IBPP3/4512-898/15/KS | Interpretacja indywidualna

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu oraz zakresu tego prawa
IBPP3/4512-898/15/KSinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu ... oraz zakresu tego prawa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu .... oraz zakresu tego prawa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat K. jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i składa deklaracje VAT za miesięczne okresy rozliczeniowe, będąc jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną wykonuje zadania do wykonywania których został powołany, nałożone na Powiat i określone w ustawach (ustawa o samorządzie powiatowym i inne) stanowiące publicznoprawną sferę swej działalności.

Obok publicznoprawnej sfery działalności Powiat K. jest także stroną czynności cywilnoprawnych, takich jak najem lokali na cele użytkowe, refakturowanie opłat za media, czynsze dzierżawne obwodów łowieckich i inne sporadyczne takie jak wynajem sali konferencyjnej.

Powiat K. jest partnerem projektu X , którego Liderem jest Urząd Marszałkowski ...

W ramach projektu w latach 2012, 2013 i 2014 dokonywano zakupów towarów i usług takich jak komputery oraz inny sprzęt informatyczny, jak również oprogramowanie, usługi szkoleniowei pomocnicze jak wykonanie okablowania sieci informatycznej, załącznik nr 1 do niniejszego zapytania prezentuje zestawienie faktur VAT zakupowych w ramach projektu X.

Celem projektu X jest, jak określono w umowie zawartej zgodnie z § 4 umowy nr ... podstawowym celem projektu jest wdrożenie narzędzi informatycznych i infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia przez partnerów usług publicznych drogą internetową. Określa się cel projektu jako: poprawa komunikowania się Powiatu z mieszkańcami oraz z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także zapewnienie podniesienia efektywności działania administracji samorządowej i unowocześnienie Powiatu jako organu władzy publicznej.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu X służą w Powiecie wykonywaniu sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej z podatku VAT zw jak i całej sferze działalności Powiatu jako organu władzy publicznej do realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Powiat został powołany zadania określone jako zadania własne i zlecone jednostki samorządu terytorialnego, przy czym można zauważyć iż sfera publicznoprawna działalności Powiatu stanowi główną część jego działalności.

Powiat K. stał na stanowisku, iż w związku z faktem, iż zakupy w ramach projektu służą czynnościom wykonywanym przez Powiat, a określonym art. 15 ust 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku VAT. Jednakże Lider Projektu zaprezentował odmienne stanowisko. Mianowicie Urząd Marszałkowski ... wyraził stanowisko, iż wszyscy partnerzy mają prawną możliwość ubiegania się częściowe odliczenie podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów w ramach projektu X stwierdzając, że VAT naliczony w zakupach Powiat miał prawo odliczyć. Powiat K. w dniu 7 października 2015 r., złożył w Urzędzie Skarbowym w K. korekty deklaracji VAT, które następnie w dniu 26 października 2015 r., wycofał poprzez skorygowanie do stanu sprzed korekt, tym samym nie odliczył podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z projektem X.

Stwierdzono iż od nowa należy określić zakres w jakim przysługuje mu prawo do odliczenia VAT w ramach tej inwestycji poprzez:

 1. wyłączenie zakupów dających się przypisać jako służące czynnościom spoza ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust 6,
 2. następnie z pozostałych wydatków wyodrębnienie części, od której nie przysługuje odliczenie poprzez porównanie ilości komputerów związanych z działalnością opodatkowaną w ogólnej ilości komputerów,
 3. w ostatnim etapie potraktowanie uzyskanych wartości po ww. wyłączeniach jako zakres, od którego Podatnikowi przysługuje prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych wskaźnikiem proporcji wyliczonym na podstawie art. 90 ust 3 ustawy o podatku od towarów.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu X...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W odniesieniu do wydatków w ramach projektu X Podatnik stoi na stanowisku, iż Powiatowi K. przysługuje prawo do odliczenia częściowego zgodnie z art. 90, art. 90 ust. 2. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur zakupowych w ramach X przysługuje Powiatowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku jednostki samorządowej Powiatu K., Podatnik stoi na stanowisku, iż zastosowana przez niego metoda określenia zakresu w sposób obiektywny określa zakres w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, i tym samym w tym zakresie daje podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach projektu X, po ustaleniu podstawy do potraktowania wskaźnikiem proporcji poprzez:

 1. wyłączenie zakupów dających się przypisać jako służące czynnościom spoza ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust 6,
 2. następnie z pozostałych wydatków wyodrębnienie części od której nie przysługuje odliczenie poprzez porównanie ilości komputerów związanych z działalnością opodatkowaną w ogólnej ilości komputerów,
 3. w ostatnim etapie potraktowanie uzyskanych wartości po ww. wyłączeniach jako służących działalności gospodarczej, czyli zakres od którego Podatnikowi przysługuje prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych do potraktowania wskaźnikiem proporcji wyliczonym na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu X. Natomiast w zakresie oceny sposobu wyliczenia wskaźnika przy dokonywaniu odliczeń z faktur zakupu towarów i usług w ramach realizowanego projektu, zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy odliczenia tego dokonuje podmiot działający w charakterze podatnika oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2014 r.).

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

W przypadku dokonywania zakupów związanych z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 90 ust. 1, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu X oraz zakresu tego prawa.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach projektu w latach 2012, 2013 i 2014 dokonał zakupu komputerów, innego sprzętu informatycznego, oprogramowania, usług szkoleniowych i pomocniczych (wykonanie okablowania sieci informatycznej). Towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu służą wykonywaniu sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej z podatku VAT, jak i do realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Powiat został powołany.

Należy zauważyć, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Dotyczą zatem czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych). Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy. Wobec tego należy stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie powinny być uwzględniane w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Podkreślenia jednak wymaga, że nieuwzględnianie w kalkulacji proporcji czynności pozostających poza zakresem VAT, nie stanowi przesłanki do przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu. Oznacza to jedynie, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT znajdują się poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług oraz ich wykonywanie, nie może stanowić podstawy do realizowania przewidzianych w niej praw. W odniesieniu bowiem do zakupów towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi od podatku i niepodlegającymi opodatkowaniu, proporcję tę należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z działalnością gospodarczą, tj. z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz zwolnionymi od podatku. Należy bowiem mieć na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego występuję wyłącznie – zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w części związanej z czynnościami opodatkowanymi.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na orzeczenie TSUE z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06, w którym Trybunał stwierdził, że „Podatek naliczony od wydatków poniesionych przez podatnika nie może uprawniać do odliczenia w zakresie, w jakim dotyczy działalności, która ze względu na brak jej gospodarczego charakteru nie należy do zakresu stosowania szóstej dyrektywy. (...) w przypadku, gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność gospodarczą, opodatkowaną lub zwolnioną z podatku, i działalność niemającą charakteru gospodarczego, nienależącą do zakresu stosowania szóstej dyrektywy, odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z emisją akcji i nietypowych cichych udziałów jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej dyrektywy (pkt 30 i 31).

Zatem wykorzystywanie przez Wnioskodawcę zakupów, w których cenie zawarty jest podatek naliczony zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych od podatku VAT i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem nie może uprawniać do odliczenia w zakresie, w jakim zakupy te dotyczą działalności, która ze względu na brak jej gospodarczego charakteru nie należy do zakresu stosowania ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem odliczenie podatku naliczonego jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika i jego czynnościom opodatkowanym.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej (opodatkowanych i zwolnionych) oraz działalności niemającej charakteru gospodarczego (działalność o charakterze publicznoprawnym).

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przyjęcia przy odliczeniu podatku VAT naliczonego obiektywnego kryterium (np. klucza inwestycyjnego bądź transakcyjnego) zapewniającego, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia (vide: wyrok TSUE w sprawie C-511/10 - pkt 23 i 24).

Z opisu sprawy wynika, że towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu X służą w Powiecie wykonywaniu sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej z podatku VAT zw jak i całej sferze działalności Powiatu jako organu władzy publicznej do realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Powiat został powołany zadania określone jako zadania własne i zlecone jednostki samorządu terytorialnego, przy czym można zauważyć iż sfera publicznoprawna działalności Powiatu stanowi główną część jego działalności.

Powstały system będzie więc wykorzystywany do celów działalności gospodarczej (czynności opodatkowane i zwolnione) oraz do celów innych niż działalność gospodarcza.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do zakupów dających się przypisać jako służące czynnościom spoza ustawy o podatku od towarów i usług, nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji, Wnioskodawca postąpił prawidłowo wyłączając z odliczenia zakupy, które służą wyłącznie działalności spoza ustawy o VAT.

W odniesieniu do pozostałych zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, których Powiat nie jest w stanie bezpośrednio przyporządkować do poszczególnych kategorii czynności, Powiat jest zobowiązany zastosować obiektywny klucz podziału w celu określenia kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością publicznoprawną, z tytułu której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą (tj. czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku). W przypadku, gdy w stosunku do podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej, nie istnieje obiektywna możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności, tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w kwestii prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu X, słusznie stwierdził, że w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT należy w pierwszej kolejności dokonać wyłączenia zakupów dających się przypisać jako służące czynnościom niepodlegających opodatkowaniu tj. zakupów związanych z działalnością publicznoprawną stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, z tytułu której nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca ma bowiem obowiązek odrębnego określenia tj. dokonania alokacji, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami dającymi prawo do odliczenia czy też czynnościami niedającymi takiego prawa.

Natomiast do wydatków poniesionych z związku z zakupem m.in. komputerów, innego sprzętu informatycznego, oprogramowania, usług szkoleniowych i pomocniczych (jak i wykonanie okablowania sieci informatycznej), których nie można przypisać do konkretnego rodzaju działalności, należy zastosować odpowiedni klucz, pozwalający na rozdzielenie działalności gospodarczej i działalności niemającej charakteru gospodarczego. Jak prawidłowo zauważył Wnioskodawca, dopiero po dokonaniu ww. wyłączeń Powiat może zastosować wskaźnik proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w stosunku do podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą (opodatkowaną i zwolnioną od podatku VAT).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 września 2015 r. sygn. I SA/Po 456/15, w którym Sąd stwierdził, że „Należy zgodzić się ze stroną skarżącą, że ustawodawca polski w ustawie o VAT nie określił metod i kryteriów podziału pomiędzy czynnościami podlegającymi VAT i czynnościami będącymi poza zakresem VAT. Jednak brak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących metody podziału tych czynności nie może powodować, że podmiot w zakresie, w którym nie działa jako podatnik VAT będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do czynności pozostających poza systemem VAT, poza transakcjami gospodarczymi. Pozostawałoby to w wyraźnej sprzeczności z treścią art. 168 Dyrektywy 112 oraz zasadą neutralności VAT.

Podsumowując, w odniesieniu do wskazanych we wniosku zakupów należy uznać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w części, w jakiej zakupy dokonane w celu realizacji projektu pn. „...” służą Powiatowi do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla realizacji prawa do odliczenia Powiat w opisanej sytuacji zobowiązany jest zastosować obiektywny klucz podziału w celu określenia kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością publicznoprawną, z tytułu której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz art. 90 ustawy o VAT w odniesieniu do zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. (opodatkowaną i zwolnioną). Prawo to przysługuje Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Tym samym stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W zakresie oceny sposobu wyliczania indywidualnego wskaźnika proporcji, zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.