IBPP4/443-1505/11/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do korekty deklaracji VAT-7 za lata 2007 – 2009 w roku podatkowym 2011

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2011r. (data wpływu 12 października 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 za lata 2007 – 2009 w roku podatkowym 2011 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 za lata 2007 – 2009 w roku podatkowym 2011. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Gmina) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT od roku 2000. W 2004r. Wnioskodawca rozpoczął przygotowania do inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz drugiej inwestycji pn. „...”.

W roku 2009 i 2010 Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Izby Skarbowej z zapytaniem czy będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego, co zostało potwierdzone przez Izbę Skarbową, która udzieliła pisemnej interpretacji w dniu 18 listopada 2009r., nr pisma IBPP4/443-1229/09/AŚ oraz z dnia 24 lutego 2010r. nr IBPP4/443-10/AŚ.

Od roku 2009 Wnioskodawca odlicza podatek naliczony natomiast za lata 2007 – 2009 z powodu braku interpretacji nie korzystał z odliczenia podatku naliczonego nad należnym, czynności związane z danymi inwestycjami rozpoczęły się w 2004r.

W związku z tym nasuwa się pytanie czy Wnioskodawca może dokonać korekty kwoty podatku naliczonego nad należnym od nabycia towarów i usług począwszy od roku 2007 do roku 2009. Na podstawie interpretacji miesięcznika Finanse Publiczne Nr 10 październik 2011 wynika, że zgodnie z art. 86 ust. 13 jeśli podatnik nie odliczył w tych okresach rozliczeniowych podatku naliczonego VAT może złożyć stosowna korektę deklaracji za ten okres rozliczeniowy, nie później jednak niż w ciągu 5 lat , licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego o nieodliczony podatek naliczony VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 9 grudnia 2011r. inwestycje od początku ich realizacji były przewidziane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę.

Inwestycje w chwili obecnej nie są jeszcze zakończone, po zakończeniu inwestycje będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT gdyż Gmina będzie pobierała opłaty za dostarczanie wody i odbieranie ścieków na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do korekt deklaracji VAT-7 za lata 2007 – 2009 w roku podatkowym 2011...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do korekt deklaracji VAT-7 za lata 2007 – 2009 w roku podatkowym 2011.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż nabycie towarów i usług przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich dla czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca będący od 2000r. czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT w 2004r. rozpoczął przygotowania do inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz drugiej inwestycji pn. „...”.

Inwestycje od początku ich realizacji były przewidziane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. W chwili obecnej inwestycje nie są jeszcze zakończone, po zakończeniu inwestycje będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT gdyż Gmina będzie pobierała opłaty za dostarczanie wody i odbieranie ścieków na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Od roku 2009 Wnioskodawca odlicza podatek naliczony natomiast za lata 2007 – 2009 z powodu braku interpretacji nie korzystał z odliczenia podatku naliczonego.

Czynności związane z danymi inwestycjami rozpoczęły się w 2004r.

W tak przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Wnioskodawcy budzi czy ma prawo do złożenia w roku podatkowym 2011 korekty deklaracji VAT-7 za lata 2007 – 2009.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina nie skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz drugiej inwestycji pn. „...”. Obie inwestycje są związane z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Obecnie Wnioskodawca chce dokonać korekt deklaracji VAT-7 od 2007 do 2009r. i uwzględnić w nich podatek naliczony z tytułu ww. inwestycji.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę przytoczone regulacje oraz opis zaistniałego stanu faktycznego, stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy Gmina nie skorzystała z przysługującego jej prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją inwestycji i nie ujęła tego podatku w deklaracjach VAT-7 – ma prawo dokonać korekty tych deklaracji i ująć w nich podatek naliczony związany z ww. projektem, w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego – na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma prawo do korekt deklaracji VAT-7 za lata 2007 – 2009 w roku podatkowym 2011, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.