IBPP3/4512-846/15/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia – budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
IBPP3/4512-846/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 października 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 15 października 2016 r. nr IBPP3/4512-846/15/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 2 lutego 2016 r., przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca) zawarła umowy o dofinansowanie dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „...” w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela beneficjentowi (Spółce) dofinansowania w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaca środki z dotacji pod warunkiem uprzedniego przedłożenia przez beneficjenta wniosku o wypłatę środków. Wniosek ten stanowi jednocześnie potwierdzenie realizacji przedsięwzięcia w całości lub części zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz opisem przedsięwzięcia. Wypłata środków następuje po zaakceptowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawidłowości dokumentów rozliczeniowych. Oryginały faktur i inne równoważne dokumenty księgowe wyszczególnione w zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów potwierdzających poniesione przez beneficjenta koszty na realizację przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik do wniosku o wypłatę środków muszą być zatwierdzone do wypłaty zgodnie z reprezentacją Spółki i zawierać stosowne adnotacje.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, beneficjent zobowiązany jest przedłożyć Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozliczenie końcowe wykorzystania dotacji. Umowa zobowiązuje spółkę do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Umowy o dofinansowanie przewidują dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Spółka dokonuje opodatkowania otrzymywanych kwot dotacji traktując otrzymaną kwotę, jako kwotę brutto. Obowiązek podatkowy spółka rozpoznawała z chwilą otrzymania dotacji.

Jednocześnie spółka zawarła umowy o wykonanie podłączenia kanalizacyjnego (dalej: „Umowa o podłączenie”). Zgodnie z tą umową, właściciel oświadcza, że jest zainteresowany wykonaniem podłączenia kanalizacji sanitarnej do nieruchomości i w tym celu zobowiązuje się ponieść koszty realizacji przyłączy na warunkach określonych w umowie. Spółka zobowiązuje się wykonać w imieniu i na rzecz właściciela podłączenie kanalizacyjne wraz z dokumentacją. Faktura zostanie wystawiona po odbiorze podłączenia kanalizacyjnego przez Spółkę z tym, że jej wartość zostanie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji, którego maksymalna wysokość może stanowić do 45% kosztów wykonania podłączenia.

Zgodnie z umową o podłączenie przez „podłączenie kanalizacyjne” rozumie się przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnątrz budynku z siecią kanalizacyjną. Natomiast przez przyłącze kanalizacyjne należy rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Obecnie Spółka otrzymała faktury od podwykonawcy usługi. Jednocześnie nie jest na razie w stanie dokładnie wskazać, w jakiej części wartość usługi zostanie sfinansowana z dotacji.

Pismem z 2 lutego 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego, wskazując że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i składają miesięczne deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca realizuje dwa przedsięwzięcia związane z budową podłączeń budynków do miejskiego systemu kanalizacyjnego w D.

Przedsięwzięcie pn. „...” realizowane jest w terminach:

 • rozpoczęcie: 2 luty 2015 r. (wg. umowy z wykonawcą dzień przekazania frontu robót),
 • zakończenie: przedsięwzięcie w realizacji (planuje się zakończyć budowę podłączeń w II kwartale bieżącego roku)

Przedsięwzięcie pn. „...” zrealizowane w terminach:

 • rozpoczęcie: 8 kwietnia 2015 r. (wg umowy z wykonawcą dzień przekazania frontu robót),
 • zakończenie: 30 października 2015 r. (zakończenie przedsięwzięcia).

Na fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca.

Świadczenie dokonywane na rzecz mieszkańców w postaci przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ma charakter świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Na pytanie nr 5 w wezwaniu z 26 stycznia 2016 r.: „Czy warunkiem koniecznym wykonania tzw. „podłączenia kanalizacyjnego” jest wniesienie przez mieszkańców wpłaty za koszt realizacji budowy...”, Wnioskodawca wskazał cyt. ”Nie jest to warunek konieczny. ... Sp. z o.o. budują podłączenia kanalizacyjne na posesjach mieszkańców objętych ww. Przedsięwzięciem. Po wykonaniu podłączenia i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przyłącza przez właściciela posesji, wystawiana jest faktura dla właściciela za wykonane przyłącze, stające się jego własnością (odcinek – od budynku do pierwszej studzienki od budynku”.

Zakupione w ramach projektu towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Spółka zobowiązana jest w ramach umowy z mieszkańcami do wykonania w imieniu i na rzecz właściciela posesji podłączenia kanalizacyjnego wraz z wymaganą prawem dokumentacją techniczną.

Właściciel posesji zobowiązany jest do:

 • umożliwienia wykonawcy wejścia na jego nieruchomość, a w przypadku, jeżeli podłączenie miałoby biec częściowo przez nieruchomość osoby trzeciej, do zapewnienia wyrażenia zgody przez osobę trzecią na wykonanie prac na jej terenie,
 • zapłacenia kwoty za wykonane podłączenie (odcinek – od budynku do pierwszej studzienki od budynku) wynikającej z faktury końcowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia,
 • w terminie uzgodnionym po przekazaniu wybudowanego podłączenia do eksploatacji, zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę o świadczenie usług przez Spółkę,
 • zapewnienia trwałości przedsięwzięcia przez okres min. 5 lat od czasu przekazania do eksploatacji podłączenia w zakresie rzeczowym i ekologicznym (utrzymanie sprawności, usuwanie awarii itd.). W przypadku nie dotrzymania powyższych warunków zobowiązuje się do zapłaty kwoty dotacji, o którą pomniejszono koszt podłączenia na zasadach odpowiednio do zapisów umowy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 2 lutego 2016 r.):

Spółce przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „...”.

W odniesieniu do art. 86 ust.1 mówiącym o prawie do odliczenia związanym z czynnościami opodatkowanymi istnieje związek z tymi czynnościami, ponieważ zostały opodatkowane dotacje i będą opodatkowane kwoty otrzymane od odbiorców indywidualnych.

W szczególności nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 1 a, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3. W związku z tym w przypadku spółki otrzymanych kwot nie można traktować jako zwrotu udokumentowanych wydatków od odbiorców indywidualnych, lecz spółka dokonuje transakcji sprzedaży, gdzie wynagrodzenie uzyskane od osób indywidualnych stanowić będzie równowartość części wartości świadczonej usługi, a pozostała część zgodnie z założeniami umowy ma być finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przepis art. 29a ust. 7 pkt 3 nie ma zastosowania, a tym samym nie ma zastosowania art. 88 ust. 1 a, ponieważ w założeniu mają dotyczyć sytuacji, gdzie mowa jest o wydatku pobocznym (dodatkowym) w stosunku do świadczenia głównego, a w przypadku spółki mamy do czynienia ze sprzedażą usługi, gdzie wynagrodzenie jest uiszczane przez odbiorców indywidualnych, a część finansowana na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przyjęcie innego podejścia oznaczałoby; że na podstawie art. 29a ust. 7 pkt 3 kwoty otrzymane przez spółkę od odbiorców indywidualnych nie powinny wchodzić do podstawy opodatkowania.

Jednocześnie przykładowo w „VAT. Komentarz” Tomasz Michalik 2014 r. zajęto następujące stanowisko: „(...) 2) poniesione wydatki są związane z wykonaną usługą lub dostawą towarów. Nie wynika to co prawda wprost z treści przepisu, ale fakt, że ustawodawca odnosi się do podstawy opodatkowania, która może być jedynie związana z wykonaną czynnością opodatkowaną oraz faktem poniesienia wydatku w imieniu i na rzecz nie tyle pewnego innego podmiotu, ale podmiotu, który jest nabywcą towarów lub usługobiorcą. Związek ów powinien istnieć, ale niewątpliwie przedmiotowe koszty powinny mieć charakter niejako dodatkowy w stosunku do dostarczonych towarów lub wykonanych usług. Nie mogą to być więc koszty, które powinny być ujęte w cenie dostarczonych towarów lub wykonanych usług. Takie przeniesienie na nabywcę kosztów, które mają charakter cenotwórczy i winny być ujęte w kalkulacji ceny towarów lub usług, nie może być zaakceptowane, albowiem prowadziłoby do nieuzasadnionego obniżenia podstawy opodatkowania (...)”.

W związku z tym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za usługi i towary związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „...”.

Ponadto, w piśmie z 2 lutego 2016 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że wskazanie art. 29a ust. 7 pkt 3 oraz art. 88 ust. 1a ustawy o VAT stanowiło tylko element uzasadnienia, i nie chodzi o zastosowanie w tej sprawie tych artykułów, lecz o prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3–7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego podlega ograniczeniom na zasadach wskazanych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak z powyższego wynika, w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT koniecznym jest ustalenie związku dokonanych nabyć z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 ww. ustawy, realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem, że osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, zobowiązana jest do budowy przyłączy do sieci na własny koszt.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca zrealizował w okresie od 8 kwietnia 2015 r. do 30 października 2015 r. projekt pn. „...”.

Na fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca.

Świadczenie dokonywane na rzecz mieszkańców w postaci przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ma charakter świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Po wykonaniu podłączenia i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przyłącza przez właściciela posesji, wystawiana jest faktura dla właściciela za wykonane przyłącze, stające się jego własnością (odcinek – od budynku do pierwszej studzienki od budynku). Zakupione w ramach projektu towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca zobowiązany jest w ramach umowy z mieszkańcami do wykonania w imieniu i na rzecz właściciela posesji podłączenia kanalizacyjnego wraz z wymaganą prawem dokumentacją techniczną.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a zakupione w ramach projektu towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z uwagi zatem na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-917/15/AK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/4512-918/15/AW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/4512-828/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-846/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.