IBPP3/443-845/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu - ...

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2014 r. (data wpływu 18 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (OSP) złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW 2007–2013. Dotacja została przyznana i umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 24 czerwca 2014 r. Zaplanowano zakup sprzętu nagłaśniającego oraz kuchni gazowo-elektrycznej. Całkowity szacowany koszt operacji wynosi 6 946,00 PLN, w tym kwota pomocy UE 5 556,80 PLN, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Świetlica wiejska w ... nie posiada wystarczającego sprzętu nagłaśniającego pozwalającego na organizowanie imprez z udziałem większej liczby lokalnej społeczności. Zakup nagłośnienia oraz wyposażenia kuchni pozwoli na rozwiązanie tego problemu. Zwiększy to możliwości organizacyjne i techniczne w planowaniu imprez kulturalnych, regionalnych i okazjonalnych z udziałem mieszkańców oraz gości zaproszonych. W obiekcie organizowane są lokalne wydarzenia kulturalne, związane z istniejącymi tradycjami i zwyczajami, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Bez nagłośnienia jakość organizowanych wydarzeń jest niska. Realizacja zadania da możliwość uatrakcyjnienia wydarzeń lokalnych poprzez np. występy zaproszonych artystów oraz lokalnych twórców kultury. Przedstawione zakupy dadzą możliwość podniesienia jakości korzystania z obiektu. Adresatem zadania publicznego jest społeczność lokalna oraz miejscowości ościennych i innych uczestników wydarzeń kulturalnych, w tym kobiet, dzieci i młodzieży. Wnioskodawca pozostanie właścicielem powstałego majątku. Zakupiony sprzęty będzie udostępniany powszechne i nieodpłatnie mieszkańcom sołectwa. Wnioskodawca nie będzie wynajmować ani wydzierżawiać zakupionego sprzętu, będzie natomiast ponosić koszty bieżącego utrzymania i konserwacji. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT - 7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie mieć prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej operacji.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Zakupione elementy wyposażenia świetlicy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zasadą jest, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki tj. odliczenia dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich których następstwem jest określenie podatku należnego. W opisywanym przypadku ta zasada nie znajduje zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT , w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. Przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Ochotnicza Straż Pożarna) złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW 2007–2013. Zaplanowano zakup sprzętu nagłaśniającego oraz kuchni gazowo-elektrycznej. Świetlica wiejska w ... nie posiada wystarczającego sprzętu nagłaśniającego pozwalającego na organizowanie imprez z udziałem większej liczby lokalnej społeczności. Zakup nagłośnienia oraz wyposażenia kuchni pozwoli na rozwiązanie tego problemu. Zwiększy to możliwości organizacyjne i techniczne w planowaniu imprez kulturalnych, regionalnych i okazjonalnych z udziałem mieszkańców oraz gości zaproszonych. Przedstawione zakupy dadzą możliwość podniesienia jakości korzystania z obiektu. Adresatem zadania publicznego jest społeczność lokalna oraz miejscowości ościennych i innych uczestników wydarzeń kulturalnych, w tym kobiet, dzieci i młodzieży. Wnioskodawca pozostanie właścicielem powstałego majątku. Zakupiony sprzęty będzie udostępniany powszechne i nieodpłatnie mieszkańcom sołectwa. Wnioskodawca nie będzie wynajmować ani wydzierżawiać zakupionego sprzętu, będzie natomiast ponosić koszty bieżącego utrzymania i konserwacji. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT–7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Analiza przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a ponadto zakupiony sprzęty będzie udostępniany powszechne i nieodpłatnie mieszkańcom sołectwa, a zatem nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT, jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.