IBPP3/4512-405/16-1/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji pn. „...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji pn. „...

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka N. Sp. z o.o. (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca planuje realizację zadania „Modernizacja budynku na potrzeby dostosowania obiektu do świadczenia usług opiekuńczych w ramach zapewnienia całodobowej opieki oraz jako dzienny dom opieki dla osób niesamodzielnych.”.

Na realizację projektu Spółka będzie ubiegała się o dofinansowanie z Unii Europejskiej – „Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020”.

Program Operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020 – oś priorytetowa 2 jako wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę i będą dotyczyły: zakupów sprzętu, wyposażenia oraz usług budowlanych itd.

W dostosowanym do ww. potrzeb budynku Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi opieki dla osób w podeszłym wieku, placówka ta będzie posiadała zezwolenie wojewody oraz wpis do stosownego rejestru. Świadczone przez nią usługi całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku, art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT będą korzystały ze zwolnienia z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji – dostosowania obiektu do świadczenia usług opiekuńczych jako dom opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji – dostosowania obiektu do świadczenia usług opiekuńczych jako dom opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi. Odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do czynności opodatkowanych. Budynek domu seniora będzie przeznaczony do realizacji usług w zakresie czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. W związku z czym dokonując nabyć związanych z obiektem służącym realizacji tych usług, spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik – aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego – nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, planuje realizację zadania „...”. Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę i będą dotyczyły: zakupów sprzętu, wyposażenia oraz usług budowlanych itd. W dostosowanym do ww. potrzeb budynku Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi opieki dla osób w podeszłym wieku, placówka ta będzie posiadała zezwolenie wojewody oraz wpis do stosownego rejestru. Świadczone przez nią usługi całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku, art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT będą korzystały ze zwolnienia z VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji – dostosowania obiektu do świadczenia usług opiekuńczych jako dom opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W analizowanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ poniesione przez Wnioskodawcę towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, w dostosowanym do ww. potrzeb budynku Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi opieki dla osób w podeszłym wieku. Świadczone przez niego usługi całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT będą korzystały ze zwolnienia z VAT.

Zatem – jak wynika z opisu sprawy – już od początku realizacji ww. projektu Wnioskodawca wykazuje zamiar wykorzystywania nabywanych towarów i usług do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji zadania pn. „...”.

Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku zakupy związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących podatek należny.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ informuje, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zauważa się również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

A zatem, należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w tym na informacji, że w budynku Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi opieki dla osób w podeszłym wieku, świadczone przez Wnioskodawcę usługi całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT będą korzystały ze zwolnienia z VAT. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy Wnioskodawca prawidłowo zaklasyfikował świadczone przez siebie usługi całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku jako zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano w tym zakresie pytania. Kwestia te nie była przedmiotem oceny Organu, lecz przyjęto to jako element opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.