IBPP3/4512-96/15/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 31 marca 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Miasto) realizuje projekt pn. „...”. Ww. projekt dofinansowany jest w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr ... z dnia 1 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy NFOSiGW a Miastem. Przedmiotem projektu jest oczyszczenie stawu południowego usytuowanego w południowej części parku im. ... , uszczelnienie dna oraz jego ponowne zagospodarowanie z zachowaniem warunków do tworzenia bioróżnorodności. W ramach przebudowy przewiduje się regulację linii brzegowej, wprowadzenie roślinności wodnej i przybrzeżnej oraz nasadzenie wokół stawu drzew i krzewów.

Rewitalizacja stawu usytuowanego w obrębie zabytkowego Parku Miejskiego w ... ma za zadanie głównie ochronę zabytkowego założenia parkowego i ochronę jego walorów przyrodniczych, przywrócenie prawidłowych warunków siedliskowych oraz odbudowa i utrzymanie bioróżnorodności. Ponadto realizacja przedsięwzięcia ma na celu przywrócenie parkowi walorów historycznych, estetycznych, przyrodniczych oraz kulturowych.

Zabytkowy Park Miejski usytuowany w centrum ... ma ogromne znaczenie rekreacyjne, wypoczynkowe kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców miasta,

W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące działania:

  • osuszenie stawu,
  • usunięcie osadów wraz z ich utylizacją,
  • wykonanie wykopów i nasypów dla stawu,
  • uszczelnienie i wzmocnienie dna stawu,
  • wyburzenie istniejącej grobli,
  • sianie traw,
  • sadzenie drzew, krzewów i roślin wodnych.

Realizacja prac rozpoczęła się w grudniu 2014 r. a ich zakończenie planowane jest w czerwcu 2015 r. Wszystkie faktury VAT dotyczące towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu wystawiane są na Miasto.

Realizowane przedsięwzięcie położone jest na nieruchomości stanowiącej własność miasta. Po zakończeniu realizacji projektu inwestycja nadal pozostanie na majątku miasta i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przewiduje się, że docelowo przedmiot inwestycji będzie zarządzany przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej tj. jednostkę budżetową Miasta powołaną Uchwałą nr ... Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2012 r.

Miasto nie prowadząc sprzedaży opodatkowanej VAT na przedmiotowym obiekcie, nie ma możliwości odzyskania tego podatku od VAT należnego od sprzedaży (bo takowej nie prowadzi) i w związku z tym VAT uznany został jako koszt kwalifikowany dofinansowany w formie dotacji z NFOSIGW.

Projekt jest realizowany w ramach zadań własnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 12 i 15 ustawy z o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.).

Pismem z 31 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przebudowany staw w Parku Miejskim jest i będzie udostępniony nieodpłatnie wszystkim chcącym z niego skorzystać. Przekazanie nakładów poniesionych na realizacje inwestycji do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Zieleni i Gospodarki Komunalnej nastąpi w nieodpłatne użytkowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 10, 12 i 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Miasto), w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r., realizuje projekt pn. „...”. Przedmiotem projektu jest oczyszczenie stawu południowego usytuowanego w południowej części parku im. ..., uszczelnienie dna oraz jego ponowne zagospodarowanie z zachowaniem warunków do tworzenia bioróżnorodności. W ramach przebudowy przewiduje się regulację linii brzegowej, wprowadzenie roślinności wodnej i przybrzeżnej oraz nasadzenie wokół stawu drzew i krzewów. Wszystkie faktury VAT dotyczące towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu wystawiane są na Wnioskodawcę. Realizowane przedsięwzięcie położone jest na nieruchomości stanowiącej własność miasta. Po zakończeniu realizacji projektu inwestycja nadal pozostanie na majątku miasta i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przewiduje się, że docelowo przedmiot inwestycji będzie zarządzany przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej tj. jednostkę budżetową Miasta. Przekazanie nakładów poniesionych na realizacje inwestycji do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Zieleni i Gospodarki Komunalnej nastąpi w nieodpłatne użytkowanie. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przebudowany staw jest i będzie udostępniony nieodpłatnie wszystkim chcącym z niego skorzystać. Projekt jest realizowany w ramach zadań własnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10,12 i 15 ustawy z o samorządzie gminnym.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Podsumowując należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.