IBPP4/443-295/14/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług Inwestora Zastępczego dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP4/443-295/14/LGinterpretacja indywidualna
  1. faktura VAT
  2. gmina
  3. odliczenia
  4. podatek naliczony
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto X jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „...”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013: „...”. Projekt jest także zbieżny z celami Działania 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i celami Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego. Celem Działania 1.1 oraz wspomnianego powyżej Poddziałania jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Wyraża się to m.in. poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, które będzie prowadzić do nowoczesności gospodarki. Typ projektu w ramach którego zostanie zrealizowana inwestycja to: kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarcza, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie ok. ... ha terenów znajdujących się w X w tzw. strefie „...” w część drogową wraz z oświetleniem, sieć wodociągową wraz z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę sieci energetycznych oraz budowę przepompowni ścieków, a także promocja projektu.

W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” Gmina Miasto X uzyskała Indywidualną interpretację sygn. IBPP3/443-892/13/AZ z dnia 15 października 2013 r. w której uznaje się prawo do odliczenia VAT w odniesieniu do zakupów związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią oraz promocją projektu. Zgodnie z Interpretacją, Gmina nie ma prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w odniesieniu do zakupów związanych z budową infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci energetycznej.

W związku z realizacją projektu „...”, Gmina oprócz zakupów związanych z wykonaniem infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, sieci energetycznych, przepompowni ścieków oraz promocją projektu, ponosi jeszcze wydatki na zakup usług związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego, która polega na kompleksowej obsłudze finansowej i technicznej zadania inwestycyjnego, w szczególności obejmuje nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, wykonywanie w imieniu Gminy wszelkich czynności związanych z promocją projektu, nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych Inwestora (Gminy) oraz środków pozyskanych na realizacje inwestycji przez Gminę tj. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cena za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego jest ustalona w formie ryczałtu czyli zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Rozliczenie za wykonywanie funkcji Inwestora Zastępczego odbywa się na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Faktury częściowe określają odpowiednio wartość wykonanej w danym czasie usługi. Wartość tych faktur jest proporcjonalna do wartości wykonanych w danym czasie robót budowlanych oraz dostaw towarów przez wykonawców inwestycji. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego zostanie dokonane po końcowym odbiorze wykonanej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcami robót budowlanych i wszelkimi instytucjami finansującymi zadanie, w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Inwestora Zastępczego za wykonanie usługi. Faktury wystawiane przez Inwestora Zastępczego określają, jakiej części zadania dotyczą tj. czy nadzór inwestorski jest związany z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią oraz promocją projektu, dla której Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT czy też dotyczy budowy infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem oraz przebudowy sieci energetycznej dla której takie prawo nie przysługuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina Miasto X ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług Inwestora Zastępczego dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ...”...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przedmiotowej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy zostaną spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a nabywane przez Gminę usługi dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego przez Inwestora Zastępczego mają związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tylko w części dotyczącej zakupów związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią oraz promocją projektu, dla której Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z Indywidualną Interpretacją sygn. IBPP3/443-892/13/AZ z dnia 15 października 2013 r.

W związku z powyższym, Gminie Miastu X przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług Inwestora Zastępczego dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” tylko w części związanej z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią oraz promocją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-892/13/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.