IBPP3/4512-475/16-1/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 lipca 2016 r. (data wpływu 19 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektów pn. „...” i „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektów pn. „...” i „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 24 lipca 2000 r.

Gmina rozpoczęta realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. W ramach pierwszej umowy pn. „...” realizowane będą następujące zadania:

  1. Rozbudowa wodociągu rozdzielczego bez przyłączy w miejscowości N., L., W. na terenie gminy. Wodociąg rozdzielczy o łącznej długości 3237,60 mb dla miejscowości N., L. oraz łącznej długości 1045,60 mb dla miejscowości W. zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości W.
  2. Rozbudowa wodociągu rozdzielczego bez przyłączy w miejscowości T.. Powstały rurociąg będzie zaopatrywał docelowo obiekty na terenie wsi T. i będzie stanowił podstawę do dalszej rozbudowy sieci wodociągowej. Wodociąg rozdzielczy o łącznej długości 926,80 mb zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości T.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 20 maja 2016 r. a zakończenia na 31 października 2016 r.

Mieszkańcy Gminy zaopatrują się w wodę z istniejącego wodociągu komunalnego, studni, wodociągów prywatnych. Celem przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa istniejących sieci wodociągowych, uzbrojenie działek i umożliwienie mieszkańcom korzystania z wody z gminnej sieci wodociągowej, która ma poprawić stan zaopatrzenia w wodę całej Gminy oraz umożliwić korzystanie z wody spełniającej wymagania stawiane wodzie do picia, będącej pod stałą kontrolą służb sanitarnych, a tym samym zmniejszyć ryzyko zachorowań związanych ze złą jakością wody. Trasa sieci wodociągowych przebiegać będzie poprzez tereny prywatne, głównie przez pola uprawne i działki budowlane, w poprzek i wzdłuż dróg prywatnych, gminnych, powiatowych.

Inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000 i nie oddziaływuje negatywnie w żaden sposób na środowisko. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 473 199,45 zł. W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym. Gmina ubiega się o pożyczkę ze środków WFOŚiGW na zadanie dot. rozbudowy sieci wodociągowej w W., pozostałe zadania zamierza zrealizować ze środków własnych. Pożyczka udzielona zostanie do kwoty netto kosztów inwestycyjnych.

W ramach realizowanej inwestycji Gmina poniesie koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz rozbudową wodociągu. Ponoszone w tym zakresie wydatki będą udokumentowane wystawionymi na Gminę przez wykonawców/dostawców fakturami VAT. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina i po zakończeniu inwestycji powstała infrastruktura będzie dzierżawiona Sp. z o.o., a z tego tytułu Gmina będzie osiągać czynsz dzierżawny z tytułu tej umowy. Roboty budowlane odbywać się będą przy udziale inspektora nadzoru budowlanego. Gmina realizuje zdania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w regionie co zapewnia długotrwałe użytkowanie sieci.

Po wykonaniu przez mieszkańców przyłączy i zawarciu z S. Wodociągami Sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę będą oni obciążani przez tę spółkę opłatami za dostarczenie wody.

2. W ramach drugiej umowy pn. „...” realizowane będą następujące zadania:

a) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej bez przyłączy w miejscowości W. o długości całkowitej 1781,50 mb oraz rozbudowę sieci wodociągowej bez przyłączy w miejscowości W. o długości całkowitej 1663,60 mb.

Do kanalizacji zostanie podłączona górna część W., część P. M., K. oraz M. Ścieki będą odprowadzane systemem grawitacyjnym przez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej. Zostaną wykonane przykanaliki zakończone studzienkami (kanalizacja sanitarna), oraz podejścia do działek zakończone korkami (wodociąg). Sieć wodociągowa rozdzielcza będzie zaopatrywać w wodę dolną część W. (docelowo połączoną z istniejącą siecią wodociągową w K.). Inwestycja będzie prowadzona po terenach działek prywatnych, drogach i terenach gminnych, terenach skarbu Państwa, w poprzek i wzdłuż dróg gminnych. Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych. Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone lub opróżniane na teren. Wywóz indywidualny na gminną oczyszczalnię ścieków. Część budynków posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nie planuje się podłączeń do budynków.

b) Rozbudowę sieci kanalizacyjnej bez przyłączy w miejscowości K. o długości całkowitej 3729,70 mb.

Planowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni i zasilaniem elektrycznym. Inwestycja obejmować będzie rozbudowę kanalizacji sanitarnej rozdzielczej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z przykanalików zakończonych studzienkami z 40 budynków mieszkalnych oraz jednego budynku użyteczności publicznej. Docelowo do kanalizacji zostaną podłączone tereny Ł. tj. 59 budynków oraz tereny M. i J. z 57 budynkami. Perspektywicznie kanalizacja będzie obsługiwać 250 budynków. Nie planuje się podłączeń do budynków. Ścieki z przedmiotowego terenu odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej systemem grawitacyjnym do projektowanej pompowni, następnie ciśnieniowo do istniejącej studzienki, a przez nią do oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja sanitarna przebiegać będzie wzdłuż i w poprzek drogi powiatowej, dróg gminnych, w drogach lokalnych oraz w trenach gruntów ornych i przydomowych ogródków, w terenach prywatnych posesji, w poprzek cieków wodnych i rowów melioracyjnych. Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz wodociągu gminnego. Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone. Wywóz indywidualny, na gminną oczyszczalnię ścieków. Część budynków posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina na rozpatrywanym terenie nie posiada programu rozbudowy kanalizacji. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej została opracowana na podstawie analizy terenu, uzgodnień z Inwestorem i potrzeb odbiorców. Nie planuje się podłączeń do budynków.

c) Rozbudowę sieci kanalizacyjnej bez przyłączy w miejscowości W. o długości całkowitej 1914,00 mb oraz rozbudowę sieci wodociągowej bez przyłączy w miejscowości W. o długości całkowitej 334,00 mb.

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacyjnej jest ostatnim etapem uzbrojenia północnej części miejscowości W. Teren inwestycji położony jest przy moście na R. oraz za potokiem pozwalający w rozpatrywanym zakresie odprowadzać ścieki grawitacyjne do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo zostanie wymieniony istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej między studzienkami z uwagi na niewystarczające zagłębienie istniejącej studzienki. Nie planuje się podłączeń do budynków, natomiast zostaną wykonane przykanaliki zakończone studzienkami. Inwestycja będzie prowadzona po terenach działek prywatnych, drogach i terenach gminnych, terenach Skarbu Państwa w poprzek i wzdłuż dróg gminnych. Wielkość zapotrzebowania wody uwzględnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000. Inwestycja w zakresie wodociągu obejmuje 5 gospodarstw, natomiast w zakresie kanalizacji 23 gospodarstwa. Istniejące obiekty zaopatrywane są w wodę z prywatnych studni kopanych i wierconych. Istniejące domy posiadają zbiorniki, z których ścieki są okresowo wywożone lub opróżniane na teren. Wywóz indywidualny na gminną oczyszczalnię ścieków. Część budynków posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 17 czerwca 2016 r. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 1 888 283,32 zł (zawarto umowę). W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym.

Gmina ubiega się o pożyczkę ze środków WFOŚiGW na realizację przedmiotowego zakresu. Pożyczka udzielona zostanie do kwoty netto kosztów inwestycyjnych.

W ramach realizowanej inwestycji Gmina poniesie koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz rozbudową wodociągu. Ponoszone w tym zakresie wydatki będą udokumentowane wystawionymi na Gminę przez wykonawców/dostawców fakturami VAT.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie Gmina i po zakończeniu inwestycji sieć kanalizacyjna będzie utrzymywana przez Gminę w sposób ciągły, a sieć wodociągowa zostanie wydzierżawiona Sp. z o.o. Po wykonaniu przez mieszkańców przyłączy zostaną z nimi zawarte umowy cywilnoprawne na podstawie których będą oni obciążani przez Gminę Korzenna opłatami za odbiór ścieków w wyniku których Gmina będzie osiągać dochody i odprowadzać VAT należny. Z kolei w przypadku sieci wodociągowej po wykonaniu przez mieszkańców przyłączy i zawarciu z S. Wodociągami Sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę będą oni obciążani przez tę spółkę opłatami za dostarczenie wody.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pod nazwą: „...” w trybie art. 86 ust. l ustawy o VAT?
  2. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pod nazwą: „...” w trybie art. 86 ust. l ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W odniesieniu do realizacji ww. projektów Gmina ma możliwość odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących powyższych inwestycji tj. od poniesionych kosztów związanych z nadzorem inwestorskim oraz rozbudową kanalizacji i sieci wodociągowych na terenie Gminy.

Gmina jako zarejestrowany i czynny podatnik VAT po zakończeniu inwestycji będzie operatorem powstałej infrastruktury sieci kanalizacyjnej i będzie pobierała opłaty od użytkowników indywidualnych z którymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w wyniku których Gmina będzie osiągać dochody i odprowadzać podatek należny. Natomiast w części dotyczącej sieci wodociągowej, która zostanie oddana w dzierżawę Sp. z o.o. Gmina będzie odprowadzała podatek VAT należny z tytułu dzierżawy.

W myśl art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle wyżej wymienionego artykułu Gmina ma obowiązek przypisania konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, a więc odrębnego określenia z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu. Jak wykazano w opisie w ramach zrealizowanych powyżej projektów inwestycyjnych Gmina poniesie wydatki związane z nowopowstałymi obiektami, od których zamierza odliczyć w całości podatek VAT. Ponieważ Gmina w tym przypadku poniesie wydatki mające związek tylko z czynnościami opodatkowanymi jakimi jest sprzedaż wody i ścieków na potrzeby ludności, na podstawie zawartych z nimi umowami cywilnoprawnymi, a więc będzie w stanie bezpośrednio przypisać je do działalności gospodarczej w związku z powyższym przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur zakupu.

Reasumując Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pod nazwą: „...” oraz projektu „...” w trybie art. 86 ust. l ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Należy wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy podkreślić, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Gmina rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „...” oraz zadania inwestycyjnego pn. „...”. Po zakończeniu inwestycji sieć kanalizacyjna będzie utrzymywana przez Gminę w sposób ciągły, a sieć wodociągowa zostanie wydzierżawiona S. Sp. z o.o. Po wykonaniu przez mieszkańców przyłączy zostaną z nimi zawarte umowy cywilnoprawne na podstawie których będą oni obciążani przez Gminę opłatami za odbiór ścieków, w wyniku których Gmina będzie osiągać dochody i odprowadzać VAT należny. W przypadku sieci wodociągowej po zakończeniu inwestycji powstała infrastruktura będzie dzierżawiona Spółce, a Gmina będzie osiągać czynsz dzierżawny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosowanie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Z powyższych unormowań wynika, że wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych) i tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych.

Z wniosku wynika, że po wykonaniu przez mieszkańców przyłączy, zostaną z nimi zawarte umowy cywilnoprawne na podstawie których będą oni obciążani przez Gminę opłatami za odbiór ścieków w wyniku których Gmina będzie osiągać dochody i odprowadzać VAT należny, natomiast powstała infrastruktura wodociągowa będzie dzierżawiona Spółce.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki.

W konsekwencji z uwagi na fakt, że dzierżawa jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Z powyższych unormowań wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że odpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy infrastruktury wodociągowej Spółce jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zatem zakupy dokonywane w związku z budową sieci wodociągowej będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności generujących podatek należny, tj. odpłatnej dzierżawy ww. infrastruktury wodociągowej.

Natomiast odnosząc się do kwestii opisanej we wniosku rozbudowy sieci kanalizacyjnej, należy wskazać że zakupy dokonywane w związku z rozbudową sieci kanalizacyjne również będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. świadczenia usług odprowadzania ścieków. Dla tych czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że po wykonaniu przez mieszkańców przyłączy zostaną z nimi zawarte umowy cywilnoprawne na podstawie których będą oni obciążani przez Gminę opłatami za odbiór ścieków w wyniku których Gmina będzie osiągać dochody i odprowadzać VAT należny.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w rozpatrywanej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy dokonywane w związku z budową sieci wodociągowej i rozbudową sieci kanalizacyjnej będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...” oraz projektu pn. „...”, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.