IBPP3/4512-226/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/4512-226/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) uzupełnionym pismami z 26 marca 2015 r. (data złożenia 27 marca 2015 r.) i 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismami z 26 marca 2015 r. i 14 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny doprecyzowany w pismach z 26 marca 2015 r. i 14 kwietnia 2015 r.:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w ... (Wnioskodawca) jest niedochodową instytucją społeczną realizującą swoje cele przez:

 1. Organizację spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji oraz sesji naukowych.
 2. Prowadzenie działalności wydawczej, informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjno-szkoleniowej.
 3. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego, a także z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, jak i środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Uczestnictwo w realizacji programów Unii Europejskiej.
 5. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działalność kulturalno-oświatowa, a także w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki.
 2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.
 3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 4. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków i zachowania tradycji.
 5. Przeciwdziałanie bezrobociu i marginalizacji społecznej oraz działania na rzecz wyrównywania szans wśród młodzieży.
 6. Podejmowanie działań na rzecz kobiet.
 7. Dbałość rozwój gospodarczy w szczególności w skali lokalnej,
 8. Wspieranie procesów integracji z Unią Europejską.
 9. Kształtowanie postaw obywatelskich i społeczeństwa informatycznego.

Wnioskodawca złożył wniosek na realizację projektu w ramach Osi IV PROW działanie 413-Wdrażanie LSR. Projekt o nazwie „...” na który Wnioskodawca podpisał umowę. Projekt polega na opracowaniu i wydaniu książki pt. „...”. Projekt jest realizowany w okresie lipiec 2014 r. – luty 2015 r. i w tym czasie poniesione były koszty na jego realizację. Koszty poniesione na realizację projektu to: wykonanie opisów każdego z obiektów, wykonanie zdjęć obiektów, wydanie publikacji wraz z projektem graficznym. Publikacja pokazuje kompleksowo zabytki architektury drewnianej z terenu Spichlerza. Wydana książka w ilości 2000 sztuk będzie rozdana mieszkańcom z terenu Spichlerza oraz osobom odwiedzającym „małą ojczyznę” Wnioskodawcy podczas promocji książki, na imprezach lokalnych oraz w punktach informacji turystycznej. Książka będzie rozdawana nieodpłatnie. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu „...” nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 413 Wdrażanie LSR w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 413 Wdrażanie LSR w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w okresie od lipca 2014 r. do lutego 2015 r. realizuje projekt pn. „...”. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca poniesie koszty na wykonanie opisów i zdjęć każdego z obiektów, wydanie publikacji z projektem graficznym. Wydana książka w ilości 2000 sztuk będzie rozdana nieodpłatnie mieszkańcom oraz osobom odwiedzających „małą ojczyznę” Wnioskodawcy podczas promocji książki, na imprezach lokalnych oraz w punktach informacji turystycznej. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu w ramach Osi IV PROW nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.