IBPP3/4512-112/16/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.
IBPP3/4512-112/16/ASzinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło 7 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony uzupełnionym pismem, które wpłynęło 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 11 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013

 • Piorytet V „Środowisko
 • Działanie 5.4 „Zarządzanie środowiskiem

(Za wyjątkiem Działania 1.2.Mikroprzedsiebiorstwa i MSp; Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa;

Poddzialania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa) pomiędzy Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO a Uniwersytetem – Liderem Projektu (Wnioskodawcą) oraz Województwem (poprzez Centrum D.) – partner projektu.

Okres trwania projektu oraz kwalifikowalności wydatków – 28 stycznia 2011 do 15 czerwca 2015 r. (zakończenie finansowe realizacji projektu).

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji i baz danych o środowisku województwa w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej. Cel ten został osiągnięty poprzez opracowanie założeń budowy systemu informacji i baz danych z uwzględnieniem specyfiki gromadzonej informacji oraz stworzenie zasad powszechnego do nich dostępu. W ramach projektu m.in. została opracowana architektura baz danych, powstała przyrodnicza baza danych przestrzennych B. o poszczególnych elementach środowiska przyrodniczego, został wdrożony portal dziedzinowy umożliwiający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych w środowisku przeglądarki, zbudowane zostały narzędzia do gromadzenia i publikacji danych przyrodniczych (z możliwością ich udostępnienia).

Główne cele projektu:

 • umożliwienie powszechnego i nieodpłatnego dostępu do informacji o środowisku,
 • poprawa, jakości zarządzania środowiskiem w województwie,
 • integracja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Stan faktyczny:

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uczelnia prowadzi sprzedaż zwolnioną przedmiotowo (usługi edukacyjne) jak również opodatkowaną (wynajem pomieszczeń, sprzedaż książek, usługi krótkotrwałego zakwaterowania, realizuje projekty badawcze w celu komercjalizacji ich efektów, inne) oraz niepodlegającą (usługi edukacyjne finansowane z dotacji). W związku z tym, iż uczelnia prowadzi działalność mieszaną z części zakupów podatek VAT naliczony podlega częściowemu odliczeniu w oparciu o proporcję sprzedaży według zasad ściśle określonych w przepisach prawa. Uczelnia złożyła oświadczenie, iż zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Beneficjent nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Uniwersytet jako lider projektu wydatkował, realizował oraz rozliczał zakupy zgodnie ze swoim harmonogramem zadań, indywidualnie i na swoją rzecz. W związku z powyższym faktury dokumentujące nabywane towary i usługi na rzecz projektu przez Uczelnię były wystawiane na Uniwersytet.

Wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, którego efektem jest osiągnięcie:

 • wskaźnika rezultatu (zakup sprzętu, inne)
 • wskaźnika produktu (liczba utworzonych systemów monitorujących, geostanowiska województwa, inne)

zostały zakwalifikowane przez Uczelnię na efekty zrealizowanego projektu i do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Uczelni podatek należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu pt „...” istnieje możliwość odzyskania kosztu podatku VAT (obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z tym, iż wydatki związane z realizacja projektu „...” Uniwersytet zakwalifikował do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, efekt projektu nie był i nie będzie wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT (obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 a i b ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 w poprzednim brzmieniu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnień do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika że w dniu 11 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu „...”. Okres trwania projektu oraz kwalifikowalności wydatków – 28 stycznia 2011 do 15 czerwca 2015 r. (zakończenie finansowe realizacji projektu). Przedmiotem projektu było stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji i baz danych o środowisku województwa w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej. Cel ten został osiągnięty poprzez opracowanie założeń budowy systemu informacji i baz danych z uwzględnieniem specyfiki gromadzonej informacji oraz stworzenie zasad powszechnego do nich dostępu.

Główne cele projektu to m.in. umożliwienie powszechnego i nieodpłatnego dostępu do informacji o środowisku. Faktury dokumentujące nabywane towary i usługi na rzecz projektu przez Uczelnię były wystawiane na Wnioskodawcę.

Wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że w omawianej sprawie nie zostały spełnione przesłanki art. 86 ust 1 ustawy, a mianowicie nie zachodzi związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Uprzednio powyższe kwestie były uregulowane w analogiczny sposób w rozdziale 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r. oraz w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ efekty realizacji projektu nie były i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach.

Podsumowując, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w całości ani w części zawartego w cenie zakupów dokonywanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w którym wskazano, że wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Uczelni podatek należny. Zatem w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci ważność.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Partnera Projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/4512-40/16/ASz | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-29/16/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.