IBPP3/4512-608/15/UH | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na remonty świetlic.
IBPP3/4512-608/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane
 3. gmina
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. wynajem
 7. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismami z 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) i z 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na remonty świetlic – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na remonty świetlic. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) i z 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 1 października 2015 r. znak: IBPP3/4512-608/15/UH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis stanu faktycznego:

Gmina w 2014 roku przeprowadziła prace związane z remontem świetlic wiejskich w miejscowościach ..., ..., ..., ... i ... w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” Źródłem finansowania prac remontowych była dotacja PROW i środki własne. Podatek VAT był kosztem niekwalifikowanym projektu, Gmina nie dokonała bieżącego odliczenia podatku naliczonego. Gmina udostępnia świetlice nieodpłatnie na rzecz lokalnej społeczności na potrzeby między innymi przeprowadzenia wyborów, zebrań sołectwa. Gmina odpłatnie wynajmuje zainteresowanym np. w celu organizacji imprez okolicznościowych, tj. wesel, komunii, pokazów itp. Najemca ma prawo korzystać z całej powierzchni wynajętych świetlic wraz z ich wyposażeniem. Z tytułu odpłatnego wynajmu świetlic Gmina odprowadza podatek VAT.

Gmina nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do czynności opodatkowanych VAT i niepodlegających temu podatkowi. Remonty świetlic były prowadzone w okresie od 24 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na poszczególne świetlice poniesiono wydatki w ramach projektów:

 1. Umowa o przyznanie pomocy finansowej nr ... zawarta 26 lutego 2014 r. pomiędzy Gminą ... a Samorządem Województwa ... na realizację zadania pn. „...” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007–2013”, gdzie VAT stanowi wydatek niekwalifikowany. Zakres rzeczowy prac: elewacja, drzwi, strop, dach, obróbki blacharskie, rynny, płyta odbojowa. instalacja wodno-kanalizacyjna - wartości zrealizowanego zadania 80.645,04 zł, w tym VAT 15.079,97 zł.
 2. Umowa o przyznanie pomocy finansowej nr ... zawarta 26 lutego 2014 r. pomiędzy Gminą ... a Samorządem Województwa ... na realizację zadania pn. „...” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007–2013”, gdzie VAT stanowi wydatek niekwalifikowany. Zakres rzeczowy prac: elewacja i docieplenie, obróbki blacharskie, podłogi, ściany, sufity, okna, instalacja wodno-kanalizacyjne - wartość zrealizowanego zadania 83.850,92 zł. w tym VAT 15.679,44 zł.
 3. Umowa o przyznanie pomocy finansowej nr ...zawarta w dniu 26 lutego 2014 r. pomiędzy Gminą ... a Samorządem Województwa ... na realizację zadania pn. „...” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007–2013” gdzie VAT stanowi wydatek niekwalifikowany. Zakres prac rzeczowych: elewacja, docieplenie, obróbki blacharskie, płyta odbojowa - wartość zrealizowanego zadania 48. 023,73 zł w tym VAT 8.980,05 zł.
 4. Umowa o przyznanie pomocy finansowej nr ... zawarta 26 lutego 2014 r. pomiędzy Gminą ... a Samorządem Województwa ... na realizację zadania pn. „...” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007–2013”, gdzie VAT stanowi wydatek niekwalifikowany. Zakres rzeczowy prac: instalacja wodno-kanalizacyjne, elewacja, impregnacja, docieplanie stropu, płyta odbojowa - wartość zrealizowanego zadania 114.557,11 zł w tym VAT 21 421,25 zł.
 5. Umowa o przyznanie pomocy finansowej nr ... zawarta 26 lutego 2014 r. pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa ... na realizację zadania pn. „...” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007–2013”, gdzie VAT stanowi wydatek niekwalifikowany. Zakres rzeczowy prac: fundamenty, ściany, podłogi, sufity, dach, obróbki blacharskie, elewacja, płyta odbojowa, stolarka okienna i drzwiowa, ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna - wartość zrealizowanego zadania 206.079,30 zł w tym VAT 38. 535,15 zł.

W uzupełnieniu wniosku wskazano:

1.Gmina ... jest właścicielem świetlic w miejscowościach ..., ..., ..., ..., ... i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. art. 7 ust. 1 do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty tj. min. pkt 8 edukacji publicznej, pkt 10 kultury fizycznej i turystyki, pkt 20 współpracy ze społecznościami lokalnymi.

2.Na pytanie oznaczone nr 2 o treści:

„Proszę wskazać do jakich czynności – opodatkowanych, pozostających poza zakresem opodatkowania VAT czy zwolnionymi od podatku (o ile takie występują) są wykorzystywane przez Gminę ww. świetlice...

Wnioskodawca wskazał:

Czynnościami opodatkowanymi będzie wynajem przez osoby prawne i fizyczne obiektów do organizacji imprez kulturalnych, wszelkiego rodzaju przyjęć (w tym wesel) i działalność komercyjna (w tym objazdowa promocja i sprzedaż towarów). Czynnościami pozostającymi poza zakresem opodatkowania VAT zebrania wiejskie itp. wykazane w pkt 1”.

3.Na pytanie oznaczone nr 3 o treści:

Czy Gmina z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją wskazanych we wniosku inwestycji (tj. remont świetlic wiejskich w ww. miejscowościach) zamierzała wykorzystywać będące jej efektem mienie dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.)”...

Wnioskodawca wskazał:

Tak, taka działalność była również prowadzona przed realizacją wskazanych we wniosku remontów.

4.Na pytanie oznaczone nr 4 o treści:

Czy od początku remontu świetlic Gmina miała zamiar wykorzystywać je w opisany sposób tj. udostępniać nieodpłatnie i odpłatnie...

Wnioskodawca wskazał:

Tak, gmina zamiar wykorzystywania świetlic odpłatnie i nieodpłatnie prowadziła i prowadzi nadal dla celów jak wykazała w pkt 1 i 2.

5.Na pytanie oznaczone nr 5 o treści:

Czy usługi nieodpłatnego udostępniania świetlic służą wykonywaniu przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, czyli zadań publicznych wykraczających poza działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT... Proszę podać w ramach jakich zadań własnych Gminy nastąpiła realizacja tego zadania.

Wnioskodawca wskazał:

Usługi nieodpłatnego udostępniania świetlic służą wykonywaniu przez gminę zadań publicznych (zebrania wiejskie, wybory, spotkania rad sołeckich, konsultacje itp.).

6a.Na pytanie oznaczone nr 6a o treści:

Proszę o określenie jak często (w skali miesiąca) Gmina przewiduje wykorzystanie świetlic do celów publicznych niepodlegających opodatkowaniu, a jak często (w skali miesiąca) do czynności opodatkowanych podatkiem VAT...

Wnioskodawca wskazał:

Świetlice w miejscowościach: ..., ..., ..., ... i ... wykorzystywane będą do celów publicznych nie podlegających opodatkowaniu jak również do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w miarę potrzeb danej społeczności lokalnej oraz wszystkich wniosków i podań osób zainteresowanych.

6b.Na pytanie oznaczone nr 6b o treści:

W treści wniosku wskazano, że „najemca ma prawo korzystać z całej powierzchni wynajętych świetlic wraz z ich wyposażeniem”. Czy faktycznie w każdym przypadku przedmiotem wynajmu będzie cała świetlica...

Wnioskodawca wskazał:

W świetlicach w miejscowościach: ..., ..., ..., ... i ... w przypadku wynajęcia najemca wykorzystuje całą powierzchnię świetlic wraz z wyposażeniem, ponosi również za to pełną odpowiedzialność. Powyższe warunki zawarte są w umowach najmu.

6c.Na pytanie oznaczone nr 6c o treści:

Proszę o wskazanie czy będą zawierane przez Gminę z użytkownikami stałe umowy najmu (tj. długotrwałe) całych świetlic lub ich określonych części..., jeżeli tak to jakich części obiektu i na jak długo...

Wnioskodawca wskazał:

Z doświadczenia Wnioskodawcy w świetlicach w miejscowościach: ..., ..., ..., ... i ...okresy najmu obejmują kilka dni zgodnie z oczekiwaniem najemcy. Przedmiotem najmu jest cały obiekt. Wspomniane świetlice z reguły to jedno duże pomieszczenie, sanitariaty i małe zaplecza gospodarcze.

6d.Na pytanie oznaczone nr 6d o treści:

Czy będą wyłącznie zawierane umowy najmu (krótkoterminowe) na konkretne wydarzenia lub imprezy...

Wnioskodawca wskazał:

W świetlicach w miejscowościach : ..., ..., ..., ... i ... z reguły w większości przypadków umowy zawierane są na krótki termin i konkretne wydarzenie lub imprezę.

6e.Na pytanie oznaczone nr 6e o treści:

Czy całe lub części świetlic będą wynajmowane przez Gminę innym podmiotom na prowadzenie jakichś regularnych zajęć np. sportowych, kulturalnych itp....

Wnioskodawca wskazał:

Świetlice w miejscowościach: ..., ..., ..., ... i ..., jeśli tylko tego typu potrzeby na organizację zajęć sportowo-kulturalnych wystąpią to gmina będzie wynajmować wspomniane świetlice w całości.

7.Na pytanie oznaczone nr 7 o treści:

Czy zasadniczym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli realizacja celów, które stanowią działalność publicznoprawną, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT...

Wnioskodawca wskazał:

Zasadniczym celem realizacji przedmiotowych inwestycji jest nie tylko zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty ale także możliwość odpłatnego wynajmowania ww. świetlic.

8 Na pytanie oznaczone nr 8 o treści:

Czy Gmina realizowałaby tą inwestycji (remonty świetlic), gdyby miała ona być wykorzystana wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu tj. do celów publicznych...

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, obowiązkiem gminy jest dbałość o posiadane mienie, w tym przypadku ww. świetlice.

Przewidywane zyski z odpłatnego udostępniania świetlic pokryją tylko i wyłącznie część wydatków związanych z utrzymaniem świetlic. Wydatki, o których mowa stanowią wydatki na wytworzenie nieruchomości w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 a ustawy o VAT. Realizacja zadań wskazanych we wniosku tj. remont świetlic w miejscowościach: ..., ..., ..., ... i ... wykonywana była w roku 2014, a ich płatności przypadały na bieżący rok, tj. 2015.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w zaistniałej sytuacji Gmina będzie miała prawo do odliczenia całości VAT naliczonego od wydatków poniesionych na remonty świetlic...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 28 października 2015 r.) :

Gmina będzie miała prawo odliczenia całości podatku VAT od wydatków poniesionych na remonty świetlic.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl przepisu art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W odniesieniu do powyższego należy wyjaśnić, że w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z całości unormowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą, z tytułu której to działalności, są bez wątpienia podatnikami podatku od towarów i usług.

Jak wynika z okoliczności sprawy, w okresie od października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. gmina remontowała świetlice wiejskie w miejscowościach ..., ..., ..., ..., ... . Gmina wykorzystuje świetlice do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz do niepodlegających opodatkowaniu. Czynnościami opodatkowanymi będzie wynajem przez osoby prawne i fizyczne obiektów do organizacji imprez kulturalnych, wszelkiego rodzaju przyjęć (w tym wesel) i działalność komercyjna (w tym objazdowa promocja i sprzedaż towarów). Czynnościami pozostającymi poza zakresem opodatkowania VAT będą zebrania wiejskie, itp. (nieodpłatne udostępnianie na rzecz społeczności lokalnej). Usługi nieodpłatnego udostępniania świetlic służą wykonywaniu przez gminę zadań publicznych (zebrania wiejskie, wybory, spotkania rad sołeckich, konsultacje itp.). Taka działalność była również prowadzona przed realizacją wskazanych we wniosku remontów. Od początku remontu świetlic Gmina miała zamiar wykorzystywać je w opisany sposób. Zasadniczym celem realizacji przedmiotowych inwestycji jest nie tylko zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty ale także możliwość odpłatnego wynajmowania ww. świetlic.

Analiza przywołanych powyżej regulacji prawnych, prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy – jak wyjaśniła Gmina – z chwilą nabycia towarów i usług związanych z remontem świetlic zamierzała wykorzystywać je dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku VAT, przez odpłatne udostępnianie zainteresowanym, a taka działalność była prowadzona również przed rozpoczęciem remontów, to przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z remontem świetlic. Spełniona bowiem została podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z przebudową budynku przysługuje Gminie pod warunkiem nieistnienia przesłanek negatywnych ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy.

Podkreślenia jednak wymaga, że prawo do odliczenia podatku naliczonego występuje wyłącznie – zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w części związanej z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, tzn. z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Oznacza to, że Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków inwestycyjnych na remont świetlic wiejskich poniesionych w 2014 r. wyłącznie w zakresie w jakim świetlice te będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z remontem świetlic, które wykorzystywane są przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz pozostających poza zakresem opodatkowania zastosowanie znajdzie unormowanie zawarte w art. 86 ust. 7b ustawy.

Cytowany przepis art. 86 ust. 7b ustawy, wprowadza szczególny tryb obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym ponoszonych nakładów) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana w działalności, jak i na inne cele.

Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość zostanie lub została wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, na tle powołanych przepisów należy stwierdzić, że w przypadku zakupów towarów i usług (tj. w przedmiotowej sprawie zakupów dotyczących realizacji inwestycji polegającej na remoncie świetlic wiejskich) związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi podatkowi VAT, Wnioskodawcy (Gminie) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego według udziału procentowego zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy.

Oznacza to, że Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku wskazać należy, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy, gdyż metoda takiego wyodrębnienia nie została określona w ustawie, ani w przepisach wykonawczych do ustawy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą opodatkowaną w stosunku do całości podatku naliczonego, który jest związany zarówno z działalnością gospodarczą opodatkowaną jak i z działalnością niemającą charakteru gospodarczego. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą.

Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, na tle powołanych przepisów należy stwierdzić, że w przypadku zakupów towarów i usług dotyczących remontów świetlic wiejskich, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zakupów dokonanych w związku z remontem świetlic, lecz tylko w takiej części, w jakiej nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy) z uwzględnieniem normy zawartej w art. 86 ust. 7b ustawy, czyli według udziału procentowego w jakim świetlice wiejskie są wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Stosownie natomiast do art. 90a ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Zauważyć również należy, że prawidłowe określenie udziału procentowego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b i art. 90a ustawy, a w konsekwencji części podatku naliczonego, związanej z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, należy do podatnika. Natomiast ocena prawidłowości przyjętych rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego udzielona interpretacja traci aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.