IBPP3/4512-53/16/ASz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego lub prawo do otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.
IBPP3/4512-53/16/ASzinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 9 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.), dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 9 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego lub prawo do otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Hospicjum S. zwane dalej Stowarzyszeniem (Wnioskodawca), działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień swego statutu i posiada osobowość prawną. To oznacza, że Stowarzyszenie jest pełnoprawnym podmiotem obrotu prawnego. Może zaciągać zobowiązania, uzyskiwać przychody, a przede wszystkim prowadzić swoją działalność statutową. Władzami Stowarzyszenia są : Walne Zebranie członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia powołany jest Zarząd, który zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Celem Stowarzyszenia jest m.in. niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz rodziny, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, promocja i organizacja wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności na rzecz osób ciężko chorych w terminalnym okresie choroby, w tym nowotworowej, jak i na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci, na rzecz osób chorych wymagających opieki długoterminowej oraz na rzecz osób chorych, starszych wymagających rehabilitacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. poprzez:

 • działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych – kod PKD 94.99.Z;
 • promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rozwoju idei opieki hospicyjnej – kod PKD 94.99;
 • organizacja kampanii społecznych, koncertów , występów, wystaw – kod PKD 94.99.Z;
 • praktyka lekarska specjalistyczna – kod PKD 86.22.Z;
 • działalność pielęgniarek i położnych – kod PKD 86.90.C;
 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana, opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta – kod PKD 86.90.E;
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna – kod PKD 88.99.Z;
 • wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – kod PKD 77.29.Z.

Stowarzyszenie będzie realizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, dofinansowane zadanie pt. „..”. Inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie przewiduje dostosowanie budynku Zespołu Szkół Usługowych do pełnienia funkcji Centrum Usług Społecznościowych (CUS) oraz adaptację pomieszczeń na mieszkania wspomagane.

W związku z realizacją przedmiotowego projektu Stowarzyszenie będzie nabywało towary i usługi. Zakupy towarów i usług będą udokumentowane fakturami, które będą zawierały kwotę podatku VAT. Dokonane zakupy nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Stowarzyszenie prowadzi natomiast tylko działalność statutową. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność nieodpłatna statutowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przypadku realizacji działalności odpłatnej Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 tejże ustawy i stanowić będą przede wszystkim usługi określone w pkt:

18.usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;

18a. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza;

19. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o-których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 11, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
 4. psychologa;

19a. świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale. na rzecz osoby trzeciej odpodmiotów, o których mowa w pkt 18li 19;

20.usługi transportu sanitarnego.

Stowarzyszenie, w związku ze złożonym i wyżej opisanym wnioskiem, zobowiązane będzie do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez właściwy organ upoważniony. W opisanym powyżej projekcie Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych podatek VAT. Stowarzyszenie nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie w związku z realizacją projektu będzie posiadało prawo do odliczenia podatku naliczonego lub prawo do otrzymania zwrotu tego podatku...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z 9 marca 2016 r.):

Wnioskodawca, w związku z realizacją projektu nie będzie posiadał prawa do odliczenia podatku naliczonego ani do otrzymania zwrotu tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki. Odliczenia może dokonać czynny podatnik podatku od towarów i usług a nabyte towary i usługi powinny być wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych. Ustawa nie przewiduje możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Związek pomiędzy zakupem towarów i usług a wykonaniem czynności opodatkowanych jest warunkiem koniecznym dla zastosowania procedury określonej w art. 86 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1, zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (pkt 18);
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
  1. lekarza i lekarza dentysty,
  2. pielęgniarki i położnej,
  3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
  4. psychologa (pkt 18a);
 • świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19; (pkt 19a)
 • usługi transportu sanitarnego (pkt 20).

Z opisu sprawy wynika, że dokonane zakupy nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT, natomiast prowadzi tylko działalność statutową, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku realizacji działalności odpłatnej Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano w treści wniosku – realizowany projekt nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych (nabyte towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie do czynności, które nie generują podatku należnego), to Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług na realizację przedmiotowego projektu.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie dotyczy prawidłowości zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę działalności nieodpłatnej – statutowej jako działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz działalności odpłatnej jako zwolnionej z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie stanowiska i nie zadano pytania, a powyższą informację przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego i nie była ona przedmiotem oceny.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że dokonane zakupy nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/4512-40/16/ASz | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-29/16/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.