IBPP3/4512-540/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/4512-540/15/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. usługi zwolnione
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643)– Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do organu 16 lipca 2015 r. uzupełnionym pismami z 9 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) oraz z 15 września 2015 r. (data wpływu z 18 września 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 9 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) oraz z 15 września 2015 r. (data wpływu z 18 września 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

(Wnioskodawca) Szpital jako jednostka finansów publicznych samorządu terytorialnego w czerwcu 2015 zakończył zadanie inwestycyjne pn. „...” w 85 % finansowane z funduszy unijnych. Informatyzacja dotyczy prowadzenia dokumentacji działalności świadczenia usług zdrowotnych (VAT zwolniony) od których Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT naliczonego. Dofinansowanie obejmie 85% wartości kosztów kwalifikowanych przy czym do kosztów kwalifikowanych zaliczono VAT. Celem projektu jest wzrost stopnia wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez Wnioskodawcę, zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dzięki informatyzacji, ułatwienie komunikacji pacjent – poradnia. Realizacja projektu nie będzie generować przychodów innych niż z tytułu świadczenia usług zdrowotnych (nie wiąże się z najmem pomieszczeń). W ramach niniejszego projektu będą ponoszone wydatki. Wnioskodawca nie odliczał w inwestycji podatku naliczonego (nie miał możliwości jego odzyskania), gdyż świadczy usługi zwolnione zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. usługi służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i ratowaniu życia. Jedyna działalność Wnioskodawcy objęta podatkiem to wynajem pomieszczeń o charakterze pomocniczym, refakturowanie kosztów mediów, wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej, badania kliniczne inne medyczne niepodlegające zwolnieniu. Wdrażany projekt w żaden sposób z tą działalnością opodatkowaną nie jest związany. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikom VAT przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Informatyzacja jest związana ściśle z działalnością medyczną świadczeniem usług hospitalizacji, przychodni, RTG, laboratorium i izby przyjęć. Wnioskodawca zobowiązany został do przedstawienia podstawy prawnej wskazującej na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wystawionej przez Urząd Skarbowy lub Krajową Informację Podatkową.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa co miesięczne deklaracje VAT-7. Wskaźnik proporcji sprzedaży opodatkowanej za 2014 rok przy wyłączeniu najmu jako obrotu z tytułu pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości wynosi 0,46 czyli 1%. Zatem wysokość sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego (określonego zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy), nie przekracza 2%.

W fakturach VAT dokumentujących zakupy i usługi związane z realizacją projektu, jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował przepisy ustawy o VAT nie obniżając podatku należnego o naliczony od zakupu inwestycyjnego opisanego powyżej...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 9 i 15 września 2015 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy brak jest możliwości odliczenia VAT, ponieważ nie występuje związek dokonanych zakupów z wykonywaniem usług opodatkowanych. Wnioskodawca będzie wykorzystywał system informatyczny na potrzeby prowadzonej działalności medycznej, tj. do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionych od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z nabytymi w trakcie realizacji projektu towarami i usługami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że wdrażany projekt w żaden sposób nie jest związany z działalnością opodatkowaną.

Z treści art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Uwzględniając zaprezentowany we wniosku opis sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie mają w żadnym zakresie związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie znajdzie zastosowania w cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.