IBPP3/443-898/14/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – gospodarka niskoemisyjna
IBPP3/443-898/14/JPinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatek naliczony
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Miasto– Urząd Miasta zamierza realizować projekt pn. „...” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach realizacji projektu pn. „...” przeprowadzone zostaną następujące działania:

 • opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
 • uzupełnienie i aktualizacja istniejącej bazy danych dotyczących zużycia i opłat za nośniki energii w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy oraz stworzenie bazy danych pozwalających na inwentaryzację i zmian emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
 • szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz innych podmiotów biorących udział w opracowaniu PGN na temat problematyki związanej z jego tworzeniem, wdrażaniem oraz monitorowaniem,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej dotyczącej udziału dofinansowania z FS w ramach POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planu,
 • wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta.

PGN dla miasta będzie tworzony w sposób kompleksowy z uwzględnieniem następujących obszarów:

 • zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne, dystrybucja ciepła),
 • zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy),
 • produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
 • wdrażanie systemów organizacji ruchu,
 • gospodarka odpadami – w zakresie emisji CH4,
 • zielone zamówienia publiczne,
 • promowanie gospodarki niskoemisyjnej,
 • edukacja ekologiczna.

W PGN zostaną również:

 • wskazane mierniki osiągnięcia celów,
 • określone źródła finansowania inwestycji,
 • sporządzone plany wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

PGN skoncentrowany będzie na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby nośników energii, w tym poprawie efektywności energetycznej i wykorzystaniu OZE, na terenie całego Miasta.

Do opracowania PGN zaproszone zostaną podmioty będące producentami i/lub odbiorcami energii, w tym w szczególności wszystkie jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz inne podmioty działające w sektorze publicznym. Szczególny nacisk w PGN położony zostanie na działania mające na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie poprzez stworzenie wytycznych dotyczących zielonych zamówień publicznych oraz promocję dobrych przykładów związanych ze wzrostem efektywności energetycznej i wykorzystaniem OZE na terenie Miasta.

Ponadto zaplanowane zostaną działania zmierzające do intensyfikacji współpracy z mieszkańcami i zainteresowanymi w tworzeniu PGN podmiotami oraz szeroko rozumiane działania edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza, wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE.

Aktualizacja i stworzenie bazy danych

Od 2011 r. w Mieście wdrożony jest „Internetowy system monitorowania i zarządzania energią” działający na zasadzie przydzielenia wszystkim administratorom obiektów poprzez stronę www dostępu do dzierżawionego systemu zbierania danych. Istniejąca baza danych dotycząca zużycia i opłat za nośniki energii w budynkach użyteczności publicznej, będących własnością Gminy oraz podstawowych informacji technicznych o obiektach oraz poszczególnych przyłączach nośników energii, zostanie uzupełniona i zaktualizowana w ramach wykonywania obowiązków służbowych administratorów obiektów oraz koordynowana będzie przez pracowników Referatu ... Wydziału ... Urzędu Miasta.

W ramach opracowania PGN zostanie stworzona baza danych w formacie arkusza kalkulacyjnego excel zawierającego formuły pozwalające na wyznaczenie aktualnej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz jej zmian w poszczególnych tatach (wraz z podaniem metodologii i jednolitych źródeł danych niezbędnych do pozyskania, w celu obliczeń emisji zanieczyszczeń).

Szkolenia dla podmiotów biorących udział o opracowaniu PGN.

W ramach zlecenia opracowania PGN zostaną zorganizowane szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz innych podmiotów biorących udział w opracowaniu PGN dotyczące:

 • przygotowywania danych i tworzenia PGN,
 • wdrażania PGN,
 • monitorowania PGN.

Szkolenia będą odbywały się w pomieszczeniach będących własnością Miasta, przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego, należącego również do Gminy. Każde ze szkoleń przewiduje się na około 30–40 osób, w dwóch blokach po 90 minut.

Kampania informacyjna

Kampania informacyjna dotycząca PGN i udziału dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. zostanie zrealizowana poprzez:

 • zaprojektowanie i wykonanie broszur – broszury informacyjne dostępne będą w „Centrum Informacji Turystycznej” oraz zostaną rozprowadzone pośród podmiotów biorących udział w opracowaniu PGN,
 • zaprojektowanie i wykonanie 2 Roll-up’ów – Roll-upy umieszczone zostaną w „Centrum Informacji Turystycznej” oraz Referacie ... w Wydziale ... (komórka odpowiedzialna za opracowanie i monitorowanie PGN),
 • zredagowanie informacji dotyczącej PGN i jego dofinansowania – informacja zostanie umieszczona na miejskiej stronie internetowej www.... tematycznej stronie internetowej www.... oraz w gazecie miejskiej „...”.

Dodatkowo po przyjęciu przez Radę Miasta . uchwały w sprawie przyjęcia PGN, w Urzędzie Miasta. zorganizowana zostanie konferencja prasowa, dotycząca przedmiotowego opracowania „...”.

Miasto w lipcu 2013 r. zleciło wykonanie aktualizacji „...”. Projekt założeń zawierać będzie istotne dane i informacje, które bezpośrednio wykorzystane zostaną do opracowania PGN.

Do najważniejszych elementów wykorzystanych w planowanym do opracowania PGN należą:

 • bilans paliw oraz energii końcowej i pierwotnej,
 • bilans emisji zanieczyszczeń powietrza w Mieście, emitowanych w związku z użytkowaniem energii,
 • ocena jakości powietrza w Mieście, w tym wpływ lokalnych oraz zewnętrznych jednostek wytwórczych i innych źródeł zanieczyszczeń na jego stan,
 • ocena efektywności wykorzystania energii,
 • ocena wykorzystania lokalnych zasobów energii,
 • ocena jednostek wytwórczych i sieci na terenie miasta pod względem bezpieczeństwa energetycznego,
 • wykonanie bazy danych GIS w układzie 2000 związanej z infrastrukturą cieplną gazową i elektroenergetyczną oraz danymi o budynkach i obiektach będących własnością Miasta

Ocena oddziaływania na środowisko.

PGN zostanie wykonany z zachowaniem zgodności z przepisami prawa w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008.1999.1227 z późn. zm.) oraz przy zachowaniu spójności z innymi planami/programami na szczeblu wojewódzkim i lokalnym (Programem ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji, Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta, Programem ochrony środowiska dla Miasta na lata 2014–2017 – w trakcie działań legislacyjnych, projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta– w trakcie opracowania).

Bez względu na stanowisko RDOŚ i wynik procedury dotyczącej konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Miasto wymagać będzie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PGN.

Działania dodatkowe

W najbliższym czasie planowane jest podpisanie Memorandum, w którym Prezydent Miasta oraz Prezydent Miasta Statutowego wyrazili chęć koordynowania swoich działań prowadzących do poprawy jakości powietrza na terenie miasta statutowego i Miasta, wzajemnego informowania się w ramach wspólnych działań o konkretnych planowanych przedsięwzięciach oraz ścisłej współpracy w ich realizacji tak, by stopniowo dochodziło do poprawy jakości powietrza w czesko-polskim regionie przygranicznym, niezależnie od działań na poziomie międzynarodowym

W ramach Memorandum Przedstawiciele obu miast zobowiązali się aby:

 • w ramach kampanii edukacyjnej wyjaśnić obywatelom negatywne skutki spalania nieodpowiednich paliw (włączając odpady) w nieodpowiednich, przestarzałych piecach i kotłach,
 • wspierać ogrzewanie ekologiczne oparte o sieciowe nośniki energii a dzięki temu obniżać emisję z lokalnych źródeł spalania paliw,
 • aktywnie wspierać proces termomodernizacji budynków,
 • wspierać budowę obwodnic drogowych oraz lokalnych węzłów przesiadkowych,
 • brać pod uwagę w strategicznych dokumentach dotyczących planowania przestrzennego wspieranie nasadzeń zieleni izolującej w eksponowanych lokalizaqach,
 • zwiększyć intensywność oczyszczania ciągów komunikacyjnych,
 • o swojej aktywności regularnie informować swoich partnerów na poziomie regionalnym – ... i Województwo ... a następnie odpowiednie instytucje na poziomie krajowym, tj. Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki i Urzędy Rady Ministrów obu krajów.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie osiągać żadnych przychodów. Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w oparciu o art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” z uwagi na brak związku dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–137/02, pkt 24). Dostawa towarów, jak i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, o ile są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, działającego w tym charakterze.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.) – zgodnie z którym – krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Zatem, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług – w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

 • jego podmiotem jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ;
 • odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy budzi zakres prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pod nazwą „...”.

W kontekście omawianej sprawy należy zwrócić uwagę na orzeczenie TSUE z 12 lutego 2009 r. w sprawie C 515/07, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie przeciwko Staatssecretaris van Financiën, TSUE wskazał, że: „Z rozważań tych wynika, że, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 38 opinii, art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy nie może być traktowany jako ustanawiający zasadę, zgodnie z którą czynności, które nie są objęte zakresem zastosowania podatku VAT można uznać za czynności wykonywane «w celach innych» niż związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu tego przepisu. Taka wykładnia pozbawiłaby bowiem sensu art. 2 ust. 1 tejże dyrektywy. Należy ponadto podkreślić, że w odróżnieniu od ww. sprawy Charles i Charles-Tijmens, która dotyczyła nieruchomości zaliczonej do aktywów przedsiębiorstwa, zanim została częściowo przeznaczona do celów prywatnych, z definicji niemających nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika, obecna sprawa przed sądem krajowym dotyczy czynności VNLTO niebędących czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, polegających na obronie ogólnych interesów członków tego stowarzyszenia, których nie można w tym przypadku uznać za niezwiązane z działalnością, skoro stanowią one główny przedmiot działalności tego stowarzyszenia. W związku z tym na pierwsze pytanie należy odpowiedzieć w ten sposób, że art. 6 ust. 2 lit. a) i art. 17 ust. 2 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do wykorzystywania towarów i usług zaliczonych do aktywów przedsiębiorstwa do celów realizacji czynności innych niż podlegające opodatkowaniu czynności podatnika, a VAT podlegający zapłaceniu z tytułu nabycia towarów i usług dotyczących takich czynności nie podlega odliczeniu” (pkt 38-40 ww. wyroku TSUE).

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od w zawiązku z realizacją opisanego we wniosku projektu nie są spełnione.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że w wyniku realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie osiągać żadnych przychodów, efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2a, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.