IBPP3/4512-865/15/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej od wspólnika z tytułu transakcji wniesienia aportu w postaci poszczególnych składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IBPP3/4512-865/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej od wspólnika z tytułu transakcji wniesienia aportu w postaci poszczególnych składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej od wspólnika z tytułu transakcji wniesienia aportu w postaci poszczególnych składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 19 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

12sierpnia 2015 r. została zarejestrowana w KRS pod numerem .... spółka komandytowa działająca pod firmą Zakłady ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Spółka komandytowa jest spółką osobową – określoną w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej zwanej K.s.h. – mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia – komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika – komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. W spółce komandytowej o nazwie Zakłady ... Sp.z o.o. Sp.k (skrót dla potrzeb zapytania) jest czterech wspólników: 3 komandytariuszy – osoby fizyczne i jeden komplementariusz – osoba prawna tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z zapisami umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego wkłady do spółki mogą mieć formę pieniężną i niepieniężną w postaci wkładu rzeczowego – aportu.

Jeden ze wspólników spółki komandytowej (dalej zwany Wspólnikiem) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Wspólnika jest PKD: 10.11.Z – przetwarzanie i konserwacja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu. Pozostałe PKD m.in. to: 10.12.Z, 10.13.Z., 10.85.Z, 46.32.Z, 47.22.Z, 47.24.Z i inne.

W skład przedsiębiorstwa Wspólnika wchodzą w szczególności: nieruchomości, ruchome środki trwałe, w tym środki transportu (samochody osobowe i ciężarowe), wartości niematerialne i prawne, urządzenia, zapasy towarów i materiałów, w tym półproduktów i wyrobów gotowych, wierzytelności, licencje i zezwolenia, koncesje, zespół osobowy, klientela, kontrakty handlowe, zorganizowana sieć sprzedaży w postaci sklepów własnych lub w miejscach dzierżawionych lub w postaci stoisk w punktach handlowych, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty, a także zobowiązania, należności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo działa zarówno w obiektach, stanowiących aktywa i środki trwałe przedsiębiorstwa Wspólnika, jak i stanowiących własność osób trzecich na podstawie umów najmu, dzierżawy.

Wspólnik niektóre ze składników prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zwłaszcza poszczególne środki trwałe, w szczególności te związane z planowaną operacyjną działalnością spółki komandytowej (tzw. maszyny i urządzenia produkcyjne, jak też urządzenia tzw. działu technicznego), środki transportu, planuje wnieść do spółki w formie rzeczowego aportu pojedynczych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zarówno Wnioskodawca jak i Wspólnik są podatnikami VAT czynnymi.

Z tytułu transakcji wniesienia aportu Wspólnik wystawi fakturę VAT, w której wymieniona zostanie wartość netto wnoszonego aportu oraz kwota podatku VAT. Zapłata, jaką Wspólnik otrzyma w zamian za aport będą prerogatywy, jakie przysługują wspólnikowi spółki osobowej, w szczególności prawo do zysku spółki osobowej, natomiast kwota VAT należnego z tytułu omawianej transakcji, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej przez Wspólnika uregulowana zostanie przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika w formie pieniężnej.

Podatek należny VAT ustalony przez Wspólnika od przekazania aportu, zostanie ujawniony w deklaracji podatkowej VAT-7 Wspólnika złożonej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego w związku z tą czynnością i rozliczony z właściwym urzędem skarbowym.

Ponadto w piśmie z 26 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że mienie otrzymane przez Wnioskodawcę od wspólnika spółki komandytowej udokumentowane przez Wspólnika fakturą VAT w której wykazany będzie podatek VAT (dla Wspólnika wnoszącego należny; dla Wnioskodawcy otrzymującego – naliczony) będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę (spółkę komandytową) w działalności opodatkowanej, która generować będzie podatek należny od sprzedawanych przez spółkę (Wnioskodawcę) towarów i usług.

Głównym rodzajem działalności Wnioskodawcy po rozpoczęciu operacyjnej działalności jest (będzie):

PKD 10.11.Z – przetwarzanie i konserwowanie mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu;

PKD 10.12.Z – przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

PKD 10.13.Z – produkcja wyrobów z mięsa , wyłączając wyroby z mięsa drobiowego,

PKD 10.85.Z – wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

PKD 46.32.Z – sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,

PKD 47.22.Z – sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.24.Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne .

Powyższa sprzedaż (dostawa towarów) opodatkowana jest wg stawek VAT: 5%, 8%, 23%. Wnioskodawca planuje również dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów opodatkowanych stawką 0% VAT na określonych w ustawie warunkach.

Mając na uwadze powyższe, otrzymane przez Wnioskodawcę aportem mienie (składniki majątkowe) wykorzystywane będzie wyłącznie do działalności opodatkowanej Wnioskodawcy mając na względzie obowiązujące w dniu tego pisma przepisy podatku VAT oraz zakres działalności wg kodów PKD wskazany zarówno w umowie spółki jak też w KRS.

W fakturze dokumentującej wniesienie (otrzymanie) aportem poszczególnych składników majątkowych nie stanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako nabywca wskazany będzie Wnioskodawca tj. Zakłady ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. ... .

Powyższe oznacza, że faktura dokumentująca aport poszczególnych składników będzie zawierała dane o których mowa w art. 106e ustawy o podatku VAT, w szczególności art. 106e ust. 1 pkt 1-15, w tym m.in. nazwę poszczególnego składnika, jego ilość, cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę i kwotę podatku VAT dla danego składnika będącego przedmiotem aportu, wartość brutto, sumę sprzedaży wartości netto z podziałem na poszczególne stawki VAT, kwotę podatku od sumy wartości netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT, numery NIP dostawcy i nabywcy, dane wnoszącego aport (wspólnika – podatnika dokonującego dostawy składników w formie aportu), dane nabywcy – otrzymującego aportem składniki majątkowe, którym jest Wnioskodawca i inne elementy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury VAT otrzymanej od Wspólnika z tytułu transakcji wniesienia przez Wspólnika aportu poszczególnych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej Wnioskodawcy...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z 26 stycznia 2016 r.):

Tak, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury VAT otrzymanej od Wspólnika z tytułu transakcji wniesienia przez Wspólnika aportu poszczególnych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący spółką komandytową, zamierza nabyć od Wspólnika składniki prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, zwłaszcza poszczególne środki trwałe, w szczególności te związane z planowaną operacyjną działalnością spółki komandytowej (tzw. maszyny i urządzenia produkcyjne, jak też urządzenia tzw. działu technicznego), środki transportu. Składniki te Wspólnik planuje wnieść do spółki w formie rzeczowego aportu pojedynczych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z tytułu transakcji wniesienia aportu Wspólnik wystawi fakturę VAT, w której wymieniona zostanie wartość netto wnoszonego aportu oraz kwota podatku VAT. Mienie otrzymane przez Wnioskodawcę od wspólnika spółki komandytowej udokumentowane przez Wspólnika fakturą VAT będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę (spółkę komandytową) w działalności opodatkowanej, która generować będzie podatek należny od sprzedawanych przez spółkę (Wnioskodawcę) towarów i usług. Otrzymane przez Wnioskodawcę aportem mienie (składniki majątkowe) wykorzystywane będzie wyłącznie do działalności opodatkowanej Wnioskodawcy. Zarówno Wnioskodawca jak i Wspólnik są podatnikami VAT czynnymi.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego wynika, że nabywane składniki przedsiębiorstwa będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dotyczącej zakupu składników przedsiębiorstwa Wspólnika.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym i opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, tj. w odniesieniu do okoliczności, w których Wnioskodawca wskazał, że zamierza nabyć składniki przedsiębiorstwa Wspólnika niestanowiące przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności takiej zmiany, która spowodowałaby, że przedmiotem transakcji będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa) lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Wspólnika bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-917/15/AK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
IBPP3/4512-846/15/JP | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/4512-917/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.