IBPP3/4512-86/16/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak konieczności proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego w związku z jednorazowo przeprowadzonym szkoleniem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 9 lutego 2016 r., dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego w związku z jednorazowo przeprowadzonym szkoleniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego w związku z jednorazowo przeprowadzonym szkoleniem.

Wniosek został uzupełniony pismem z 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z7 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, uzupełnione pismem z 18 kwietnia 2016 r.:

Wnioskodawca prowadzi Kancelarię Prawa Gospodarczego i świadczy usługi prawne opodatkowane stawką 23%. W związku z wykonywaniem usług opodatkowanych dokonuje zakupów, nabywane towary i usługi mają związek z wykonywaną działalnością gospodarczą i przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT.

Wnioskodawca ma zamiar jednorazowo przeprowadzić szkolenie finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy i na tą usługę wystawi fakturę ze stawką zwolnioną (art. 43 ust. 1 pkt 29 litera c ustawy o VAT). Nie będzie dokonywał nabyć związanych z wykonaniem usługi zwolnionej. Kwota tego jednorazowo przeprowadzonego szkolenia może być proporcjonalnie wysoka w stosunku do świadczonych usług prawnych. Jednakże z uwagi na sytuację, że jest to zdarzenie przyszłe nie można jednoznacznie określić wysokości ani przeprowadzonego szkolenia (stawka zw), ani usług prawnych (stawka 23%). Może zdarzyć się sytuacja, że w miesiącu w którym Wnioskodawca przeprowadzi szkolenie, nie będzie świadczył usług prawnych.

W piśmie z 18 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca odpowiedział na zadane pytania w następujący sposób:

  1. Czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług...

Odp. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

  1. Kto ustala wysokość wynagrodzenia za usługę, czy zleceniodawca, czy też wynagrodzenie jest skalkulowane przez Pana...

Odp. Wynagrodzenie za usługę jest kalkulowane przeze mnie (Wnioskodawcę).

  1. Czy wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia będzie ponosił Krajowy Fundusz Szkoleniowy (np. dojazd Pana, nocleg, materiały dydaktyczne i inne)...

Odp. Tak wszystkie koszty będzie ponosił Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

  1. W jaki sposób będzie skalkulowane wynagrodzenie, które otrzyma Pan za przeprowadzone szkolenie finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy... Co będzie w kalkulacji tej ujmowane...

Odp. Szkolenie będzie kalkulowane w oparciu o liczbę godzin przeprowadzonego szkolenia. W kalkulacji będzie ujmowana tylko liczba godzin przeprowadzonego szkolenia. Jej cena będzie uzależniona od czasu trwania szkolenia oraz od problematyki zagadnienia. Im zagadnienie bardziej skomplikowane i wymagające ode mnie większej wiedzy fachowej tym cena za szkolenie będzie wyższa.

  1. Czy szkolenie będzie przeprowadzone „bezkosztowo”, tzn. czy nie wykorzysta Pan do przeprowadzenia tego szkolenia żadnych towarów i usług nabytych na potrzeby działalności gospodarczej tj. świadczenia usług prawnych...

Odp. Tak szkolenie będzie przeprowadzone „bezkosztowo”. Jedyną rzeczą nabytą na potrzeby tego szkolenia będzie jedna FV za paliwo na dojazd do miejsca gdzie będę prowadził szkolenie tj. do siedziby Zamawiającego. To będzie jedyna FV z której nie zamierzam odliczać podatku od towarów i usług, bo to jednorazowe zatankowanie nie będzie służyć działalności opodatkowanej.

  1. Proszę wskazać jak szkolenie to będzie przez Pana realizowane, gdzie będzie miało miejsce, czy w siedzibie Pana firmy...

Odp. Szkolenie będzie realizowane w siedzibie Zleceniodawcy.

  1. Czy przeprowadzenie szkolenia wpłynie w jakikolwiek sposób na zwiększenie tzw. kosztów ogólnych – zakupów mediów itp....

Odp. Przeprowadzenie szkolenia nie wpłynie na zwiększenie kosztów ogólnych.

  1. Proszę o wskazanie o odliczenie jakiego „podatku naliczonego bez ograniczeń” Panu chodzi, w cenie jakich zakupów jest on zawarty...

Odp. Chodzi o odliczenie podatku VAT bez ograniczeń od zakupów dokonywanych na poczet czynności opodatkowanych (prawnych). Są to drobne zakupy biurowe, czy drobne zakupy do biura w którym odbywa się obsługa klientów (wyposażenie – np. drukarka) części do samochodu oraz paliwo na dojazdy do klientów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z jednorazowo przeprowadzonym szkoleniem (jedna FV) Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego bez ograniczeń i bez konieczności ustalania proporcji (proporcjonalnego odliczania podatku VAT naliczonego)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zakup towaru czy usługi jeżeli związany jest z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi – uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie bez ograniczeń. Nie podlega natomiast odliczeniu podatek naliczony od zakupów służących działalności zwolnionej z VAT.

Podatnik ma obowiązek rozliczać podatek VAT naliczony metodą proporcji jeżeli dokonuje zakupów, a dokonanego zakupu nie można jednoznacznie przyporządkować do danego rodzaju czynności wykonywanych przez podatnika. Wnioskodawca mimo, że kwota jednorazowo przeprowadzonego szkolenia może okazać się proporcjonalnie duża, nie prowadzi działalności mieszanej (opodatkowanej VAT i zwolnionej). Wykonanie usługi zwolnionej jest jednorazowe.

Art. 86 ust. 2a ustawy o VAT będzie mieć zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu uzyskanego z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Wnioskodawca nie będzie nabywał towarów ani usług związanych z wykonaniem szkolenia, ani tez nie będzie dokonywał zakupów związanych równocześnie z wykonywaniem usług prawnych oraz wykonaniem usługi szkolenia. Wszystkie nabyte usługi i towary będą związane z świadczonymi usługami prawnymi, będą to te same wydatki, które Podatnik ponosi w tym momencie świadcząc wyłącznie usługi prawne.

Reasumując:

Wnioskodawca w związku z jednorazowo przeprowadzonym szkoleniem (jedna FV) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego bez ograniczeń i bez konieczności ustalania proporcji z uwagi na brak nabywania towarów i usług wykorzystywanych zarówno do działalności opodatkowanej i zwolnionej. Bez znaczenia jest wysokość świadczonych usług prawnych i wysokość jednorazowo przeprowadzonego szkolenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

W świetle art. 86 ust. 19 ustawy, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 90 ust. 1, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki. Odliczenia może dokonać czynny podatnik podatku od towarów i usług a nabyte towary i usługi powinny być wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych. Ustawa nie przewiduje możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności, które są zwolnione z podatku lub nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Związek pomiędzy zakupem towarów i usług a wykonaniem czynności opodatkowanych jest warunkiem koniecznym dla zastosowania procedury określonej w art. 86 ust. 1 ww. ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi prawne opodatkowane stawką 23%. W związku z wykonywaniem usług opodatkowanych dokonuje zakupów, nabywane towary i usługi mają związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca ma zamiar jednorazowo przeprowadzić szkolenie finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy i w związku z tą usługą wystawi fakturę ze stawką zwolnioną. Jedyną rzeczą nabytą na potrzeby tego szkolenia będzie paliwo na dojazd do miejsca gdzie Wnioskodawca będzie prowadził szkolenie tj. do siedziby Zamawiającego. To będzie jedyna faktura VAT, z której Wnioskodawca nie o zamierza odliczać podatku od towarów i usług, bo to jednorazowe zatankowanie nie będzie służyć działalności opodatkowanej. Może zdarzyć się sytuacja, że w miesiącu w którym Wnioskodawca przeprowadzi szkolenie, nie będzie świadczył usług prawnych. Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek naliczony od zakupów dokonywanych na poczet czynności opodatkowanych (prawnych).

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w związku z jednorazowo przeprowadzonym szkoleniem ma prawo do odliczenia podatku naliczonego bez ograniczeń i bez konieczności proporcjonalnego odliczania podatku VAT naliczonego. Chodzi o odliczenie podatku VAT bez ograniczeń od zakupów dokonywanych na poczet czynności opodatkowanych (prawnych). Są to drobne zakupy biurowe, czy drobne zakupy do biura w którym odbywa się obsługa klientów (wyposażenie – np. drukarka) części do samochodu oraz paliwo na dojazdy do klientów.

Wypada dodać, że cytowany wyżej art. 90 ust. 1 ustawy ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, gdy podatek naliczony dotyczy towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do konkluzji, że Wnioskodawca nie będzie dokonywał nabycia towarów i usług związanych jednocześnie z wykonywaniem obu rodzajów świadczeń tj. czynności opodatkowanych (usługi prawne opodatkowane stawka 23%) oraz jednorazowym szkoleniem (stawka zwolniona). Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu towarów i usług związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi w zakresie usług prawnych (towary i usługi wykorzystywane wyłącznie do czynności które generują podatek należny) oraz zakup towaru związanego wyłącznie czynnościami zwolnionymi w zakresie jednorazowego szkolenia (jedna faktura za zakup paliwa na dojazd na miejsce gdzie szkolenie będzie prowadzone tj. do siedziby Zamawiającego).

Odnosząc zaprezentowany opis zdarzenia przyszłego do powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca mimo jednorazowo przeprowadzonego szkolenia będzie miał prawo od odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych na poczet czynności opodatkowanych (prawnych) bez konieczności ustalania proporcji – proporcjonalnego odliczenia podatku VAT naliczonego, jednakże z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 oraz 86a ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawa do odliczenia „bez ograniczeń” podatku naliczonego z tytułu zakupu części oraz paliwa do samochodu wykorzystywanych na potrzeby dojazdu do klientów, ponieważ kwestia ta nie była przedmiotem pytania Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja nie dotyczy prawidłowości zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jako działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% oraz zwolnienia z podatku usługi przeprowadzenia szkolenia, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska i nie zadano pytania, a powyższe informacje przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego i nie były one przedmiotem oceny.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.