczą promocji obszaru – podmiotów gospodarczych, mają charakter szkoleniowy dla mieszkańców (nieodpłatne szkolenia). Faktury dotyczące realizacji zadań będą wystawione na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektów nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektów nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem. Wszystkie produkty projektów będą dostępne nieodpłatnie.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi). Jednocześnie Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.