IBPP4/443-295/14/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług Inwestora Zastępczego dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto X jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „...”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013: „...”. Projekt jest także zbieżny z celami Działania 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i celami Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego. Celem Działania 1.1 oraz wspomnianego powyżej Poddziałania jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Wyraża się to m.in. poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, które będzie prowadzić do nowoczesności gospodarki. Typ projektu w ramach którego zostanie zrealizowana inwestycja to: kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarcza, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie ok. ... ha terenów znajdujących się w X w tzw. strefie „...” w część drogową wraz z oświetleniem, sieć wodociągową wraz z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę sieci energetycznych oraz budowę przepompowni ścieków, a także promocja projektu.

W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” Gmina Miasto X uzyskała Indywidualną interpretację sygn. IBPP3/443-892/13/AZ z dnia 15 października 2013 r. w której uznaje się prawo do odliczenia VAT w odniesieniu do zakupów związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią oraz promocją projektu. Zgodnie z Interpretacją, Gmina nie ma prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w odniesieniu do zakupów związanych z budową infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci energetycznej.

W związku z realizacją projektu „...”, Gmina oprócz zakupów związanych z wykonaniem infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, sieci energetycznych, przepompowni ścieków oraz promocją projektu, ponosi jeszcze wydatki na zakup usług związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego, która polega na kompleksowej obsłudze finansowej i technicznej zadania inwestycyjnego, w szczególności obejmuje nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, wykonywanie w imieniu Gminy wszelkich czynności związanych z promocją projektu, nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych Inwestora (Gminy) oraz środków pozyskanych na realizacje inwestycji przez Gminę tj. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cena za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego jest ustalona w formie ryczałtu czyli zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Rozliczenie za wykonywanie funkcji Inwestora Zastępczego odbywa się na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Faktury częściowe określają odpowiednio wartość wykonanej w danym czasie usługi. Wartość tych faktur jest proporcjonalna do wartości wykonanych w danym czasie robót budowlanych oraz dostaw towarów przez wykonawców inwestycji. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego zostanie dokonane po końcowym odbiorze wykonanej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcami robót budowlanych i wszelkimi instytucjami finansującymi zadanie, w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Inwestora Zastępczego za wykonanie usługi. Faktury wystawiane przez Inwestora Zastępczego określają, jakiej części zadania dotyczą tj. czy nadzór inwestorski jest związany z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią oraz promocją projektu, dla której Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT czy też dotyczy budowy infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem oraz przebudowy sieci energetycznej dla której takie prawo nie przysługuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina Miasto X ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług Inwestora Zastępczego dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ ...”...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przedmiotowej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy zostaną spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a nabywane przez Gminę usługi dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego przez Inwestora Zastępczego mają związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tylko w części dotyczącej zakupów związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią oraz promocją projektu, dla której Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z Indywidualną Interpretacją sygn. IBPP3/443-892/13/AZ z dnia 15 października 2013 r.

W związku z powyższym, Gminie Miastu X przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów usług Inwestora Zastępczego dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...” tylko w części związanej z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią oraz promocją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.