IBPP3/4512-148/16/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto K– Urząd Miasta K (Wnioskodawca), podatnik VAT NIP ..., w związku z aplikowaniem przez Miasto K o środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Działanie 4.3. – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej) dla przedmiotowego projektu o nazwie „...” tj. Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. G 2 w K , Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. L w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. S w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W a w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. O w K zamierza realizować ww. zadanie inwestycyjne jako współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Według wzoru umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 § 8 cyt. „Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Potwierdzenie kwalifikowalności podatku od towarów i usług określone zostaje na podstawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego najpóźniej do złożenia pierwszego wniosku o płatność”.

Wnioskodawca informuje, że od 1 stycznia 2017 r. jako podatnik Miasto K rozpocznie wspólne rozliczanie podatku VAT z zakładami i jednostkami budżetowymi Miasta natomiast w 2016 r. rozlicza się według dotychczasowych zasad jako podatnik VAT Miasto K – Urząd Miasta K NIP ....

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. jednostek budżetowych: Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. G, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. L, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. S, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T oraz Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. O.

Termomodernizacja ww. obiektów realizowana będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta K.

Zakres projektu obejmuje przede wszystkim:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachów i dachów,
 • ocieplenie tarasów, wymianę okien,
 • wymianę drzwi,
 • wymianę/modernizację – montaż systemów wentylacji mechanicznej,
 • wymianę/modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
 • regulację hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę/modernizację źródła ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej z automatyką,
 • wymianę/modernizację źródła ciepła na potrzeby grzewcze z automatyką,
 • modernizację oświetlenia wewnętrznego,
 • modernizację oświetlenia zewnętrznego,
 • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych,
 • wykonanie instalacji monitoringu zużycia mediów.

Zmodernizowane obiekty będą służyły działalności mieszanej jednostek tj. opodatkowanej (wynajem pomieszczeń) i zwolnionej (działalność statutowa – opieka nad dziećmi) i znajdują się w trwałym odpłatnym zarządzie niepodlegającym podatkowi VAT.

Planowany koszt inwestycji: 7 358 107,00 zł (zakładane dofinansowanie: 5 695 523,00 zł).

Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 2016 r. -2017 r.

Prowadzona przez Żłobek Miejski przy ul. G. działalność statutowa – opieka nad dziećmi do 3 roku życia jest zwolniona z podatku VAT. Dodatkowo Żłobek wykonuje czynności opodatkowane w zakresie najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych.

Prowadzona przez Żłobek Miejski przy ul L działalność statutowa – opieka nad dziećmi do 3 roku życia jest zwolniona z podatku VAT.

Prowadzona przez Żłobek Miejski przy ul. S działalność statutowa – opieka nad dziećmi do 3 roku życia jest zwolniona z podatku VAT. Dodatkowo Żłobek wykonuje czynności opodatkowane w zakresie najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych.

Prowadzona przez Żłobek Miejski przy ul. B działalność statutowa – opieka nad dziećmi do 3 roku życia jest zwolniona z podatku VAT. Dodatkowo Żłobek wykonuje czynności opodatkowane w zakresie najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych.

Prowadzona przez Żłobek Miejski przy ul. W działalność statutowa – opieka nad dziećmi do 3 roku życia jest zwolniona z podatku VAT. Dodatkowo Żłobek wykonuje czynności opodatkowane w zakresie najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych.

Prowadzona przez żłobek Miejski przy ul. T działalność statutowa – opieka nad dziećmi do 3 roku życia jest zwolniona z podatku VAT. Dodatkowo Żłobek wykonuje czynności opodatkowane w zakresie najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych.

Prowadzona przez Żłobek Miejski przy ul. O działalność statutowa – opieka nad dziećmi do 3 roku życia jest zwolniona z podatku VAT.

Pismem z 16 maja 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego wskazując, że data rozpoczęcia oraz data przewidywanego zakończenia projektu pn. „...” to 23 kwiecień 2014 r. – 31 grudzień 2017 r.

Na pytanie organu: „Czy Gmina (Miasto) z chwilą nabycia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pn. „...” zamierza wykorzystywać zmodernizowane obiekty dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.)...” Wnioskodawca odpowiedział: Ustawa o podatku VAT mówi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców (...) oraz obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W tym kontekście poszczególne jednostki organizacyjne miasta K, których budynki objęte są wsparciem w ramach ww. projektów, obecnie zasadniczo prowadzą działalność polegającą na wynajmie powierzchni, a umowy z wynajmującymi często zawierane są na dłuższy okres np. na 1 rok.
Na tej podstawie stwierdza się, iż miasto K będzie kontynuować prowadzoną działalność związaną z wynajmem po zakończeniu realizacji ww. inwestycji, przy czym należy zaznaczyć, iż:

 • nie na każdym termomodernizowanym w ramach ww. projektów budynku w każdym czasie placówka będzie prowadzić wynajem oraz,
 • działalność mająca na celu wynajem powierzchni jest i pozostanie tylko działalnością poboczną w stosunku do statutowej.

Ww. inwestycje będą realizowane na budynkach, które służą przede wszystkim do wypełniania zadań publicznoprawnych Miasta nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do realizacji których miasto K zostało powołane tj. czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu. Miasto wykonuje zadania polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będące własnością Miasta K na podstawie ustawy o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 w powiązaniu z art. 9 pkt 4 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446).

Zasadniczym celem ww. inwestycji jest poprawa stanu budynków użyteczności publicznych, w których realizowane są usługi publiczne. Tak więc odpowiadając na pytanie należy potwierdzić, iż gdyby na budynku realizowane były tylko i wyłącznie cele publiczne, to miasto K realizowałoby ww. projekty.

Miasto K – Urząd Miasta K do dnia 31 grudnia 2016 r. uwzględniać będzie w swoich rozliczeniach w zakresie VAT, fakt odrębności wymienionych we wniosku jednostek budżetowych. Wnioskodawca składa deklaracje VAT, w których rozlicza podatek należny i naliczony wyłącznie z tytułu własnych zakupów i obrotów i nie uwzględnia obrotów tych jednostek.

Ponadto Wnioskodawca wskazał następujące informacje odnośnie obiektów będących przedmiotem projektu.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. G w K:

 • czynności zwolnione z VAT tj. odpłatna usługa opieki nad dziećmi do lat 3,
 • czynności opodatkowane tj. najem użytkowy części pomieszczeń.
 • przedmiotem najmu jest część budynku, udział powierzchni wynajmowanej stanowi 31,68% powierzchni użytkowej budynku, umowa zawarta na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., pomieszczenia udostępnione w sposób ciągły.

Zysk z najmu pomieszczeń (łącznie dla całego Żłobka Miejskiego) planowany jest na ok. 59,000 zł netto, natomiast pozostałe wpływy stanowią jedynie zwrot za zużyte media oraz podatku od nieruchomości i trwałego zarządu w części proporcjonalnej do wynajmowanych i użyczanych pomieszczeń.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. L w K:

 • czynności zwolnione od podatku VAT tj. odpłatna usługa opieki nad dziećmi do lat 3.

Oddział Żłobka Miejskiego nie wynajmuje pomieszczeń.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. S w K:

 • czynności zwolnione od podatku VAT tj. odpłatna usługa opieki nad dziećmi do lat 3,
 • czynności opodatkowane tj. najem użytkowy części pomieszczeń,
 • czynności opodatkowane – refakturowanie kosztów za gaz (naliczany jest podatek VAT), pomiędzy jednostkami nie są zawarte umowy użyczenia budynku, celem refakturowania jest rozliczenie mediów pomiędzy jednostkami, które faktycznie z nich korzystają.
 • przedmiotem najmu jest część budynku, udział powierzchni wynajmowanej stanowi 27,71% powierzchni użytkowej budynku, pomieszczenia oddane do użytkowania od 15 czerwca 1993 r., ostatnia umowa zawarta na okres do 31 grudnia 2017 r., pomieszczenia udostępnione w sposób ciągły.

Zysk z najmu pomieszczeń (łącznie dla całego Żłobka Miejskiego) planowany jest na ok. 59.000 zł. netto, natomiast pozostałe wpływy stanowią jedynie zwrot za zużyte media oraz podatku od nieruchomości i trwałego zarządu w części proporcjonalnej do wynajmowanych i użyczanych pomieszczeń.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B w K:

 • czynności zwolnione od podatku VAT tj. odpłatna usługa opieki nad dziećmi do lat 3,
 • czynności opodatkowane tj. użyczenie pomieszczeń wraz z mediami na rzecz instytucji kultury.
 • przedmiotem umowy użyczenia wraz z mediami jest część budynku, udział powierzchni oddanej do używania stanowi 17,48% powierzchni budynku, pomieszczenia oddane do użytkowania 1 maja 1994 r. na czas nieokreślony, kolejno zawierane były umowy i aneksowane), pomieszczenia udostępnione w sposób ciągły.

Zysk z najmu pomieszczeń (łącznie dla całego Żłobka Miejskiego) planowany jest na ok. 59.000 zł netto, natomiast pozostałe wpływy stanowią jedynie zwrot za zużyte media oraz podatku od nieruchomości i trwałego zarządu w części proporcjonalnej do wynajmowanych i użyczanych pomieszczeń.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W w K:

 • czynności zwolnione od podatku VAT tj. odpłatna usługa opieki nad dziećmi do lat 3,
 • czynności opodatkowane tj. użyczenie pomieszczeń wraz z mediami na rzecz stowarzyszenia.
 • przedmiotem umowy użyczenia wraz z mediami jest część budynku, udział powierzchni oddanej do używania stanowi 52% powierzchni użytkowej budynku, pomieszczenia oddane do użytkowania 15 października 1993 r. na czas nieokreślony, kolejno zawierane były umowy i aneksowane), pomieszczenia udostępnione w sposób ciągły.

Zysk z najmu pomieszczeń (łącznie dla całego Żłobka Miejskiego) planowany jest na ok. 59.000 zł netto, natomiast pozostałe wpływy stanowią jedynie zwrot za zużyte media oraz podatku od nieruchomości i trwałego zarządu w części proporcjonalnej do wynajmowanych i użyczanych pomieszczeń

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T w K:

 • czynności zwolnione od podatku VAT tj. odpłatna usługa opieki nad dziećmi do lat 3,
 • czynności zwolnione od podatku VAT tj. użyczenie pomieszczeń wraz z mediami na rzecz innej jednostki budżetowej,
 • czynności opodatkowane tj. użyczenie pomieszczeń wraz z mediami na rzecz stowarzyszenia.
 • przedmiotem umowy użyczenia wraz z mediami jest część budynku, udział powierzchni oddanej do używania stanowi 12,76% powierzchni użytkowej budynku, pomieszczenia oddane do użytkowania 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r., pomieszczenia udostępnione w sposób ciągły.

Zysk z najmu pomieszczeń (łącznie dla całego Żłobka Miejskiego) planowany jest na ok. 59.000 zł netto, natomiast pozostałe wpływy stanowią jedynie zwrot za zużyte media oraz podatku od nieruchomości i trwałego zarządu w części proporcjonalnej do wynajmowanych i użyczanych pomieszczeń.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. O w K:

 • czynności zwolnione od podatku VAT tj. odpłatna usługa opieki nad dziećmi do lat 3.
 • Oddział Żłobka Miejskiego nie wynajmuje pomieszczeń.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy wnioskodawcy Miastu K – Urzędowi Miasta K:

 • w 2016 r. będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. G w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. L w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. S w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. O w K,
 • od 1 stycznia 2017 r. gdy Wnioskodawca będzie rozliczał się z podatku VAT łącznie ze wszystkimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi jako podatnik – Miasto K – będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu towarów i usług budowlano – montażowych dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wyszczególnionych powyżej.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Miastu K – Urzędowi Miasta K:

 • w 2016 r. będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. G w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. L w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. S w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. O w K.Stanowisko Wnioskodawcy jest zbieżne z wyrokami NSA sygn. akt I FPS 4/15 z dnia 26 października 2015 r. i sygn. akt I FSK 1546/13 z dnia 21 października 2014 r. w których Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jednostka samorządu terytorialnego odliczy VAT chociażby inwestycję przekazała swojej jednostce budżetowej.
 • od 1 stycznia 2017 r. gdy Wnioskodawca będzie rozliczał się z podatku VAT łącznie ze wszystkimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi jako podatnik – Miasto K – będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu towarów i usług budowlano – montażowych dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wyszczególnionych powyżej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. Co do zasady faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Wyrażoną w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT generalna zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 i 91 ustawy o VAT.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Z art. 86 ust. 22 ustawy wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r. poz. 2193) wydanego na podstawie ww. art. 86 ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Podkreślić ponadto należy, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Należy również zaakcentować, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia przez podatnika działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi temu przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w ich cenie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec tego należy stwierdzić, że za podatnika VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów opodatkowanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2156) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157) gminy mogą tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce.

Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

W kontekście powołanych przepisów, odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy zauważyć, że z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie – towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-137/02, pkt 24).

Potwierdzają to również postanowienia pkt 8–9 wyroku w sprawie C-97/90 Lennartz, w których TSUE stwierdził, że prawo do odliczeń powstaje w momencie, gdy podlegający odliczeniu podatek staje się wymagalny. W konsekwencji o istnieniu tego prawa do odliczeń może zadecydować jedynie charakter, w jakim osoba występuje w danym czasie. Zgodnie z art. 17 (2) szóstej dyrektywy, o ile podatnik, działający w tym charakterze, używa towarów dla celów czynności podlegających opodatkowaniu, jest on uprawniony do odliczania podatku należnego lub zapłaconego od takich towarów. Jeżeli towary nie są używane do celów działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 4, lecz do celów prywatnej konsumpcji, nie powstaje żadne prawo do odliczeń.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w związku z realizacją zadań własnych w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych wynikających z art. 7 ust. l pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w ramach projektu pn. „...” prowadzi termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. jednostek budżetowych. Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 2016 r. – 2017 r.

Zmodernizowane obiekty będą służyły działalności mieszanej jednostek tj. opodatkowanej (wynajem pomieszczeń) i zwolnionej (działalność statutowa – opieka nad dziećmi) i znajdują się w trwałym odpłatnym zarządzie niepodlegającym podatkowi VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (tj. Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. G., Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. L, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. S, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T oraz Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. O w 2016 r. (tj. gdy Wnioskodawca rozlicza się z podatku VAT odrębnie od wszystkich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych) oraz od 1 stycznia 2017 r. (tj. gdy Wnioskodawca będzie rozliczał się z podatku VAT łącznie ze wszystkimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi jako podatnik).

W tym miejscu zauważyć należy, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowego scentralizowania tj. do 1 stycznia 2017 r., nie będzie kwestionowany.

Ponadto zakłada się, że „scentralizowanie” rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy mogą jednak, zgodnie z wyrokiem TSUE, podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model „scentralizowany”) nieobjętych przedawnieniem, przy czym – celem zachowania zasady neutralności – korekty muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego 5-letniego okresu nieobjętego przedawnieniem. Nie będzie możliwe sporządzanie korekt wybiórczych, tj. tylko za wybrane przez samorządy okresy rozliczeniowe. Sporządzenie korekt musi obejmować w szczególności skorygowanie wysokości deklarowanego obrotu, m.in. przez uwzględnienie obrotów jednostek budżetowych dotychczas zwolnionych z VAT oraz zastosowanie w odliczeniach podatku naliczonego zasad dotyczących tzw. prewspółczynnika.

Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina zamierza stosować obecny model rozliczeń do końca 2016 r. a od 1 stycznia 2017 r. będzie dokonywać wspólnego rozliczenia podatku VAT ze swoimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi.

Podkreślić należy, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak już nadmieniano wcześniej, zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2016 r. uwzględniać będzie w swoich rozliczeniach w zakresie VAT fakt odrębności wymienionych we wniosku jednostek budżetowych. Wnioskodawca składa deklaracje VAT, w których rozlicza podatek należny i naliczony wyłącznie z tytułu własnych zakupów i obrotów i nie uwzględnia obrotów tych jednostek.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że do czasu dokonania centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ze względu na brak związku zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji w związku z tym, że Wnioskodawca do czasu centralizacji nie wykorzystuje obiektów do swoich czynności opodatkowanych, nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Natomiast po przeprowadzeniu obowiązkowej „centralizacji” rozliczeń podatku VAT z dniem 1 stycznia 2017 r. jednostki budżetowe Gminy (Miasta) przestaną być uznawane za odrębnych od Gminy podatników podatku od towarów i usług. W konsekwencji jedynym podatnikiem będzie w tej sytuacji Gmina (Miasto) jako jednostka samorządu terytorialnego. Oznacza to, że Gmina (Miasto) i jednostki budżetowe powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny i w konsekwencji dokonywać winny jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie podatku VAT przez Gminę (Miasto).

Przechodząc zatem do kolejnego zagadnienia podniesionego we wniosku dotyczącego prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu towarów i usług budowlano-montażowych dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji ww. budynków użyteczności publicznej po dokonaniu przez Gminę (Miasto) centralizacji, w pierwszej kolejności jeszcze raz wskazać należy, że prawo to przysługuje w zakresie w jakim zakupy bezspornie związane są z realizowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wynika z opisu sprawy Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. L w K oraz Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. O w K nie wynajmują pomieszczeń. Oddziały tych żłobków są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych (tj. odpłatna usługa opieki nad dziećmi do lat 3).

W konsekwencji, w odniesieniu do Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. L w K oraz Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. O w K Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w fakturach zakupu towarów i usług budowlano-montażowych.

Odnosząc się do prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do pozostałych obiektów objętych projektem pn. „...”, tj. Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. G w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. S w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T w K, zauważyć należy że nabywane towary i usługi budowlano-montażowe będą wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Wskazać należy, że odpłatnie realizowane przez Wnioskodawcę czynności polegające na odpłatnym udostępnianiu pomieszczeń (najmie) stanowią niewątpliwie czynności cywilnoprawne, dla których Miasto występować będzie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższe czynności w świetle ustawy o podatku od towarów i usług traktowane są jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, podlegające opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Wnioskodawca podał, że poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, których budynki objęte są wsparciem w ramach projektu obecnie zasadniczo prowadzą działalność polegającą na wynajmie powierzchni, a umowy z wynajmującymi często zawierane są na dłuższy okres np. 1 rok. Miasto będzie kontynuować prowadzoną działalność związaną z wynajmem po zakończeniu realizacji ww. inwestycji, przy czym nie na każdym termomodernizowanym w ramach ww. projektów budynku w każdym czasie placówka będzie prowadzić wynajem, działalność mająca na celu wynajem powierzchni jest i pozostanie tylko działalnością poboczną w stosunku do statutowej.

Jak wynika z opisu sprawy we wszystkich ww. oddziałach Żłobka Miejskiego wykonywane są czynności opodatkowane w zakresie najmu. Zysk z najmu pomieszczeń planowany jest w każdym przypadku na ok. 59 000 zł. Pozostałe wpływy stanowią jedynie zwrot za zużyte media oraz podatku od nieruchomości i trwałego zarządu w części proporcjonalnej do wynajmowanych i użyczanych pomieszczeń.

Należy więc uznać, że po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawca będzie wykorzystywał ww. obiekty w części do wykonywanych przez siebie czynności opodatkowanych. W konsekwencji, w świetle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi nabywane w związku z termomodernizacją ww. budynków będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia części podatku naliczonego będzie przysługiwało Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych zawartych w art. 88 ustawy o VAT.

Podkreślić jednak należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu – tylko w takim zakresie w jakim termomodernizowane budynki faktycznie będą służyły sprzedaży opodatkowanej (tj. w odniesieniu do tych pomieszczeń oraz powierzchni, które wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych, czyli będą przedmiotem umów najmu).

Natomiast prawo to nie będzie przysługiwało w zakresie w jakim towary i usługi zakupione w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca wskazał również, że w przypadku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W w K, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T w K wykonywane są czynności opodatkowane tj. użyczenie pomieszczeń wraz z mediami na rzecz instytucji kultury lub stowarzyszenia. Przedmiotem umowy użyczenia wraz z mediami jest część budynku, udział powierzchni oddanej do używania wynosi odpowiednio 17,48%, 52%, 12,76%. W związku z użyczeniem tych powierzchni, Wnioskodawca uzyskuje wpływy stanowiące jedynie zwrot za zużyte media w części proporcjonalnej do użyczanych pomieszczeń.

Należy zauważyć, że umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną, bowiem zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 390 ze zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas oraz nieodpłatność. W konsekwencji oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie (używanie) stanowi nieodpłatne świadczenie usług. Należy wskazać, że przy rozpatrywaniu kwestii złożoności czynności nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości oraz dostawy mediów znaczenie mają postanowienia uregulowane w ramach umowy wiążącej strony, a kryterium zużycia będzie miało charakter decydujący o zakwalifikowaniu ww. mediów jako świadczeń odrębnych od czynności udostępnienia nieruchomości. Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przypadku, gdy umowa nieodpłatnego użyczenia lokali przewiduje osobne fakturowanie mediów, w kwotach odzwierciedlających faktyczne ich zużycie, to takie świadczenie należy traktować jako usługę odrębną od usługi nieodpłatnego udostępnienia lokali.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz wskazane przepisy stwierdzić należy, że obciążenie instytucji kultury oraz stowarzyszeń, kosztami mediów w przedstawionej sprawie będzie dla celów podatku od towarów i usług traktowane jako odrębna (od użyczenia części powierzchni) usługa świadczona w przyszłości przez Miasto (po dokonaniu centralizacji rozliczeń) na rzecz instytucji kultury i stowarzyszeń. Co do zasady, towarzyszące czynności udostępniania nieruchomości dostawy towarów i usług, np. centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, powinny być uważane za odrębne świadczenia, jeżeli najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z nich (tj. danych towarów i usług) przez decydowanie o wielkości ich zużycia. Sytuacja taka występuje w szczególności w przypadku odrębnego rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników lub podliczników. Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę, czyli np. jak w rozpatrywanej sprawie proporcjonalnie do użyczanej powierzchni.

Należy więc zauważyć, ze w odniesieniu do powierzchni udostępnianych na podstawie umowy użyczenia, nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z ponoszonymi nakładami na termomodernizację tego budynku. Należy zauważyć, że refakturowane na rzecz instytucji kultury i stowarzyszeń koszty, dotyczą tylko faktu zużycia przez te podmioty mediów proporcjonalnie do użyczanej powierzchni. Natomiast termomodernizacja budynków oddziałów Żłobka Miejskiego związana jest z nieodpłatnym użyczeniem części powierzchni, a nie ze zużyciem wody lub prądu. W opisanej sprawie nie dochodzi do przeniesienia na ww. podmioty (w drodze refakturowania) kosztów przeprowadzonej przez Wnioskodawcę termomodernizacji.

Jak wskazał Wnioskodawca zasadniczym celem ww. inwestycji jest poprawa stanu budynków użyteczności publicznych, w których realizowane są usługi publiczne. Miasto w zakresie realizacji zadań własnych nie występuje w charakterze podatnika, w związku z czym, dokonując nabycia towarów i usług związanych z termomodernizacją oddziałów Żłobka Miejskiego nie będzie mieć również konsekwentnie prawa do odliczenia podatku naliczonego, związanego z realizacją tych zadań w zakresie w jakim dotyczą one powierzchni udostępnianych na podstawie umowy użyczenia.

Podsumowując, od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z termomodernizacją Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. L w K oraz Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. O w K, natomiast będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z termomodernizacją Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. G w K, termomodernizacją Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. S w K, termomodernizacją Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. B w K, termomodernizacją Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. W w K, termomodernizacją Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. T w K, które będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i zwolnionych od podatku VAT, jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Prawo do odliczenia części podatku naliczonego ustalonej według opisanych wyżej zasad, będzie przysługiwało Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych zawartych w art. 88 ustawy o VAT.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.