IBPP3/4512-96/15/JP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP3/4512-96/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 31 marca 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Miasto) realizuje projekt pn. „...”. Ww. projekt dofinansowany jest w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr ... z dnia 1 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy NFOSiGW a Miastem. Przedmiotem projektu jest oczyszczenie stawu południowego usytuowanego w południowej części parku im. ... , uszczelnienie dna oraz jego ponowne zagospodarowanie z zachowaniem warunków do tworzenia bioróżnorodności. W ramach przebudowy przewiduje się regulację linii brzegowej, wprowadzenie roślinności wodnej i przybrzeżnej oraz nasadzenie wokół stawu drzew i krzewów.

Rewitalizacja stawu usytuowanego w obrębie zabytkowego Parku Miejskiego w ... ma za zadanie głównie ochronę zabytkowego założenia parkowego i ochronę jego walorów przyrodniczych, przywrócenie prawidłowych warunków siedliskowych oraz odbudowa i utrzymanie bioróżnorodności. Ponadto realizacja przedsięwzięcia ma na celu przywrócenie parkowi walorów historycznych, estetycznych, przyrodniczych oraz kulturowych.

Zabytkowy Park Miejski usytuowany w centrum ... ma ogromne znaczenie rekreacyjne, wypoczynkowe kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców miasta,

W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące działania:

 • osuszenie stawu,
 • usunięcie osadów wraz z ich utylizacją,
 • wykonanie wykopów i nasypów dla stawu,
 • uszczelnienie i wzmocnienie dna stawu,
 • wyburzenie istniejącej grobli,
 • sianie traw,
 • sadzenie drzew, krzewów i roślin wodnych.

Realizacja prac rozpoczęła się w grudniu 2014 r. a ich zakończenie planowane jest w czerwcu 2015 r. Wszystkie faktury VAT dotyczące towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu wystawiane są na Miasto.

Realizowane przedsięwzięcie położone jest na nieruchomości stanowiącej własność miasta. Po zakończeniu realizacji projektu inwestycja nadal pozostanie na majątku miasta i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przewiduje się, że docelowo przedmiot inwestycji będzie zarządzany przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej tj. jednostkę budżetową Miasta powołaną Uchwałą nr ... Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2012 r.

Miasto nie prowadząc sprzedaży opodatkowanej VAT na przedmiotowym obiekcie, nie ma możliwości odzyskania tego podatku od VAT należnego od sprzedaży (bo takowej nie prowadzi) i w związku z tym VAT uznany został jako koszt kwalifikowany dofinansowany w formie dotacji z NFOSIGW.

Projekt jest realizowany w ramach zadań własnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 12 i 15 ustawy z o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.).

Pismem z 31 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przebudowany staw w Parku Miejskim jest i będzie udostępniony nieodpłatnie wszystkim chcącym z niego skorzystać. Przekazanie nakładów poniesionych na realizacje inwestycji do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Zieleni i Gospodarki Komunalnej nastąpi w nieodpłatne użytkowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 10, 12 i 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Miasto), w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r., realizuje projekt pn. „...”. Przedmiotem projektu jest oczyszczenie stawu południowego usytuowanego w południowej części parku im. ..., uszczelnienie dna oraz jego ponowne zagospodarowanie z zachowaniem warunków do tworzenia bioróżnorodności. W ramach przebudowy przewiduje się regulację linii brzegowej, wprowadzenie roślinności wodnej i przybrzeżnej oraz nasadzenie wokół stawu drzew i krzewów. Wszystkie faktury VAT dotyczące towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu wystawiane są na Wnioskodawcę. Realizowane przedsięwzięcie położone jest na nieruchomości stanowiącej własność miasta. Po zakończeniu realizacji projektu inwestycja nadal pozostanie na majątku miasta i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przewiduje się, że docelowo przedmiot inwestycji będzie zarządzany przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej tj. jednostkę budżetową Miasta. Przekazanie nakładów poniesionych na realizacje inwestycji do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Zieleni i Gospodarki Komunalnej nastąpi w nieodpłatne użytkowanie. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przebudowany staw jest i będzie udostępniony nieodpłatnie wszystkim chcącym z niego skorzystać. Projekt jest realizowany w ramach zadań własnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10,12 i 15 ustawy z o samorządzie gminnym.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Podsumowując należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.