IBPP3/4512-181/16/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia podatku naliczonego związanego z planowaną inwestycją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 9 maja 2016 r. (data wpływu 11 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku naliczonego związanego z planowaną inwestycją pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku naliczonego związanego z planowaną inwestycją pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 9 maja 2016 r. (data wpływu 11 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, uzupełnione pismem z 9 maja 2016r.:

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych zobowiązany został przez Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta do wystąpienia z wnioskiem otrzymania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT od inwestycji planowanych do realizacji w ramach poddziałania 12.2.1 PRO na lata 2014-2020 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” – ZIT. Przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Wnioskodawca zobowiązany złożyć tą interpretację indywidualną.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową, w skład której wchodzi Technikum i Szkoła Zawodowa Na wydatki budżetowe Wnioskodawca otrzymuje środki z budżetu miasta a uzyskane dochody budżetowe odprowadzane są na rachunek urzędu miasta.

Wnioskodawca uzyskuje dochody z wynajmu pomieszczeń. Umowy zawierane są pomiędzy Wnioskodawcą będącym trwałym zarządcą nieruchomości na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta z 30 kwietnia 2004 r. xxx jako wynajmującym reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 sierpnia 2006 r. Prezydenta Miasta – Dyrektora. Zgodnie z obowiązującą procedurą opiniowania umów najmu Zarządzenie xxx Prezydenta Miasta dyrektor jednostki może dokonać wynajmu pomieszczeń dopiero po akceptacji projektu umowy przez radcę prawnego i naczelnika wydziału edukacji.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Drugim Urzędzie Skarbowym w K. od 2003 r. Wszystkie dochody z tytułu wynajmu wpływają na rachunek bankowy dochodów budżetowych jednostki. Na podstawie prowadzonego rejestru sprzedaży sporządzona jest deklaracja VAT-7 . Kwota podatku do zapłaty za dany miesiąc przekazywana jest na rachunek urzędu skarbowego.

Planowana inwestycja dofinansowana z EFRR dotyczy zmodernizowania i doposażenia hali głównej warsztatów szkolnych. Ustawione zostaną ścianki działowe między halą maszyn a ośrodkiem dydaktyczno-egzaminacyjnym oraz spawalni. Zmodernizowana zostanie pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych. Zakupione zostaną kompletne stanowiska dydaktyczne wraz z oprzyrządowaniem komputerowym, zakupione zostaną maszyny do obróbki mechanicznej. Zostanie dokonana modernizacja i doposażenie warsztatu do obróbki ręcznej i mechanicznej oraz pracowni kształcenia praktycznego.

W skład warsztatów szkolnych wchodzi budynek główny wybudowany przez rokiem 1945, do niego dobudowano nową część jako zaplecze dydaktyczne – pracownie specjalistyczne. Kolejno dobudowano z drugiej strony budynku 2 pomieszczenia gospodarcze – garaże. Te 2 pomieszczenia wynajmowane są przez firmę zewnętrzną na prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmowane pomieszczenia nie mają bezpośredniego połączenia z budynkiem głównym warsztatów szkolnych i z częścią dydaktyczną. Pomieszczenia posiadają osobne wejście. Firma wynajmująca nie ma możliwości korzystania z hali warsztatów i korzystania z urządzeń i wyposażenia, które będą zakupione ze środków inwestycyjnych projektu. Cała inwestycja dotyczy kształcenia zawodowego i będzie ośrodkiem egzaminacyjnym. Firma wynajmująca jest obciążona kosztami za wynajem, które w kwocie brutto wpłaca na rachunek bankowy dochodów budżetowych Wnioskodawcy. Dochody odsyłane są na rachunek Urzędu Miasta, podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy projektu „...”.

Rozpoczęcie realizacji projektu jest zaplanowane na 1 września 2016 r., pierwsze zakupy dokonywane będą od 1 września 2016 r., zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 31 grudnia 2016 r.

Wnioskodawca w okresie dokonywanych zakupów towarów i usług związanych z przedmiotowym projektem podatek należny i naliczony będzie rozliczał samodzielnie jako Wnioskodawca odrębnie od Miasta.

Miasto dokona „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. Taką datę Urząd Miasta wskazał jako obowiązującą. Obecnie w miesiącu maju 2016 r. prowadzone są prace przygotowawcze, zostanie wdrożony system informatyczny do tworzenia centralnego rejestru zakupu i sprzedaży „PORTAL ...”. Wszystkie jednostki zobowiązane zostały – po otrzymaniu dostępu do Portalu – do wprowadzenia swoich rejestrów zakupów i sprzedaży za jeden miesiąc w celu przetestowania poprawności działania systemu.

Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu towarów i usług związanych z projektem i na fakturach VAT będzie figurował jak Nabywca. Wnioskodawca posiada plan finansowy projektu na 2016 r. w kwocie równej dofinansowaniu z EFRR i środków Miasta. Wszystkie zakupy będą dokonywane przez Wnioskodawcę i cała inwestycja zostanie przyjęta do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

Nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu będą przeznaczone do czynności niepodlegających opodatkowaniu – będą przeznaczone do nieodpłatnych usług edukacyjnych świadczonych w ramach zadań statutowych Wnioskodawcy niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie stanu faktycznego opisanego w poz.80 Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z planowaną do realizacji inwestycją dofinansowaną z EFRR...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 9 maja 2016 r.):

Wnioskodawca pomimo, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym realizując projekt „...” nie miał możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od planowanej inwestycji w budynku Warsztatów Szkolnych. Otrzymywane dochody budżetowe z tytułu wynajmu pomieszczeń wchodzących w skład Warsztatów Szkolnych Firmie zewnętrznej nie mają bezpośredniego związku z planowaną Inwestycją. Wynajmowane pomieszczenia gospodarcze nie zostaną w żaden sposób objęte inwestycją. Wynajmujący nie ma możliwości i potrzeby korzystania z planowanych do zakupu urządzeń i wyposażenia, które będą służyły kształceniu zawodowemu uczniów.

Wnioskodawca jako podatnik VAT czynny realizując projekt „...” dofinansowany z EFRR nie będzie miał możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. Planowana do realizacji inwestycja w budynku warsztatów szkolnych dotyczy zakupów nowych urządzeń i wyposażenia pracowni, modernizacji i doposażenia hali głównej warsztatów szkolnych. Całość inwestycji – zakupione nowe urządzenia i wyposażenie będzie przeznaczone do nieodpłatnych usług edukacyjnych świadczonych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w ramach zadań statutowych jednostki niepodlegających opodatkowaniu i nie będą udostępniane firmie zewnętrznej. Wynajmowane pomieszczenia na działalność gospodarczą firmie zewnętrznej wchodzące w skład warsztatów szkolnych nie zostaną objęte inwestycją. Pomieszczenia gospodarcze mają osobne wejście aby nie korzystać jednocześnie z hali głównej warsztatów. Firma zewnętrzna nie ma możliwości korzystania z nowo powstałej inwestycji ponieważ umowa najmu zawarta jest tylko na pomieszczenia gospodarcze i nie ma możliwości korzystania z części budynku objętą planowaną inwestycją. Inwestycja dotyczy kształcenia zawodowego uczniów w szkole zawodowej zawodach – elektryk, górnik eksploatacji podziemnej, w Technikum – technik elektryk, technik elektronik, technik górnik eksploatacji podziemnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 a i b ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy, państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane:

  1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
  2. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej:
  3. z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;
  4. z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;
  5. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów;
  6. z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osoby fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Należy ponadto zwrócić uwagę na treść przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości. Mianowicie zgodnie z art. 9 Dyrektywy, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Określenie samodzielności w tym znaczeniu ma charakter obiektywny, co oznacza, że ustalenia czy dana jednostka działa „samodzielnie” należy dokonać na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie w sposób o charakterze uznaniowym przez jednostkę nadrzędną dla danego podmiotu. Ponadto należy wskazać, że ustaleń tych należy dokonywać na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wspólnotowych w oderwaniu od skutków konwencjonalnych na gruncie prawa cywilnego i przepisów samorządowych.

Jednym z kryteriów jest przede wszystkim ustalenie, czy dana jednostka ponosi ryzyko gospodarcze, czy też to ryzyko ponosi jednostka nadrzędna (por. pkt 35 wyroku TSUE w sprawie C-210/04). Kolejnym kryterium, według TSUE, decydującym o ustaleniu samodzielności, jest odpowiedzialność za szkody poniesione wobec osób trzecich (por. wyrok w sprawie C-202/90 pkt 15).

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania, nie będzie kwestionowany.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z projektem pn. „...

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Planowana inwestycja dotyczy zmodernizowania i doposażenia hali głównej warsztatów szkolnych. Rozpoczęcie realizacji projektu jest zaplanowane na 1 września 2016 r., pierwsze zakupy dokonywane będą od 1 września 2016 r., zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 31 grudnia 2016 r. Wnioskodawca w okresie dokonywanych zakupów towarów i usług związanych z przedmiotowym projektem podatek należny i naliczony będzie rozliczał samodzielnie jako Wnioskodawca odrębnie od Miasta. Miasto dokona „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu towarów i usług związanych z projektem i na fakturach VAT będzie figurował jak nabywca. Nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu będą przeznaczone do czynności niepodlegających opodatkowaniu – będą przeznaczone do nieodpłatnych usług edukacyjnych świadczonych w ramach zadań statutowych Wnioskodawcy niepodlegających opodatkowaniu.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Miasto stosuje dotychczasowy model rozliczeń i rozlicza się odrębnie od swojej jednostki organizacyjnej – Wnioskodawcy. Ponadto z wniosku wynika, że zakupy związane z realizacją inwestycji będą dokonane o okresie poprzedzającym moment „scentralizowania” rozliczeń Miasta i Wnioskodawcy.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnień do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Z opisu spraw wynika, że w chwili dokonywania zakupów związanych z realizacja projektu Wnioskodawca nie będzie działał w tym zakresie jako podatnik VAT. Zatem mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że w omawianej sprawie w stosunku do zakupów dokonanych w ramach projektu nie zostaną spełnione przesłanki art. 86 ust 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawca, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, interpretacja traci ważność w przypadku zmiany stanu prawnego lub w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności w przypadku scentralizowania rozliczeń przez Miasta ze swoimi jednostkami organizacyjnymi (w tym Wnioskodawcy) oraz utraty statusu podatnika przez te jednostki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.