IBPP3/4512-160/16/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął 8 marca 2016 r., uzupełnionym pismem z 13 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na projekt pn. „...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na projekt pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 13 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 5 maja 2016 r. znak: IBBP3/4512-160/16/KS.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (Wnioskodawca) ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 projektu inwestycyjnego pn. „...”.

Projekt zakłada:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
 • ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej po uprzednim usunięciu istniejącej zawilgoconej wełny,
 • wymiana okien zewnętrznych na nowe, spełniające aktualnie obowiązujące przepisy,
 • wymiana drzwi zewnętrznych na nowe, spełniające aktualnie obowiązujące przepisy.

Podmiotem realizującym projekt będzie Miasto ... Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Miasto. Koszty poniesione przy realizacji projektu podwyższą wartość początkową budynku MOSiR. Ww. budynek przekazany jest w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „...”, będącemu jednostką budżetową.

Budynek wykorzystywany jest zarówno do działalności opodatkowanej jak również nieopodatkowanej. Proporcja wynosi 15%.

Zakończona inwestycja zostanie przekazana do jednostki budżetowej – MOSiR „...”.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu częściowo nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale tylko w takiej części, która odpowiada czynnościom opodatkowanym.

Proporcja ustalona została na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2193): roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika powiększonym o środki na wydatki otrzymane z gminy.

Gmina oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „...” będącym jednostką budżetową Gminy są zarejestrowani jako odrębni podatnicy VAT czynni.

Gmina (MOSiR) zamierza wykorzystywać zmodernizowany w ramach projektu pn. „...” budynek dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz dla celów statutowych.

Gmina planuje dokonać tzw. „scentralizowania” rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami organizacyjnymi od 1 stycznia 2017 r. W chwili rzeczowej realizacji projektu centralizacja rozliczeń będzie miała miejsce – jednakże pierwsze wydatki mogą mieć miejsce przed centralizacją – przetarg zaplanowany jest na wrzesień 2016 r.

Pierwszy wydatek poniesiony był 14 maja 2015 r. (projekt). Nabycie towarów i usług rozpocznie się po przetargu – koniec 2016 r. zakończenie zaplanowane jest na drugą połowę 2017 r.

Do końca 2016 r. Gmina będzie uwzględniała fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez wymienioną jednostkę budżetową – MOSiR, od stycznia 2017 r. Gmina w swoich deklaracjach będzie rozliczała podatek należny i naliczony wszystkich jednostek budżetowych („scentralizowanie”).

Budynek MOSiR wykorzystywany jest do następujących czynności:

 • najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych – stawka podatku VAT 23%,
 • najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych – czynności zwolnione zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 736),
 • wykorzystywanie do czynności niepodlegających opodatkowaniu wynikające ze statutu MOSiR „...” – udostępnianie bazy sportowej (w tym budynek) zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla: klubów, placówek oświatowych, innych organizacji oraz osób indywidualnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina jako jednostka samorządowa wykonująca zadania własne w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... 2014-2020 będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na projekt pn. „...”, a jeżeli tak, to w jakim stopniu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina jako jednostka samorządowa posiadająca osobowość prawną oraz będąca podatnikiem od towarów i usług, wykonująca zadania własne w ramach ... nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na projekt pn. „...” w całości z uwagi na brak ich związku z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Będzie miała możliwość obniżenia tego podatku tylko w tej części, która będzie odpowiadać wysokości czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem.

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Natomiast, w zakresie realizacji zadań własnych (działalności publicznoprawnej) Gmina nie jest uznawana za podatnika, tym samym nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 ww. ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, ze zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostce organizacyjnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością.

Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 cyt. ustawy – należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... 2014-2020 projektu inwestycyjnego pn. „...”. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Miasto. Pierwszy wydatek poniesiony był 14 maja 2015 r. (projekt). Nabycie towarów i usług rozpocznie się po przetargu – koniec 2016 r. zakończenie zaplanowane jest na drugą połowę 2017 r. Ww. budynek przekazany jest w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „...”, będącemu jednostką budżetową.

W tym miejscu zauważyć należy, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania nie będzie kwestionowany.

Ponadto zakłada się, że „scentralizowanie” rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy mogą jednak, zgodnie z wyrokiem TSUE, podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model „scentralizowany”) nieobjętych przedawnieniem, przy czym – celem zachowania zasady neutralności – korekty muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego 5-letniego okresu nieobjętego przedawnieniem. Nie będzie możliwe sporządzanie korekt wybiórczych, tj. tylko za wybrane przez samorządy okresy rozliczeniowe. Sporządzenie korekt musi obejmować w szczególności skorygowanie wysokości deklarowanego obrotu, m.in. przez uwzględnienie obrotów jednostek budżetowych dotychczas zwolnionych z VAT oraz zastosowanie w odliczeniach podatku naliczonego zasad dotyczących tzw. prewspółczynnika.

Z okoliczności dotyczących sprawy wynika, że Wnioskodawca oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stosują dotychczasowy model rozliczeń. Jak wskazano w opisie sprawy, Gmina oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będący jednostką budżetową Gminy są zarejestrowani jako odrębni podatnicy VAT czynni. Gmina planuje dokonać tzw. „scentralizowania” rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami organizacyjnymi od 1 stycznia 2017 r. Do końca 2016 r. Gmina będzie uwzględniała fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez wymienioną jednostkę budżetową – MOSiR, od stycznia 2017 r. Gmina w swoich deklaracjach będzie rozliczała podatek należny i naliczony wszystkich jednostek budżetowych („scentralizowanie”).

Podkreślić należy, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak już nadmieniano wcześniej, zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazał, że ww. budynek przekazany jest w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „...”, będącemu jednostką budżetową. Jak wskazał Wnioskodawca, budynek wykorzystywany jest zarówno do działalności opodatkowanej jak również nieopodatkowanej. Gmina (MOSiR) zamierza wykorzystywać zmodernizowany w ramach projektu pn. „...” budynek dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz dla celów statutowych. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu częściowo nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że budynek MOSiR wykorzystywany jest do następujących czynności:

 • najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych – stawka podatku VAT 23%,
 • najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych – czynności zwolnione zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 736),
 • wykorzystywanie do czynności niepodlegających opodatkowaniu wynikające ze statutu MOSiR „...” – udostępnianie bazy sportowej (w tym budynek) zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla: klubów, placówek oświatowych, innych organizacji oraz osób indywidualnych.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że do czasu dokonania centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu ze względu na fakt, że Wnioskodawca do czasu centralizacji nie wykorzystuje budynku MOSiR do swoich czynności opodatkowanych.

Tym samym ze względu na brak związku zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, Wnioskodawca do czasu dokonania centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Jednak prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu będzie przysługiwało – od momentu, kiedy Wnioskodawca dokona zgodnie z wnioskami płynącymi z ww. wyroku „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, tj. będzie rozliczać zarówno podatek należny jak i podatek naliczony powstały w wyniku działań realizowanych przez swoje jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe. Należy bowiem wskazać, że wydatki związane z ww. projektem służące – jak wynika z wniosku – w części sprzedaży opodatkowanej realizowanej faktycznie przez jednostkę budżetową będą mogły podlegać odliczeniu u Gminy w części w jakiej nabyte towary i usługi będą związane ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż tak samo czynności opodatkowane wykonywane przez MOSiR będą czynnościami opodatkowanymi Gminy.

Zatem ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy – po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi – stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

Zaznaczyć jednak należy, że po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą związane ze sprzedażą opodatkowaną – tylko w zakresie w jakim termomodernizowany budynek faktycznie będzie służył sprzedaży opodatkowanej (najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych – czynności opodatkowane stawką 23%). Natomiast prawo to nie będzie przysługiwało w zakresie w jakim towary i usługi zakupione w ramach termomodernizacji budynku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych – czynności zwolnione od podatku oraz wykorzystanie do czynności niepodlegających opodatkowaniu wynikające ze statutu MOSiR „...” – udostępnianie bazy sportowej)

Podsumowując, Gmina będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, w części w jakiej nabyte towary i usługi będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże prawo to będzie przysługiwało wyłącznie z faktur dokumentujących wydatki poniesione po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, tj. w rozpatrywanej sprawie po 1 stycznia 2017 r. oraz pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych zawartych w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, że w niniejszym rozstrzygnięciu nie dokonano oceny prawidłowości zakwalifikowania wymienionych czynności do poszczególnych rodzajów działalności – opodatkowanej, zwolnionej oraz będącej poza zakresem opodatkowania. Przedstawione we wniosku przyporządkowanie przyjęto jako element zdarzenia przyszłego, natomiast ocena prawidłowości i zasadności przyjętego przez Wnioskodawcę zakwalifikowania może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji. Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.