IBPP4/4512-155/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania: „...”
IBPP4/4512-155/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), uzupełnionego pismem z 20 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania: „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 maja 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 maja 2015 r. znak: IBPP4/4512-155/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie X jest organizacją pozarządową nieprowadzącą działalności gospodarczej. Celami statutowymi stowarzyszenia są m.in.

 1. promowanie walorów turystycznych, sportowych, przyrodniczych kulturowych i regionalnych ..., ... a w szczególności Gminy ...,
 2. rozpowszechnianie informacji o możliwościach wypoczynku i sportu na terenie Gminy ....,
 3. organizację oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych targach, konferencjach i seminariach.

Głównymi źródłami przychodów Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 4. przychody z odpłatnej działalności statutowej, do której należą opłaty wpisowe pobierane od uczestników imprez sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Przychody Stowarzyszenia w roku 2014 wyniosły: 24.101,20 zł, z czego kwota 4.170 zł stanowiła wpisowe uzyskane od uczestników imprez, zaś pozostała kwota stanowiła przychody pochodzące ze składek członkowskich, darowizn i dotacji.

W ramach działalności statutowej w roku 2014 Stowarzyszenie uzyskało dotację z osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu: „...”. Z uwagi na fakt, iż podatek VAT był wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie Instytucja Zarządzają Programem PROW na lata 2007-2013 żąda o Stowarzyszenia potwierdzenia właściwych organów podatków, iż Stowarzyszenie nie miało prawa do odzyskania całości, bądź części podatku VAT zawartego w fakturach przedstawionych do refundacji w ramach projektu.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestracji do celów podatku VAT na podstawie art. 113 oraz art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca w piśmie z 20 maja 2015 r. wskazał, że:

 1. Nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7.
 2. Efekt projektu, czyli zawody sportowe zostały udostępnione uczestnikom za niewielką odpłatnością pozwalającą na częściowe pokrycie wkładu własnego w projekcie.
 3. Zakupy w ramach przedmiotowego projektu nie były i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę,
 4. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego. Koszty projektu zostały pokryte ze źródeł przychodu nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dotacja z PROW na lata 2007-2013, praca wolontariacka członków Stowarzyszenia, otrzymane darowizny), bądź zwolnione z podatku od towarów i usług (wpisowe uczestników) Wpisowe uczestników zawodów jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem „Zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:
 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

-z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.”

Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność na rzecz upowszechniania sportu. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację zawodów sportowych, Stowarzyszenie nie jest organizacją nastawioną na osiąganie zysków (kwota opłaty wpisowej tylko w niewielkim stopniu pokryła całkowite koszty organizacji zawodów), zawody zostały zorganizowane na rzecz osób uprawiających sport, zaś pobrana opłata startowa nie stanowiła opłat za działalność marketingową, czy reklamową, nie stanowiła również opłat związanych ze wstępem na imprezy sportowe, ani nie stanowiła opłat związanych z wynajmem sprzętu sportowego lub obiektów sportowych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że efekt projektu nie będzie generował podatku należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie X posiadało prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z faktur za dokonane zakupy związane z realizacją projektu: „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie X nie posiadało prawnej możliwości odzyskania podatku zawartego w fakturach związanych z zakupami towarów i usług na potrzeby realizacji projektu: „...” z dwóch powodów:

Po pierwsze Stowarzyszenie X nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a odliczenia podatku mogą dokonać wyłącznie podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy tego podatku

Po drugie towary i usługi zakupione do celów realizacji projektu nie były związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Całkowity koszt projektu wyniósł 31 855,72 zł i został pokryty następującymi przychodami:

 • kwota 25 484,57 zł została pokryta otrzymaną na ten cel dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • kwota 1 676,80 zł stanowiła wartość wkładu własnego Stowarzyszenia uzyskanego z nieodpłatnej pracy wolontariackiej członków stowarzyszenia,
 • kwota 3.690,00 zł pochodziła z wpłat wpisowego od uczestników imprezy sportowej pn. „...”.
 • - pozostała kwota w wysokości 1 004,35 zł została pokryta z darowizn i składek członkowskich.

Wszystkie wymienione powyżej przychody są zwolnione z podatku od towarów i usług. Ponadto Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem nie miało prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z zakupami dotyczącymi projektu: „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Wyjaśnić również trzeba, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca uzyskał dotację z osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizacje projektu: „...”. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego. Zawody sportowe zostały udostępnione uczestnikom za niewielką odpłatnością, która została przeznaczona na częściowe pokrycie wkładu własnego w projekcie. Koszty projektu zostały pokryte ze źródeł przychodu nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dotacja z PROW na lata 2007-2013, praca wolontariacka członków Stowarzyszenia, otrzymane darowizny), bądź zwolnione z podatku od towarów i usług (wpisowe uczestników). Zawody zostały zorganizowane na rzecz osób uprawiających sport, pobrana opłata startowa nie stanowiła opłat za działalność marketingową, czy reklamową, nie stanowiła również opłat związanych ze wstępem na imprezy sportowe, ani nie stanowiła opłat związanych z wynajmem sprzętu sportowego lub obiektów sportowych. Zakupy dotyczące realizacji przedmiotowego projektu nie były i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi) oraz do zwrotu podatku VAT. Jednocześnie Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku (obniżenia podatku należnego o podatek naliczony) z tytułu wydatków z faktur dotyczących zakupów w związku realizacją projektu: „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.