IBPP3/4512-406/15/UH | Interpretacja indywidualna

Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprez plenerowych
IBPP3/4512-406/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. impreza
 2. instytucja
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z 1 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprez plenerowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprez plenerowych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 22 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/443-406/15/UH.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, utworzoną dla zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta. W tym celu realizuje działalność statutową oraz działalność gospodarczą pozwalającą pozyskiwać środki przeznaczane na wykonywanie działań statutowych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca współorganizuje duże koncerty plenerowe (niebiletowane) m.in Święto Miasta, Tydzień Kultury Beskidzkiej, na które wstęp wolny mają wszyscy chętni mieszkańcy miasta i okolicy. Na czas trwania imprezy Wnioskodawca wynajmuje zainteresowanym podmiotom zewnętrznym miejsca pod stoiska reklamowe, stoiska handlowe, punkty gastronomiczne, obiekty rekreacyjne, świadczy usługi reklamowe. W związku z wykonywaniem wymienionych świadczeń Wnioskodawca wystawia faktury VAT.

Sprzedaż usług reklamowych i wynajem powierzchni jest możliwa dlatego, że atrakcyjna impreza plenerowa przyciąga dużą liczbę osób zgromadzonych w jednym miejscu, co dla reklamodawców i najemców jest czynnikiem bardzo istotnym.

W czasie organizowania imprezy są nabywane towary i usługi np. usługi ochrony, opieki medycznej, najem toalet, nagłośnienia, oświetlenia, wynajmu sceny, oprawy muzycznej które są jednocześnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych (udostępniane podmiotom zewnętrznym pod stoiska, reklamę) oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych kosztów odrębnie do czynności opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu, a co za tym idzie nie ma obiektywnej możliwości odrębnego przypisania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT lub niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące ponoszone wydatki w związku z organizacją imprezy są wystawiane na instytucję kultury tj. Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał:

1.Zgodnie z obowiązującym Statutem Wnioskodawcy z 24 września 2003 r. (Uchwała nr XIII/148/03 Rady Miasta), Wnioskodawca prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury. Jej celem jest pozyskanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Do podstawowych zadań Wnioskodawcy należy w szczególności:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Wymienione zadania Wnioskodawca realizuje przez organizowanie i tworzenie warunków do zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych.

W szczególności organizuje:

 • spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania i inne imprezy o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym,
 • sekcje, zespoły zainteresowań i pracownie specjalistyczne,
 • kursy, warsztaty, seminaria.

Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność instruktażowo-metodyczną dla pracowników, współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym, prowadzi działalność publicystyczno-informacyjną za pośrednictwem gazety „...” Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą w celu finansowania działalności statutowej.

Opisane we wniosku imprezy są realizowane w ramach działalności statutowej, a prowadzona działalność gospodarcza (wynajem terenu, usługi reklamowe) ma za zadanie wspomóc organizację i finansowanie imprez.

2.Wartość sprzedaży opodatkowanej z organizowanej imprezy plenerowej to:

Rok--------------------rodzaj imprezy----------------wartość

2014----------------------TKB------------------------20 976,43

2014-------------------Święto Miasta----------------23 384,55

3.Koszt organizacji całej imprezy w 2014 r. kształtował się następująco: (bez kosztów pozostających poza zakresem VAT – wynagrodzenia)

Rok-----------------rodzaj imprezy-------------------------koszt

----------------------------------------------------netto---------VAT---------brutto

2014---------------------TKB---------------75 236,89-----7 509,50------82 746,39

2014-----------------Święto Miasta------141 037,72----27 040,29------68 078,01

4.W związku z organizacją imprez Wnioskodawca ponosi m.in. następujące koszty:

 • toalet, zabezpieczenie sanitarne,
 • obsługa sceny,
 • nagłośnienie i oświetlenie sceny,
 • zakup koncertów od agencji artystycznych,
 • utrzymanie czystości,
 • oznakowanie dróg,
 • druk materiałów promujących imprezę i sponsorów,
 • transport zespołów,
 • opieka medyczna,
 • zabezpieczenie mienia i osób,
 • usługi hotelowe i gastronomiczne,
 • wynajem agregatów prądotwórczych.

Ze względu na fakt, że w trakcie nieodpłatnych imprez świadczone są usługi opodatkowane Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych kosztów odrębnie do czynności opodatkowanych oraz niepodlegąjących opodatkowaniu.W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza z wyjątkiem celów osobistych, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe kwotę podatku naliczonego, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej – tzw. „sposób określenia proporcji”. Przyjmując dane za rok poprzedzający ustalenie proporcji, a następnie po zakończeniu roku i ustaleniu faktycznie wykonanej proporcji za dany rok, Wnioskodawca dokona korekty odliczenia podatku. Zdaniem Wnioskodawcy wskazany sposób ustalenia proporcji przez ustalenie udziału procentowego sprzedaży opodatkowanej do całkowitych kosztów udokumentowanych fakturami VAT jest sposobem najbardziej odpowiadającym specyfice wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności i dokonanych nabyć. Zapewnia on dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane jak i obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej jest niemożliwe.

6.W odpowiedzi na pytanie organu jakie koszty ponosi Wnioskodawca w związku z czynnościami opodatkowanymi tj. jakie zakupy związane są z usługami reklamowymi, jakie zakupy związane są z usługami wynajmu stoisk handlowych i punktów gastronomicznych, jakie zakupy związane są z usługami wynajmu obiektów rekreacyjnych, jakie zakupy związane są z wynajmem miejsca pod stoiska reklamowe – Wnioskodawca wskazał: „Wnioskodawca nie ma możliwości przypisania wyłącznych kosztów związanych z czynnościami opodatkowanymi pomimo ich niewątpliwego związku z organizacją imprezy. Przeprowadzenie imprezy jest warunkiem wykonania czynności opodatkowanych reklamy i wynajmu, które mają miejsce w związku z pobytem na imprezie dużej liczby osób będących adresatami reklamy i beneficjentami wynajmowanych stoisk handlowych w miejscu i czasie imprezy. Materiały reklamowe jak i miejsca najmu muszą być chronione, oświetlone. Klienci miejsc najmu muszą mieć zapewnioną opiekę medyczną, bezpieczeństwo oraz dostępność toalet. Dlatego Wnioskodawca chce ustalić właściwy klucz podziału.

7.Reklama i najem (czynności opodatkowane) mają miejsce w czasie imprez organizowanych przez Wnioskodawcę. Imprezy muszą być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co wymaga nabywania usług ochrony, opieki medycznej, najmu toalet. Impreza dla jej przeprowadzenia wymaga również usług nagłośnienia, oświetlenia, wynajmu sceny, oprawy muzycznej. Konglomerat wymienionych czynności składa się na pojęcie imprezy. W przeciwnym wypadku za imprezę należałoby uznać występ wykonawcy i tylko koszt tego występu byłby związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Przeprowadzenie imprezy jest warunkiem wykonania czynności opodatkowanych reklamy i wynajmu, które mają miejsce w związku z pobytem na imprezie dużej liczby osób będących adresatami reklamy i beneficjentami wynajmowanych stoisk handlowych. W tym stanie rzeczy występuje związek przyczynowo-skutkowy, pomiędzy zakupem wymienionych usług, a czynnościami opodatkowanymi (usługi reklamowe, najem). Związek ten jest dostrzegalny i bezsporny, a jako taki pozwala na zrealizowanie przez Wnioskodawcę prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego według ustalonego klucza podziału.

8.Na pytanie Organu: „Czy imprezy byłyby organizowane gdyby Wnioskodawca nie wykonał podczas ich trwania czynności opodatkowanych (tj. usług reklamowych i wynajmu)... Wnioskodawca odpowiedział:

Tak. Wnioskodawca przeprowadza imprezy bez bezpośredniej zależności od wielkości zakontraktowanych czynności opodatkowanych (usług reklamy i wynajmu). Wnioskodawca nadal byłby organizatorem imprez których rozmiar zależy od wielkości środków przeznaczonych na jej organizację. Impreza odbyłaby się w znacznie mniejszym zakresie, co nie byłoby zgodne z oczekiwaniami odbiorców. A to dla realizacji ich potrzeb Wnioskodawca istnieje i działa. Działalność kulturalna jest kosztotwórcza, a równocześnie przez docieranie do szerokiej masy odbiorców może przyciągać przedsiębiorców chcących się prezentować, a rozmiar imprezy wpływa na zwiększenie ilości usług reklamowych i logistykę całego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od wydatków poniesionych na organizację imprezy plenerowej Wnioskodawcy przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących zakupy związane z jej organizacją...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do częściowego odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów związanych z organizacją imprez plenerowych, w myśl treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114 art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Wnioskodawca spełnia warunek określony w przywołanym przepisie, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyte towary i usługi są, wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zdaniem Wnioskodawcy ponoszone wydatki są wykorzystywane jednocześnie do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (wynajem miejsca pod stoiska handlowe, sprzedaż usług reklamowych), oraz do czynności spoza zakresu VAT (nieodpłatny wstęp na imprezy).

Wnioskodawca uważa, że ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego proporcjonalnie przypadającego na czynności opodatkowane i nieopodatkowane. Wnioskodawca uważa, że najwłaściwszą metodą będzie ustalenie udziału procentowego czynności opodatkowanych (wielkość sprzedaży) zrealizowanej w związku z organizacją imprezy plenerowej do całkowitych kosztów tej imprezy udokumentowanych fakturami VAT. Według tak ustalonego udziału procentowego Wnioskodawcy będzie przysługiwać odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach kosztowych poniesionych na tą imprezę.

Wnioskodawca przewiduje, że sprzedaż opodatkowana związana z organizacją imprezy plenerowej (np. TKB) wynosić będzie 24.000,00, a przewidywane udokumentowane fakturami koszty organizacji imprezy w szczególności na zakup poniższych usług:

 • obsługa sceny (technika estradowa) – 10. 000,00
 • wynajem WC – 2.000,00
 • utrzymanie czystości – 7.000,00
 • oznakowanie dróg – 1.000,00
 • zakup koncertu od agencji – 25.000,00
 • druk plakatów promujących imprezę oraz sponsorów – 2.000,00
 • transport zespołów – 4.000,00. Razem 53.000,00.

Przewidywana przykładowa proporcja wynosić będzie – 45,23. W taki sposób ustalonym przykładowym wskaźnikiem Wnioskodawca będzie mógł odliczyć VAT naliczony na fakturach dokumentujących poniesione koszty imprezy plenerowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W świetle powyższego przepisu bez względu na to z jakimi czynnościami (opodatkowanymi czy niepodlegającymi opodatkowaniu) będą związane zakupy usług gastronomicznych i noclegowych, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tych usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. przez ich odsprzedaż, lecz przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Ponadto aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnikami w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zaznaczenia wymaga, że stosownie do regulacji zawartych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, (ust. 1 pkt 9 powołanego artykułu). Działalność gmin w zakresie kultury, jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, została uregulowana ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2012 r. poz. 406 ze zm.). Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w ramach wydatków poniesionych w związku z organizowaniem imprez plenerowych.

Z przedstawionych okoliczności bezsprzecznie wynika, że głównym celem organizowania dużych imprez plenerowych dla mieszkańców miasta, jest prowadzenie działalności statutowej, niepodlegającej opodatkowaniu. Zatem w takim przypadku, podatek naliczony od wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na organizacje tych imprez nie może uprawniać do odliczenia w zakresie, w jakim dotyczy działalności, która ze względu na brak jej gospodarczego charakteru nie należy do zakresu stosowania ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ odliczenie podatku naliczonego jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika.

W świetle powyższych regulacji, w ocenie tutejszego organu, nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim przy dokonywaniu świadczeń opodatkowanych, lecz oczywistość oraz bezpośredniość tego powiązania z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną, może dopiero dawać uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W niniejszej sprawie zauważyć należy, że opodatkowane przychody z tytułu świadczenia usług reklamy oraz usług wynajmu w związku z organizowaniem imprez plenerowych będą miały charakter podrzędny (dodatkowy) w stosunku do podstawowego celu organizowania tej imprezy tj. zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie kultury. Wydatki na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury, nie będą spełniać przesłanek uprawniających do odliczenia podatku naliczonego jako że nie mają one związku z czynnościami opodatkowanymi, tj. służą szeroko pojętej działalności kulturalnej, co ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Takie wydatki nie wykazują związku (nie mają przełożenia) na działalność opodatkowaną realizowaną przez Wnioskodawcę.

Nie można doszukiwać się związku zakupu usług np. obsługa sceny, nagłośnienie i oświetlenie sceny, zakup koncertów od agencji artystycznych, transport zespołów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Wydatki te są bezpośrednio związane z czynnościami nie objętymi opodatkowaniem. Skoro mają bezpośredni związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, to nie można doszukiwać się pośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wydatki te i tak byłyby poniesione niezależnie od tego czy w trakcie imprezy wystąpiłyby czynności opodatkowane czy nie. Opisane imprezy plenerowe mogłyby się odbyć niezależnie od tego czy na tych imprezach występowałyby usługi odpłatnej reklamy, wynajmu powierzchni pod działalność czy też nie.

W konsekwencji, w ocenie organu, Wnioskodawcy w tym przypadku nie przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku od wszystkich wskazanych w opisie sprawy zakupów, jak zaproponował Wnioskodawca. Tylko niektóre z wydatków związane są z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Podkreślenia wymaga, że organizacja tych imprez wiąże się przede wszystkim z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

W omawianych okolicznościach, nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku od wszystkich wskazanych przez Wnioskodawcę zakupów nabywanych w ramach realizowanych imprez plenerowych. O ile nie można wykluczyć, że wspomniane zakupy mogą przyczynić się do uzyskania sprzedaży opodatkowanej, tym niemniej jednak, związek ten nie jest bezpośredni, dostrzegalny i bezsporny, a tylko taki pozwalałby na zrealizowanie przez Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją ww. imprez.

Zauważyć należy, że cel tych imprez będzie służył przede wszystkim i bezpośrednio realizacji celów statutowych Wnioskodawcy przez organizacje na rzecz mieszkańców miasta i okolicy nieodpłatnych imprez kulturalnych, a wykorzystanie tych imprez niejako przy okazji na cele komercyjne (wynajem pod stoiska reklamowe, handlowe, punkty gastronomiczne obiekty rekreacyjne, usługi reklamowe) – jak wynika z okoliczności sprawy – nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji tego prawa.

W opisanej sytuacji, prawo do odliczenia będzie przysługiwało Wnioskodawcy nie od wszystkich wydatków związanych z organizacją imprez jak to proponuje Wnioskodawca, lecz wyłącznie od wydatków wykazujących bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, tj. przykładowo wydatków na opiekę medyczną, bezpieczeństwo, dostępność toalet, oświetlenie, utrzymanie czystości. Podkreślenia wymaga, że prawo do odliczenia z tytułu tych wydatków będzie przysługiwało jedynie w zakresie w jakim będą one związane z czynnościami opodatkowanymi, co oznacza, że jedynie te wydatki Wnioskodawca ma prawo uwzględnić przy ustalaniu „klucza podziału”. Wskazany w opisie sprawy sposób ustalenia proporcji przez ustalenie udziału procentowego sprzedaży opodatkowanej do całkowitych kosztów udokumentowanych fakturami VAT, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy nie odzwierciedla obiektywnie części wydatków przypadających na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza. Ustalenie przez Wnioskodawcę „klucza podziału” uwzględniającego wszystkie koszty związane z organizacją imprezy dałoby możliwość odliczenia – jak wynika z treści wniosku – prawie połowy kwoty podatku naliczonego związanego z imprezą, co zdaniem organu nie stanowi właściwego odzwierciedlenia odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi w stosunku do całości podatku naliczonego, który jest związany zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i czynnościami niepodlegającymi.

Ponadto należy zauważyć, że w świetle powołanego na wstępie art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, bez względu na to z jakimi czynnościami (opodatkowanymi czy niepodlegającymi opodatkowaniu) będą związane zakupy usług gastronomicznych i noclegowych, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tych usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.