IBPP3/4512-320/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/4512-320/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 22 maja 2015 r. znak: IBPP3/4512-320/15/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcą jest Stowarzyszanie ..... Podmiot ten jest organizacją pozarządową i jest wpisany do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr ... . Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową związaną z realizacją swoich celów. Celem Stowarzyszenia jest wzajemna współpraca zmierzająca do ochrony, poprawy jakości i racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych oraz koordynacji działań, służących wzrostowi niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz wdrożeniu zrównoważonej gospodarki ściekowej dla zapewnienia ochrony ekosystemów wodnych i lądowych.

Celem Stowarzyszenia jest także:

 1. Ochrona i racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych,
 2. Wzrost niezawodności i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę,
 3. Wdrażanie zrównoważonej gospodarki ściekowej dla zapewnienia ochrony ekosystemów wodnych i lądowych,
 4. Integracja środowiska przedsiębiorców branży wodociągowej,
 5. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, propagowanie rozwiązań innowacyjnych, wspieranie badań naukowych, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej dla rozwiązywania problemów branżowych,
 6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 7. Rozpowszechnianie oraz umacnianie prestiżu środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego.

W okresie swojego funkcjonowania Wnioskodawca zrealizował i uczestniczył w kilkunastu konferencjach, seminariach, warsztatach i innych inicjatywach klastrowych. Wnioskodawca jest liderem i koordynatorem działań ... Klastra Wodnego tj. porozumienia jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, samorządów i przedsiębiorstwo branży wodnej. Wnioskodawca w trakcie dotychczasowej działalności podejmowało wiele działań z zakresu organizacji, warsztatów, konferencji, uczestnictwa w targach i wystawach międzynarodowych, organizacji misji gospodarczych takie jak np:

 1. współorganizowanie warsztatów technologicznych: „...”,
 2. Organizowanie Seminarium: „...”,
 3. Współorganizowanie Forum Wodnego.

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia określona została w statucie Stowarzyszenia w sposób następujący:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Zarząd (Prezes, Wiceprezes, 3 Członków Zarządu),
 4. Członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi.

Na potrzebę realizacji projektu Wnioskodawca zatrudnia personel projektu na umowy cywilno-prawne.

W roku 2012 Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „...”.

Umowa nr ....

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa ... na lata 2007-2013 A.2.

Nazwa i numer Priorytetu Programu Operacyjnego: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.

Nazwa i numer Działania: 1.3. ... Tytuł projektu: „...”.

Instytucja udzielająca dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa ....

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami otoczenia biznesu i JST, zmierzającego do wspierania rozwoju gospodarki regionu oraz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wodociągowej.

Cele pośrednie projektu:

 • rozszerzenie i umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami tworzącymi klaster,
 • stworzenie możliwości wymiany informacji o technologiach i innowacjach w branży wodociągowej,
 • poprawa innowacyjności województwa śląskiego w branży wodociągowej,
 • ułatwienie kontaktów między sferą nauki, przedsiębiorstwami branży wodociągowej,
 • promocja Klastra poprzez udział w międzynarodowych imprezach wystawienniczych branży wodociągowej,
 • pogłębianie współpracy pomiędzy członkami powiązania klastrowego.

Opis Projektu:

Projekt ma charakter nieinwestycyjny i polega na realizacji działań mających na celu rozwój powiązań klastrowych pomiędzy członkami Klastra obejmującego przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem projektu jest realizacja działań obejmujących:

 1. spotkania informacyjne wewnątrz klastra,
 2. doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju klastra,
 3. promocja klastra przez udział w międzynarodowych targach i wystawach,
 4. organizacja warsztatów i sesji naukowych z zakresu wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii.

W ramach projektu zorganizowano także udział klastra w 3 imprezach targowych tj.: – Hydro ... w ... – Targi branży wodno-kanalizacyjnej w ... – W. ... I. Ponadto w ramach projektu zorganizowano spotkania informacyjne, a także inicjatywy związane z wdrażaniem i komercjalizacją technologii i innowacji w tym:

 • Spotkanie informacyjne dla wszystkich członków klastra,
 • Spotkania robocze dla członków klastra,
 • Spotkania dwustronne z podmiotami klastra,
 • Organizowanie warsztatów technologicznych: „...”,
 • Współorganizowanie sesji naukowe branży wodnej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w ...,
 • Współorganizowanie konferencji branżowej H. w ramach targów w ....

W związku z realizacją projektu zakupiono środki trwałe obejmujące: Laptopy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny z ekranem, aparat fotograficzny, laminator, niszczarkę, mobilne stoisko wystawiennicze (szt. 2), telewizor. Ponoszone były także koszty związane z realizacją projektu w tym: wynagrodzenie personelu projektu, koszty udziału w międzynarodowych targach, koszty organizacji misji gospodarczej dla członków klastra, koszty organizacji spotkań informacyjnych i roboczych, koszty organizacji konferencji i warsztatów branżowych, koszty opracowania strategii rozwoju klastra, koszty ewaluacji projektu, koszty zakupu materiałów promocyjnych i promocji projektu, koszty opracowania i administrowania stroną internetową.

Na realizację niniejszego projektu Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości: 623 985,02 PLN co stanowiło ok. 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny pokryty został ze środków Wnioskodawcy.

W związku ze złożeniem wniosku o płatność końcową Urząd Marszałkowski (Instytucja Zarządzająca) zwróciła się do Wnioskodawcy z żądaniem dostarczenia do wniosku o płatność interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji prawa podatkowego. Interpretacja indywidualna, o którą wnioskuje Wnioskodawca, jest niezbędna więc jako załącznik do wniosku o płatność w ramach działania „...” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa , w związku z pismem Instytucji Zarządzającej z 27 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia wniosku o płatność, które nakłada na nas obowiązek wystąpienia o stosowną interpretację.

W uzupełnieniu wniosku wyjaśniono, że

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji podatkowej od towarów i usług.
 2. Terminy realizacji projektu: zakończenie rzeczowe realizacji: 31 stycznia 2015 r., zakończenie finansowe 28 lutego 2015 r., data pierwszego zakupu w ramach projektu to 26 listopada 2012 r., data ostatniego zakupu to 3 listopada 2014 r.
 3. Zakupy w ramach projektu udokumentowane są rachunkami z tytułu umów zleceń oraz fakturami VAT, w których Wnioskodawca figuruje jako nabywca.
 4. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 27 maja 2015 r.):

Czy Wnioskodawca w przypadku realizacji przedmiotowego projektu ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (tzw. odliczenie) zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz czy ma możliwość zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 27 maja 2015 r.):

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku.

Jako, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem w rozumieniu artykułu 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to zdaniem Wnioskodawcy nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego czyli prawa wymienionego w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku czyli prawa wymienionego w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku prawa do zwrotu różnicy podatku jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Uregulowanie to zostało powtórzone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U., poz. 1656).

Wypada w tym miejscu zauważyć, że w stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższego, niewątpliwie Wnioskodawca jako osoba prawna w zakresie, w jakim realizuje czynności określone w art. 5 ustawy o VAT, spełnia przesłanki do uznania go za podatnika podatku od towarów i usług.

Jak wskazano na wstępie zrealizowanie prawa do odliczenia podatku VAT możliwe jest jednak wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Zaznaczenia zatem wymaga, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z cytowanego na wstępie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a dokumentem, stanowiącym podstawę dokonania odliczenia podatku jest faktura dokumentująca nabycie towarów i usług.

Artykuł 106e ustawy o VAT określa wszystkie niezbędne elementy, jakie powinna zawierać faktura dokumentująca sprzedaż towarów i usług. M.in. z pkt 14 art. 106e wynika, że faktura powinna zawierać kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Jak wyżej zostało podniesiono, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić wyłącznie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „....”.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. oraz w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których w zawartych tam regulacjach.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie towarów nabywanych w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalność gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-320/15/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.