IBPP3/443-985/14/AZ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego utworzenia punktu informacji turystycznej
IBPP3/443-985/14/AZinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundacje
  3. odliczenia
  4. podatek naliczony
  5. turystyka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwa „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwa „xxx”. Wniosek został uzupełniony pismem z 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 8 października 2014 r. znak IBPP3/443-985/14/AZ

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca działa od ponad 5 lat, lecz jest zarejestrowany jako czynny płatnik VAT od 4 listopada 2013 roku (fakt ten poprzedziło złożenie wniosku VAT-R z prośbą zarejestrowanie Fundacji jako czynnego płatnika VAT). Zgodnie ze statutem celem Wnioskodawcy jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata m.in. przez: opracowywanie metod, tworzenie możliwości organizacyjnych i finansowych oraz inspirowanie praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody i ochrony klimatu; upowszechnianie zasad ekoturystyki przede wszystkim w środkach masowego przekazu oraz działalność szkoleniowa w tym zakresie; organizacja i pomoc w organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć sprzyjających celom Wnioskodawcy; prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju; wydawanie oraz sprzedaż książek, czasopism, gazet i tym podobnych środków publikacyjnych o tematyce zbieżnej z celem Wnioskodawcy.

Jak wynika z przedstawionego wyżej opisu Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność w zakresie ochrony przyrody, promocyjno-informacyjną, szkoleniową i doradczą oraz utrzymuje biuro odpowiedzialne ze realizację projektów m.in. takich jak: „xxx”. Umowy o dofinansowanie ww. projektu prowadzone są przez inne instytucje tj. organy samorządowe szczebla wojewódzkiego (urząd marszałkowski). Wszystkie świadczenia dla beneficjentów tego projektu Wnioskodawca świadczy nieodpłatnie. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów. Działalność Wnioskodawcy związana z realizacją ww. projektu nie skutkowała i nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zaistniały stan faktyczny:

Celem projektu pn. „xxxx” jest wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych dla zwiększenia liczby turystów odwiedzających region przez utworzenie punktu informacji turystycznej, zakup infokiosku i namiotu promocyjnego oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci mapy, folderu i broszury. Punkt informacji będzie pełnił funkcję informacyjną i promocyjną przez:

  • udzielanie informacji turystom krajowym i zagranicznym na temat atrakcji turystycznych i możliwościach spędzania wolnego czasu, imprezach turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych odbywających się w regionie, a także noclegów, gastronomii, połączeń komunikacyjnych;
  • kolportaż materiałów w formie ulotek, folderów, mapek promujących dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe, lokalną tradycję i historię;
  • gromadzenie i aktualizowanie informacji o ofertach sezonowego wypoczynku i nowych produktach turystycznych;
  • współpracę z miejscowymi instytucjami kultury, lokalnymi usługodawcami, artystami i rzemieślnikami, kołami gospodyń wiejskich, organizacjami pozarządowymi i Lokalną Grupą Działania i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury oraz turystyki.

Dodatkowo został zakupiony namiot promocyjny umożliwiający dotarcie z ofertą turystyczną do szerszego grona odbiorców podczas imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych odbywających się w regionie, w kraju i poza jego granicami a także infokiosku -mobilnego elementu punktu informacji. Punkt informacji oraz infokiosk zostały odpowiednio oznakowane. Wydano materiały informacyjno-promocyjne w postaci mapy, folderu i broszury opisujące dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Pogórza oraz walory turystyczne regionu. Termin realizacji: 1 maja 2014 r. – 31 lipca 2014 r.

Projekt skierowany jest do beneficjentów z obszaru działania LGD „xxx” tj. gmin: B., F., K. i P. oraz turystów krajowych i zagranicznych.

Wskaźnik produktu: liczba utworzonych punktów informacji turystycznej (1 szt.)

Źródło informacji o wartościach wskaźnika: dokumentacja zdjęciowa, rachunki, faktury, protokoły odbioru. Wskaźnik rezultatu: liczba osób objętych akcjami promocyjnymi i edukacyjnymi (500 osób). Źródło informacji o wartościach wskaźnika: ewidencja osób korzystających z punktu informacji turystycznej, ilość wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że w fakturach dokumentujących towary i usług nabywane na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca wskazany jest jako nabywca. Za umieszczenie informacji np. o noclegach, gastronomii, połączeniach komunikacyjnych, o ofertach sezonowego wypoczynku i nowych produktach turystycznych w rozpowszechnianych przez Wnioskodawcę materiałach informacyjnych Wnioskodawca nie pobiera żadnych opłat od oferujących usługi. Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne w postaci mapy, folderu i broszury opisując dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, powstałe w ramach projektu są rozprowadzane nieodpłatnie. Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca został zgłoszony do VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 – osiągnął sprzedaż przekraczającą 150 000 zł. Przychód te został osiągnięty z tytułu sprzedaży usług – wykonania prac zgodnie z podpisaną umową (określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce – monitoring siedlisk przyrodniczych na wybranych działkach RSS i RSO w roku 2013: etap I i II zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 umowy nr xxx sierpnia 2013 r.).

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w piśmie z 16 października 2014 r.), w związku z realizacją projektu nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług; z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podatek od towarów i usług obciąża konsumpcję. W związku z tym jego ciężarem nie powinni być obciążeni podatnicy VAT w tym zakresie, w jakim wykorzystują zakupione towary i usługi do prowadzenia działalności opodatkowanej. W tym przypadku nie występują oni bowiem w charakterze konsumentów zakupionych dóbr. Natomiast w sytuacji gdy podatnicy nie obciążają swojej sprzedaży podatkiem to nie ma podstaw, aby przyznawać im prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przez czynności opodatkowane należy rozumieć w tym przypadku czynności, które faktycznie zostały (bądź zostaną) objęte opodatkowaniem, a nie czynności, które, co do zasady, podlegają opodatkowaniu, lecz w danej konkretnej sytuacji nie zostały opodatkowane (np. zostały wykonane przez podatnika zwolnionego albo przez podmiot, który co prawda jest podatnikiem, ale względem konkretnej czynności nie występował w tym charakterze). Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej, to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług (choćby przed zrealizowaniem prawa do odliczenia, towary bądź usługi nie zostały jeszcze spożytkowane na cele działalności opodatkowanej).

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Okoliczności przedmiotowej sprawy wskazują, że nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT; wszystkie świadczenia dla beneficjentów tego projektu świadczy on nieodpłatnie; w wyniku realizacji projektu nie osiąga żadnych przychodów; działalność Wnioskodawcy związana z realizacją ww. projektu nie skutkowała i nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT.

Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi przepisami prawa, stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Zakupione w ramach realizacji projektu towaru i usługi nie służą działalności opodatkowanej Wnioskodawcy. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „xxx”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.