IBPP3/4512-598/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości częściowego odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/4512-598/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. usługi
 5. usługi zwolnione
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości częściowego odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny ... (dalej określany jako Szpital X.) (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Do zadań Szpitala X. należy w szczególności:

 • udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala X.,
 • udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Medycznego w ... oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
 • prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę i promocję zdrowia,
 • pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów na podstawie zawartych umów,
 • prowadzenie badań klinicznych na zlecenie innych podmiotów na podstawie odrębnych umów.

Szpital X. może również podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, dotyczącymi kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala X., jak również prowadzić działalność gospodarczą inną niż określona w ustawie o działalności leczniczej po uzyskaniu zgody Rektora Uniwersytetu Medycznego.

Z punktu widzenia rozliczania podatku VAT Szpital X. osiąga przychody ze sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży zwolnionej. Sprzedaż zwolniona związana jest z realizacją świadczeń w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa VAT) jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W miejscu świadczenia usług medycznych zwolnionych wykonywane są również świadczenia podlegające opodatkowaniu tj. badania kliniczne, badania naukowe, diagnostyka na cele inne, niż ochrona zdrowia, konsultacje dla ZUS, wojska, ekspertyzy, dokumentacja medyczna dla sądów i prokuratury. Poza tym Szpital X. osiąga również przychody opodatkowane z tytułu najmu powierzchni. Szpital X. rozpoznaje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w następujący sposób (pod warunkiem spełnienia zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT:

 1. w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności zwolnionych – prawo obniżenia podatku nie przysługuje. W zakresie tym mieszczą się co do zasady komórki działalności podstawowej realizujące wyłącznie świadczenia w zakresie opieki medycznej (tj. wykonujące procedury medyczne zwolnione z podatku VAT), które nie są wykorzystywane do wykonywania świadczeń opodatkowanych. Powyższe dotyczy zakupów związanych z funkcjonowaniem oddziałów intensywnej opieki, bloków operacyjnych, Banku Krwi, Ambulatorium Izby Przyjęć.
 2. w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych – prawo obniżenia podatku przysługuje. W zakresie tym mieszczą się przede wszystkim wydatki związane z badaniami klinicznymi. W zakresie przypisania danych wydatków do działalności nie dającej (pkt a) i dającej (pkt b) prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, Szpital X. stosuje alokację bezpośrednią wydatków.
 3. w zakresie wydatków dotyczących kosztów, które związane są zarówno z działalnością dającą i nie dającą prawa do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony (działalnością „mieszaną” – opodatkowaną i zwolnioną, do której wykorzystywane są te same środki techniczne, administracyjne czy zasoby ludzkie), Szpitalowi X. przysługuje prawo częściowego obniżenia należnego podatku VAT ustalanego przy udziale proporcji sprzedaży, o której mowa w art, 90 ust. 2 ustawy VAT.

Wskaźnik wielkości odliczenia na dany rok obliczany jest na podstawie struktury sprzedaży w roku poprzedzającym według zasad określonych w ustawie VAT (ust. 3–8 art. 90). Proporcja za rok 2014 wyniosła 2%.

Szpital X. jest w trakcie przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej projektu (w zakresie rzeczowym projekt został już zrealizowany) w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 (RPO W...) w zakresie Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii tj. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w szczególności ograniczenie niskiej emisji (tytuł projektu: ...) w dalszej części zwanego Projektem UE. Przedmiotowy Projekt UE polega na termomodernizacji części niskiej budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego (budynek usytuowany przy ul. ..., stanowiący własność i wykorzystywany w prowadzonej przez Szpital X. działalności), modernizacji wymiennikowni i montażu instalacji solarnej.

W związku z realizacją ww. projektu UE Szpital X. został zobowiązany do przedłożenia interpretacji organu podatkowego potwierdzającego prawidłowość przyjętego przez Szpital X. systemu rozliczeń podatku VAT i prawa do odliczenia podatku we wskazanym zakresie. Powyższe jest związane z prawidłowym zaliczeniem podatku VAT w zakresie wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1084/2006 podatek od towarów i usług (VAT) może być wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy nie podlega zwrotowi, tzn. nie jest możliwe jego odzyskanie przez Beneficjenta. Podatek VAT może być uznany za kwalifikowany tylko i wyłącznie wówczas, gdy Beneficjentowi, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, nie przysługiwało (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku na VAT za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot/odliczenie nie nastąpiło, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych stanowią, że w przypadku rozliczania VAT tzw. współczynnikiem sprzedaży, a więc w przypadku, gdy zakup służy zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej, VAT nie będzie mógł być uznany za wydatek kwalifikowany. W kontekście przywołanych wytycznych, Szpital X. nie może skorzystać z prawa wyboru do nieodliczania podatku VAT (i uznania go za wydatek kwalifikowany) w sytuacji, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT. W oparciu o art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2 w powiązaniu z art. 90 ust. 10 pkt 2 oraz ww. wytyczne Szpital X. złożył oświadczenie, że będzie korzystał z prawa odliczenia części naliczonego podatku VAT (tj. zgodnie z ustaloną proporcją – art. 90 ust. 3) od wydatków dotyczących realizacji ww. projektu UE (związanych ze sprzedażą tzw. „mieszaną” w przypadku gdy nie będzie możliwości alokacji bezpośredniej wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną). Odliczona część podatku VAT nie będzie stanowiła wydatku kwalifikowanego. Zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej Projekt UE dotyczy termomodernizacji części niskiej budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego.

W ramach ww. projektu wykonano następujący zakres prac:

 1. Wykonanie wygrodzeń i zabezpieczeń na czas trwania robót,
 2. Demontaż i ponowny montaż urządzeń na elewacji (rynny, klimatyzatory, balustrady, instalacja odgromowa),
 3. Skucie tynków zewnętrznych i elewacyjnych płytek szkliwionych,
 4. Ocieplenie budynku wraz z tynkami zewnętrznymi i malowaniem,
 5. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej w budynku,
 6. Wywóz i utylizacja gruzu,
 7. Modernizacja wymiennikowni,
 8. Zakup i montaż instalacji solarnej.

Powyższe prace dotyczące budynku ,w którym usytuowane są:

I.komórki działalności podstawowej (medyczne) realizujące:

 • świadczenia w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a więc w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (np. Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Zakład Endoskopii)
 • świadczenia zarówno zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT) jak również świadczenia podlegające opodatkowaniu (tj. badania kliniczne, badania naukowe, diagnostyka na cele inne, niż ochrona zdrowia, konsultacje dla ZUS, wojska, ekspertyzy, dokumentacja medyczna dla sądów i prokuratury), a więc w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (m.in. Zakład Diagnostyki Obrazowej, Oddział Onkologii, gabinet lekarski Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii gabinety lekarskie Przychodni Specjalistycznych).

Powyższe komórki realizują świadczenia dotyczące sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej w dużej mierze przy wykorzystaniu tych samych środków technicznych, administracyjnych czy zasobów ludzkich.

II.pomieszczenia gospodarczo-administracyjne (m.in. ogólnodostępne szatnie, kaplica, sekretariat i gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa gabinet Naczelnej Pielęgniarki i Zastępcy Naczelnej Pielęgniarki, sala konferencyjna i sala seminaryjna, Pracownia Małej Poligrafii – punkt ksero, Dział Elektroniki Medycznej, Dział BHP, Dział ds. Systemów Jakości) służące realizacji usług czy świadczeń dotyczące sprzedaży zwolnionej oraz opodatkowanej.

III.pomieszczenia, które są wynajmowane podmiotom zewnętrznym (w celu realizacji świadczeń medycznych oraz pozostałej działalność komercyjnej tj. punkty gastronomiczne) i które związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

Z uwagi na przedmiotowy zakres prac (termoizolacja całego budynku) zdaniem Wnioskodawcy nie ma możliwości przypisania i bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy VAT). Nie jest prawidłowe używanie w tym celu (tj. bezpośredniej alokacji) proporcji w postaci np. powierzchniowego klucza rozliczeniowego lub inaczej określonej proporcji częściowej (jednostkowej). W takim przypadku (tj. w przypadku braku możliwości bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną) należy zastosować art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT, a więc ustalić proporcję (zgodnie z art. 90 ust. 3–8 ustawy o VAT), która służy do ustalenia części kwoty podatku naliczonego, o którą podatnikowi przysługuje prawo obniżenia należnego podatku VAT. W związku z powyższym w przypadku wydatków związanych z Projektem UE Szpital X. korzysta z przysługującego prawa częściowego obniżenia należnego podatku VAT zgodnie z art. 90 ust 2 ustawy o VAT. Przy obliczeniu proporcji Szpital X. stosuje art. 90 ust 3-8 ustawy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją Projektu UE właściwe jest stanowisko polegające na tym, że Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT na podstawie art. 90 ust. 2 i ust. 3 w powiązaniu z art. 90 ust. 10 pkt 2 z uwagi na fakt, że nie ma możliwości alokacji bezpośredniej wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W celu bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy VAT) nie można stosować kluczy rozliczeniowych czy w inny sposób ustalonych proporcji częściowych (jednostkowych). Proporcja (obliczona zgodnie z art. 90 ust. 3-8 ustawy VAT) może służyć jedynie do ustalenia części kwoty podatku naliczonego, o którą podatnikowi przysługuje prawo obniżenia należnego podatku VAT w przypadku braku możliwości bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (tj. w przypadku określonym w art. 90 ust. 2 ustawy VAT). Z uwagi na brak możliwości bezpośredniej alokacji wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, Wnioskodawcy, w związku z realizacją Projektu UE korzysta z przysługującego prawa częściowego odliczenia podatku VAT (na podstawie art. 90 ust. 2 i 3 w powiązaniu z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podkreślenia również wymaga, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy). Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego. Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego fundamentalnym i podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 90 ust. 2 i ust. 3 w powiązaniu z art. 90 ust. 10 pkt 2 z uwagi na brak możliwości alokacji bezpośredniej wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych kosztów do czynności opodatkowanych lub zwolnionych, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Szczegółowy sposób wyliczenia wskazanej proporcji zawarty został w dalszych przepisach art. 90 od ust. 4 do 10 powołanej ustawy.

Według art. 90 ust. 4 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy).

Ponadto, stosownie do treści art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te maja charakter pomocniczy.

Według art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8:

 • przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 • nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Powyższa regulacja oznacza, że w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% i uznaje się że nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Podkreślenia jednak wymaga, że prawo do odliczenia stanowi integralną część reżimu podatku VAT i, co do zasady, nie może podlegać ograniczeniu. Przepis ten daje więc podatnikom jedynie możliwość wyboru, a w żadnym wypadku nie odbiera możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, nawet w sytuacji, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, nie przekroczyła 2%.

Jak wskazano na wstępie prawo do odliczenia podatku naliczonego traktowane jest jako podstawowe prawo podatnika. Podatnik musi mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną, dlatego też korzystne dla podatnika konsekwencje wynikające z koncepcji neutralności podatku są traktowane w doktrynie wspólnego systemu VAT jako fundamentalne prawo podatnika, a nie jako jego przywilej, czy szczególne uprawnienie które uzyskuje się tylko w specjalnych warunkach.

Dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

W analizowanej sprawie proporcja za 2014 r. wynosi 2%. Wnioskodawca uznał, że będzie korzystał z prawa odliczenia części naliczonego podatku VAT (tj. zgodnie z ustaloną proporcją – art. 90 ust. 3) od wydatków dotyczących realizacji projektu UE (związanych ze sprzedażą tzw. „mieszaną” w przypadku gdy nie będzie możliwości alokacji bezpośredniej wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną).

Jak wynika z poczynionych powyżej rozważań, nie można odmówić podatnikowi wykonującemu czynności opodatkowane podatkiem VAT, prawa do odliczenia podatku VAT. Ponadto prawo do odliczenia może być częściowe, bowiem przysługuje w tej części w jakiej zakupione towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jeżeli zatem działalność Wnioskodawcy związana jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych tylko w części, to, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w tej części. W konsekwencji w sytuacji gdy Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania podatku naliczonego wyłącznie do czynności opodatkowanych, ma on prawo do odliczenia części podatku VAT z zastosowaniem proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Organ zauważa, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.