IBPP3/443-895/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „....”
IBPP3/443-895/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „....”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „....” (Wnioskodawca) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym jako LGD, w rozumieniu ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634), rozporządzenie rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE. L. 277 z 21 października 2005 r., str. 1 ze zm.) mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Celem projektu jest promocja obszarów partnerskich Lokalnych Grup Działania czyli LGD „....” oraz Fundacji „...” - przez promocję turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD – integracji, aktywizowania mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego, poprawę jakości obsługi turystów i dostępności informacji turystycznej w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. przez organizację i przygotowanie 15 tras questingowych, 1 bazy atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, wydanie 1 publikacji – przewodnika atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, 1 mapy atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, opracowanie i wykonanie 32 roll-up na temat atrakcji turystycznych, naprawy i aktualizacji 4 makiet oraz materiałów na temat atrakcji turystycznych.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, nabyte od podmiotów będących czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, którego celem jest promocja obszarów partnerskich Lokalnych Grup Działania czyli LGD „...” oraz Fundacji „...” - przez promocję turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD – integracji, aktywizowania mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego, poprawę jakości obsługi turystów i dostępności informacji turystycznej w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. przez organizację i przygotowanie 15 tras questingowych, 1 bazy atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, wydanie 1 publikacji – przewodnika atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, 1 mapy atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, opracowanie i wykonanie 32 roll-up na temat atrakcji turystycznych, naprawy i aktualizacji 4 makiet oraz materiałów na temat atrakcji turystycznych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, którego celem jest promocja obszarów partnerskich Lokalnych Grup Działania czyli LGD „...” oraz Fundacji „... ” – przez promocję turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD – integracji, aktywizowania mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego, poprawę jakości obsługi turystów i dostępności informacji turystycznej w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. przez organizację i przygotowanie 15 tras questingowych, 1 bazy atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, wydanie 1 publikacji – przewodnika atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, 1 mapy atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, opracowanie i wykonanie 32 roll-up na temat atrakcji turystycznych, naprawy i aktualizacji 4 makiet oraz materiałów na temat atrakcji turystycznych, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7, a zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Celem tego projektu jest promocja obszarów partnerskich, promocja turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszarów partnerskich w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. W ramach realizacji projektu zorganizowano i przygotowano 15 tras questingowych, bazę atrakcji turystycznych obszarów partnerskich, wydano publikację – przewodnik atrakcji turystycznych obszarów partnerskich, mapę atrakcji turystycznych obszarów partnerskich LGD, opracowano i wykonano 32 roll-up na temat atrakcji turystycznych, naprawiono i zaktualizowano 4 makiety oraz materiały na temat atrakcji turystycznych.

Zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione towary i usługi nie będą przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu wskazanego we wniosku.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.