IBPP3/4512-146/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem.
IBPP3/4512-146/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dotyczy zrealizowanego projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Projekt był zrealizowany od 2 stycznia 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. Według umowy xxx. Wartość całkowita 2 333 066,16, w tym wydatki kwalifikowane 2 206 840,33 . Projekt współfinansowany z UE na poziomie 85%.

Przedmiotem projektu był zakup sprzętu komputerowego/informatycznego wraz z oprogramowaniem w celu wdrożenia systemów, informatycznych. Głównym celem projektu był rozwój elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców rejonu i powiatu myszkowskiego oraz usprawnienie funkcjonowania SPZOZ w M. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami: zakupiono sprzęt, licencje, oprogramowanie oraz zostały dokonane przeszkolenia użytkowników. Niniejsza inwestycja była realizacją większej całości. Jest ona w pełni komplementarna z projektami już zrealizowanymi oraz przyczyni się do zwiększenia dostępności do informacji, usprawni procedury, zlikwiduje bariery technologiczne i rozwojowe oraz wspomoże rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie powiatu m. i województwa.

Wnioskodawca nie osiąga dodatkowych przychodów z tytułu realizacji projektu, jedynie te związane z zawartym kontraktem z NFZ, które są zwolnione z podatku VAT na mocy ustawy o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 18. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7 i uzyskującym przychody opodatkowane z najmu lokali, które nie są związane z główną działalnością Wnioskodawcy jaką jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

W piśmie z 21 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług generującymi podatek należny po stronie Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie oczekuje interpretacji w kwestii zwolnienia świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (skorygowane pismem z 21 kwietnia 2015 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem, ponieważ zakupiony sprzęt informatyczny, licencje są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług medycznych korzystających ze zwolnienia przedmiotowego na mocy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. wraz ze zmianami zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 2 stycznia 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. Wnioskodawca realizował projekt pn. „...”. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7 i uzyskującym przychody opodatkowane z najmu lokali, które nie są związane z główną działalnością Wnioskodawcy jaką jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług generującymi podatek należny po stronie Wnioskodawcy.

Na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dotyczącymi przedmiotowego projektu.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi w trakcie realizacji projektu, gdyż zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawcy nie przysługuje więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
ILPP1/443-1034/14-3/JSK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-180/15-2/Igo | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.