IBPP3/4512-444/16-1/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikający z faktur dokumentujących realizację projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2016 r. (data wpływu 12 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z projektem pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z projektem pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną i podatku VAT.

Spółka zamierza zawrzeć umową o dofinansowanie projektu pt. „...Województwa na lata 2014-2020. Umowa zawarła będzie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt będzie realizowany wyłącznie przez R. Spółka z o.o. (Wnioskodawcę).

Celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw – głównie w postaci bezrobocia oraz bierności zawodowej – poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia outplacement`owego osobom, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu procy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz pracownikom znajdującym się w okresie wypowiedzenia.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy/byli pracownicy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą procesy restrukturyzacyjne lub odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu oraz przedsiębiorstw z terenu województwa z nimi powiązanych (kooperujących).

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn) – mieszkańców miast, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniom do projektu.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma indywidualne i kompleksowo wsparcie w postaci:

 1. szkoleń z zakresu kreowania własnego wizerunku, aktywnego poszukiwania pracy i umiejętności interpersonalnych;
 2. indywidualnych konsultacji zawodowych i psychologicznych, pośrednictwa pracy;
 3. zindywidualizowanych szkoleń zawodowych sprofilowanych pod kątem przyszłego rozwoju zawodowego (wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na szkolenia oraz stypendium szkoleniowym);
 4. 6-cio miesięcznych staży w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach (wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na staże oraz stypendium stażowym).

Dodatkowo projekt zakłada wsparcie dla przedsiębiorców przyjmujących uczestników na staże w postaci:

 • refundacji do 10% wartości wynagrodzenia (nie więcej jednak niż 300.00 PLN miesięcznie) osoby będącej opiekunem stażysty w przedsiębiorstwie;
 • wyposażenia stanowiska stażu w np. niezbędne materiały, sprzęty, odzież roboczą itp jak również szkolenie BHP w średniej wysokości 2350.00 PLN brutto na 1 stanowisko.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

Wszystkie usługi świadczone w projekcie przez Wnioskodawcę będą nieodpłatne dla tych odbiorców. Dofinansowanie projektu wynosi 100% wszystkich wydatków.

Dodatkowo:

 • Świadczone w projekcie przez Wnioskodawcę nieodpłatnie usługi nie wpłyną na działalność gospodarczą Wnioskodawcy;
 • Wykonanie opisanych we wniosku usług nie ma wpływu na wzrost zainteresowania ofertą odpłatną i nie spowoduje zwiększenia obrotów Wnioskodawcy z działalności odpłatnej;
 • Nieodpłatne wykonanie opisanych we wniosku usług nie ma na celu ani bezpośrednio ani pośrednio zachęcenia potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej;
 • Nieodpłatne świadczenie wskazanych we wniosku usług nie wpłynie na pozyskanie nowych klientów;
 • Opisane we wniosku świadczone usługi nie są samo w sobie celem prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę.

Towary i usługi jakie będzie kupował Wnioskodawca w celu realizacji wskazanego projektu:

 • Usługi szkoleniowe na szkoleniach z zakresu kreowania własnego wizerunku, aktywnego poszukiwania pracy i umiejętności interpersonalnych;
 • Wyżywienie na warsztatach aktywnego poszukiwania pracy;
 • Wynajem sal na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
 • Zestawy szkoleniowe na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (m.in. teczka, notes, długopis);
 • Zakup usługi ksero materiałów szkoleniowych na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
 • Usługi Doradcy Zawodowego związane z utworzeniem i wdrażaniem indywidualnego planu działania;
 • Usługi psychologa – Indywidualna poradnictwo psychologiczne;
 • Zlecenie usług szkoleń zawodowych dla uczestników projektu;
 • Wypłata stypendiów szkoleniowych (szkolenie zawodowo) wraz z pochodnymi;
 • Wypłata zwrotu kosztów dojazdów na szkolenie zawodowe;
 • Zakup usługi ubezpieczenia NNW uczestników w trakcie odbywania stażu;
 • Zakup usługi badań lekarskich dla uczestników przed rozpoczęciom stażu;
 • Zakupy związane z wyposażeniem stanowiska stażu (niezbędne materiały, sprzęty, odzież robocza itp. – średnio 2 350,00 PLN brutto/ stanowisko);
 • Stypendia stażowe wraz z pochodnymi;
 • Opiekun stażu (refundacja dodatku do wynagrodzenia osoby będącej opiekunem stażysty w przedsiębiorstwie)
 • Zwrot kosztów dojazdów na staże;
 • Usługi specjalisty ds. ścieżki kariery zawodowej – pośrednika pracy;
 • Wynagrodzenia personelu projektu;
 • Koszty administracyjno-biurowe.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie 50;
 • Liczba osób. które uzyskały kwalifikacje tub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 48;
 • Liczba osób. które po opuszczeniu programu podjęty pracę tub kontynuowały zatrudnienie – 30;
 • Odsetek uczestników którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (tzw. efektywność zatrudnieniowa) – 50% uczestników.

Spółka w wyniku realizacji ww. projektu nie uzyska żadnych przychodów opodatkowanych ani efekty realizacji uzyskane nie będą służyć Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka jest w stanie, a nawet posiada konieczność w jednoznaczny sposób przyporządkować naliczony VAT wynikający z zakupów towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu i alokować go bezpośrednio jako podatek związany z wykonywaniem wyłącznie czynności zwolnionych, w którym to przypadku uznać należy podatek VAT naliczony w całości jako niepodlegający odliczeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze przedstawiony stan przyszły, czy zgodnie z art. 86 i art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług można stwierdzić, że Spółka nie posiada możliwości prawnych odliczenia ani uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na mocy art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego jest możliwe wówczas, gdy nabywane przez Spółkę towary lub usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym. Jeśli nabywane towary lub usługi związane są z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT lub czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu, wówczas prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje. Związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi winien mieć bezpośredni charakter. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot naliczonego podatku związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku.

Jednocześnie, ust. 2 powołanego przepisu stanowi, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 podatnik może pomniejszyć kwotę należnego podatku o taką część kwoty naliczonego podatku, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku.

W świetle powyższych regulacji, należy zauważyć, iż ustawodawca daje pierwszeństwo bezpośredniej alokacji nabywanych towarów i usług do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżania kwoty należnego podatku, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Tym samym, podatnik jest zobowiązany do dokonania, w pierwszej kolejności, takiej bezpośredniej alokacji, wykorzystując dostępne mu informacje i narzędzia.

Alokacja pośrednia, tj. przypisanie danych wydatków do działalności dającej i odpowiednio niedającej prawa do obniżenia należnego podatku VAT za pomocą proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT może zostać dokonana tylko w sytuacji, gdy podatnik nie ma rzeczywistej możliwości wyodrębnienia kwot dotyczących czynności dających lub, odpowiednio, niedających prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT na przedmiotowych wydatkach. Biorąc powyższe pod uwagę, alokacja pośrednia jest wyjątkową, uproszczoną metodą ustalania wysokości naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu, która może być stosowana jedynie w przypadku, gdy posiadane przez podatnika informacje i narzędzia nie pozwalają na określenie, w sposób wiarygodny, (części) wydatków, które mogą zostać przypisane bezpośrednio do działalności dającej prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT oraz niedającej takiego prawa.

Odnosząc powyższe do sytuacji Spółki, należy zauważyć, iż Wnioskodawca dysponuje narzędziami i danymi niezbędnymi do dokonania bezpośredniej alokacji. Fakt ten sprawia, zdaniem Wnioskodawcy, iż pozwala na bardzo wiarygodne i miarodajne powiązanie dokonywanych zakupów z konkretną sprzedażą.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją projektu, ponieważ powstały w wyniku rezultat nie stanowi przychodu i w żaden sposób nie będzie wykorzystywany przez Spółkę do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy występuje brak prawa do zwrotu podatku naliczonego oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik – aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego – nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego, a wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 90 ustawy, które uzupełniają generalną zasadę wyrażoną w wyżej cytowanym art. 86 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli do zakupów kwalifikowanych jako „zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną”.

Należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ust. 2 ustawy oraz następnych ustępach tego artykułu, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Dotyczą zatem czynności podlegających opodatkowaniu tj. opodatkowanych i zwolnionych od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zamierza zawrzeć umową o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wszystkie usługi świadczone w projekcie przez Wnioskodawcę będą nieodpłatne dla ich odbiorców. Dofinansowanie projektu wynosi 100% wszystkich wydatków. Wnioskodawca w wyniku realizacji ww. projektu nie uzyska żadnych przychodów opodatkowanych ani efekty realizacji uzyskane nie będą mu służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca podał, że jest w stanie, a nawet posiada konieczność w jednoznaczny sposób przyporządkować naliczony VAT wynikający z zakupów towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Dodatkowo podał, że świadczone w projekcie przez Wnioskodawcę nieodpłatnie usługi nie wpłyną na działalność gospodarczą Wnioskodawcy. Wykonanie opisanych we wniosku usług nie ma wpływu na wzrost zainteresowania ofertą odpłatną i nie spowoduje zwiększenia obrotów Wnioskodawcy z działalności odpłatnej. Nieodpłatne wykonanie opisanych we wniosku usług nie ma na celu ani bezpośrednio ani pośrednio zachęcenia potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej. Nieodpłatne świadczenie wskazanych we wniosku usług nie wpłynie na pozyskanie nowych klientów. Opisane we wniosku świadczone usługi nic są samo w sobie celem prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy posiada możliwość odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest w stanie dokonać alokacji podatku naliczonego do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia oraz do czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Towary i usługi dotyczące przedmiotowego projektu zostały zaliczone przez Wnioskodawcę w całości do czynności, w związku z którymi brak jest prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem w analizowanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ poniesione przez Wnioskodawcę towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, efekty realizacji uzyskane nie będą mu służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z projektem pn. „...”. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, interpretacja traci ważność w przypadku zmiany stanu prawnego lub w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy.

Końcowo należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji nie podlegało ocenie czy otrzymane przez Wnioskodawcę środki z tytułu dofinansowania projektu nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.