IBPP3/4512-682/15/JP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – zintegrowany system informatyczny
IBPP3/4512-682/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. szpital
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. wpłynął ww. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 19 października 2015 r. znak: IBPP3/4512-682/15/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 22 października 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Szpital jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, świadczącym usługi w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług. Jednocześnie wykonuje działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń i dzierżawieniu sprzętu gospodarczego. Ponadto Szpital refakturuje „wydzierżawiającym” koszty mediów (energia, woda, gaz). Z faktur dokumentujących zakupy na potrzeby świadczonych usług medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług Szpital nie odlicza podatku VAT, natomiast uiszcza podatek od działalności pozostałej obniżając go o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Szpital jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, składa miesięczne deklaracje VAT-7 a wskaźnik proporcji wyliczony zgodnie z art. 90 ustawy o VAT wyniósł w 2014r. – 3%.

Szpital realizuje projekt inwestycyjny nr ... pn. „...”.

Celem projektu jest dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wraz z dostawą sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkolenia. Jest to usługa kompleksowa – złożona tzn. taka, która łączy w sobie sprzedaż licencji na oprogramowanie, sprzedaż sprzętu komputerowego i przyporządkowanie do tej sprzedaży usługi wdrożeniowej i szkoleniowej.

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ... będzie w głównej mierze oparty o rozwiązania back-office. Integralną częścią systemu będzie e-Platforma, składająca się z 3 modułów; Portal Informacyjny, e-Rejestracja i e-Kontrahent. Takie rozwiązanie front-office będzie wprowadzało elektroniczne usługi publiczne dla pacjentów szpitala, kontrahentów, a także wszystkich osób zainteresowanych informacjami o Szpitalu (w tym rodzin i bliskich pacjentów).

Oprogramowanie uruchamiane będzie na izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, pracowniach diagnostycznych, laboratoriach, bokach operacyjnych, gabinetach lekarskich i zabiegowych, przychodniach i ambulatoriach szpitalnych, w aptece szpitalnej i w działach statystyki medycznej. Odpowiadać musi za sprawne gromadzenie i dystrybucję wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili jego pojawienia się w szpitalu aż do zakończenia leczenia. System będzie wspomagać lekarzy w ocenie stanu zdrowia pacjenta, ułatwiać dostęp do danych o stanie zdrowia każdego pacjenta, umożliwiać wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów stosowanych w procesie leczenia, zapewniać obowiązkową sprawozdawczość statystyczną dla NFZ oraz dla instytucji i ośrodków statystyki medycznej. Usprawniać organizację procesu leczenia. Umożliwiać rozliczanie z NFZ zarówno w sposób tradycyjny, jak i za pomocą JGP (Jednorodnych Grup Pacjenta).

Dzięki pełnej integracji lekarze, w każdym miejscu systemu będą mieć dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta, niezależnie od tego czy wynika to z hospitalizacji czy leczenia ambulatoryjnego. Pacjent, który raz został zarejestrowany w jakimkolwiek miejscu systemu, w systemie pozostaje. W ramach projektu powstanie e-Platforma. Ma to na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej: jednostką ochrony zdrowia, a jej pacjentami i kontrahentami. E-Platforma umożliwi udostępnienie w sieci internet bieżących informacji o jednostce ochrony zdrowia (struktura, personel medyczny dostępne usługi), zapewni ciągłą komunikację z pacjentami (aktualności, sondy, ankiety). Umożliwi także pacjentom dokonywanie rejestracji wizyt za pomocą internetu, a kontrahentom zdalną rejestrację zleceń.

Wykonany projekt, po jego zakończeniu będzie wykorzystywany jedynie na potrzeby prowadzonej działalności medycznej, zwolnionej od podatku od towarów i usług zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Usługi zdrowotne będą wykorzystywane przez pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, a więc są kosztem związanym z przychodami zwolnionymi z VAT. Realizacja ww. projektu nie będzie wykorzystywana przez Szpital do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z 28 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu jako nabywca jest wskazany Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z 28 października 2015 r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z 28 października 2015 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie realizacji opisanego we wniosku projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

W związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że towary i usługi zakupione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu będą wykorzystywane jedynie na potrzeby prowadzonej działalności medycznej zwolnionej od podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Stwierdzenie to przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-682/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.