IBPP3/4512-146/16/SR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „...”
IBPP3/4512-146/16/SRinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. projekt
 4. termomodernizacja
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 lutego 2016 r. (data złożenia 2 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2016 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Centrum (Wnioskodawca) podpisało z Województwem umowę o dofinansowanie projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynków Centrum: Pawilony 1, 2c i 3 oraz budynek kotłowni głównej z pawilonem technicznym.

Zakres prac obejmuje: docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę nieszczelnych, drewnianych okien i drzwi, modernizację systemu ogrzewania i dywersyfikację źródeł ciepła oraz montaż kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji energii niezbędnej do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.

Szczegółowy zakres projektu przedstawia się następująco:

 1. Pawilon 1:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych
  • ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową
  • wymiana stolarki okiennej na energooszczędną
 2. Pawilon 3:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych
  • ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową
  • wymiana stolarki okiennej na energooszczędną
  • wymiana stolarki drzwiowej na energooszczędną
 3. Pawilon 2c:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych
  • ocieplenie stropodachu
  • wymiana stolarki okiennej na energooszczędną
  • wymiana stolarki drzwiowej na energooszczędną
  • modernizacja instalacji c.o.
 4. Budynek kotłowni głównej z pawilonem technicznym:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych
  • ocieplenie stropodachu
  • wymiana stolarki okiennej na energooszczędną
  • wymiana stolarki drzwiowej na energooszczędną
 5. Modernizacja systemu ogrzewania i dywersyfikacja źródeł ciepła wraz z montażem systemu kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji energii niezbędnej do zaopatrzenia jednostki w ciepłą wodę użytkową.
  • Kotłownia główna – modernizacja istniejącego źródła ciepła poprzez ograniczenie mocy kotłowni oraz instalacja systemu solarnego do wspomagania procesu wytwarzania ciepłej wody użytkowej
  • dywersyfikacja źródeł ciepła – wykonanie dwóch odrębnych kotłowni w Pawilonach 1 i 2c, które będą zasilać budynki w ciepło na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zakupione w celu realizacji powyższej inwestycji towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Efekty poniesionych ww. wydatków nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

W celu uzyskania dofinansowania Centrum ma obowiązek dostarczyć informację, czy ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokonywanych wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „...”, ponieważ inwestycja będzie służyła czynnościom nieopodatkowanym VAT. Szpital prowadzi działalność zwolnioną z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18-19 (Pawilon 1, Pawilon 3, Budynek kotłowni głównej z pawilonem technicznym) oraz art. 43 ust. 1 pkt 36 (Pawilon 2c) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Efekty dotyczące projektu nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki prawnopodatkowe, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uwzględniając zaprezentowany we wniosku opis sprawy, z którego jednoznacznie wynika, że zakupione w celu realizacji powyższej inwestycji towary i usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, a efekty poniesionych ww. wydatków nie będą dla Wnioskodawcy generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii czy Wnioskodawca prawidłowo zaklasyfikował swoją działalność prowadzoną w Pawilonie 1, Pawilonie 3, Budynku kotłowni głównej z pawilonem technicznym jako zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy, a prowadzoną w Pawilonie 2c jako zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Stwierdzenie to przyjęto jako element argumentacji Wnioskodawcy i nie było ono przedmiotem oceny. Niniejszą interpretacje wydano przy założeniu, że towary nabywane przez Wnioskodawcę w związku z termomodernizacją budynków Centrum faktycznie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.