IBPP3/4512-496/16-1/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia przez Powiat podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na udostępnieniu usług publicznych świadczonych elektronicznie
IBPP3/4512-496/16-1/EJinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. infrastruktura
 3. odliczenie podatku
 4. podatek naliczony
 5. powiat
 6. prawo do odliczenia
 7. sprzęt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2016 r. (data wpływu 26 lipca 2016 r.) uzupełnionym pismem z 29 września 2016 r. (data wpływu 4 października 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. „....”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 września 2016 r. (data wpływu 4 października 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 29 września 2016 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Powiat) realizuje projekt pn. „” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej II. Cyfrowy dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Projekt „...” będzie miał na celu udostępnienie usług publicznych świadczonych elektronicznie (e-usługi), umożliwiających pełną interakcję Starostwa Powiatowego i 13 jednostek organizacyjnych Powiatu (m.in. placówki oświatowe, zarząd dróg, Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka) poprzez udostępnienie 62 cyfrowych usług publicznych.

W ramach ww. projektu wdrożony zostanie System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, zdigitalizowane zostaną mapy geodezyjna Powiatu, a mieszkańcy uzyskają dostęp do zasobów ortofotomapy.

Projekt będzie się składał z 4 faz merytorycznych, które pozwolą na kompleksowe wdrożenie założonego systemu i udostępnienie oraz funkcjonowanie 62 cyfrowych usług publicznych.

Etap I. Prace przygotowawcze – przygotowanie dokumentacji technicznej,

Etap II. Zakup infrastruktury serwerowo-sieciowej: zakup serwerów (m.in. pamięć serwerowa) oraz zestawy komputerowe;

Etap III. Wdrożenie systemu m.in. wdrożenie licencji systemu monitoringu oraz Systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentami,

Etap IV. Szkolenia pracowników na potrzeby wdrożonych oprogramowani.

Realizacja powyższych etapów pozwoli na wprowadzenie 64 e-usług w Powiecie, w celu usprawnienia realizacji zadań publicznych nałożonych na Powiat przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisami innych ustaw. Powiat nie będzie wykonywał działalności gospodarczej przy okazji realizacji ww. projektu, jak i z tytułu osiągniętych w wyniku jego realizacji efektów, a jedynie ułatwiony będzie dostęp mieszkańców do usług publicznych on-line. Dostęp mieszkańców powiatu do 62 cyfrowych usług publicznych powstałych w wyniku wdrożenia systemu „...” będzie całkowicie bezpłatny.

W piśmie z dnia 29 września 2016 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że projekt będzie miał na celu udostepnienie usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających interaktywną komunikację mieszkańca powiatu (petenta) z usługami publicznymi do realizacji, których powiat poprzez swoje jednostki organizacyjne został powołany zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Towary i usługi zakupione przez powiat w celu realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury potwierdzające nabycie ww. towarów i usług będą wystawiane na Powiat. Płatnikiem faktur i właścicielem zakupionych towarów będzie Powiat. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu pn. „...” nie będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT realizując projekt i korzystając z efektów realizacji projektu pn.”...” mającego na celu udostępnienie bezpłatnie mieszkańcom 62 cyfrowych usług publicznych (e-usługi), wykonując zadania publiczne do których został powołany?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Powiat realizując projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II „Cyfrowe”, działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT gdyż:

 • nieodpłatnie zapewni mieszkańcom dostęp do 62 cyfrowych usług publicznych, poprzez pełną interakcję pomiędzy Starostwem a 13 jednostkami organizacyjnymi powiatu,
 • nie zostanie spełniony warunek z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w myśl którego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • Powiat realizując projekt „...” realizuje zadania do których został powołany tj. do wykonywania usług na rzecz społeczności lokalnej w zakresie objętym przepisami prawa, czyli w myśl art. 15 ust. 6 nie jest w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powiat, w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814), wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 4 ust. 1 tej ustawy, Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności zadania w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie powiatowym).

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy, dokumentujących nabywane w celu realizacji ww. projektu towary i usługi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi zakupione przez Powiat w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Zatem, stosownie do powołanych wyżej unormowań Powiat nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy uprawniających do odliczenia podatku naliczonego.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT realizując projekt pn. „...”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.