IBPP3/4512-25/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IBPP3/4512-25/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 11 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 11 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, uzupełniony pismem z 11 marca 2015 r.:

Zrzeszenie (Wnioskodawca) realizuje projekt „...”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacyjność, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Celem głównym projektu jest utworzenie i rozwój inicjatywy klastrowej działającej w zakresie ochrony środowiska i zintegrowanej gospodarki odpadami w dziedzinie innowacyjnych technologii środowiskowych opartej na łańcuchu kooperacji firm, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa. Realizacja celu bezpośredniego projektu koncentrującego się na utworzeniu i rozwoju powiązań kooperacyjnych między równymi podmiotami, pośrednio przyczyni się do wzrostu poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa przez stworzenie i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ realizacja projektu nie może przynosić efektów ekonomicznych dla Wnioskodawcy i generować jakichkolwiek dochodów. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ dotyczą stricte działań związanych z realizacją projektu i nie można ich wykorzystywać do innych działań i zadań Wnioskodawcy.

Efektem zrealizowanego projektu ma być rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży gospodarki odpadami, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa bez angażowania własnych środków finansowych.

Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego VAT, ponieważ są to działania polegające na rozwoju dobrowolnej współpracy różnych firm i instytucji, z których nie ma możliwości osiągnąć żadnych korzyści finansowych dla Wnioskodawcy. Ponadto realizacja projektu oraz efekty projektu nie mogą generować żadnego dochodu dla Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Czas rzeczowej realizacji projektu zaplanowano od 1 marca 2013 r. do 30 grudnia 2014 r., zaś finansowej realizacji projektu (czas ponoszenia wydatków) od 1 marca 2013 r. do 30 stycznia 2015 r.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT czynnym.

Towary i usługi zakupione w celu prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez Wnioskodawcę nie mogą być wykorzystane w części lub całości do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu są wykorzystywane do realizacji celów, które muszą być osiągnięte w ramach przyjętych wskaźników w projekcie. Dodatkowo realizacja projektu nie może generować żadnych dochodów, w związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług, oraz wiązać w jakikolwiek sposób zakupionych towarów i usług z prowadzoną działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane pismem z 11 marca 2015 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach realizacji projektu w części lub w całości, ponieważ nie będą one wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/443-1321/14/ASz | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/4512-626/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.