IBPP3/443-832/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.
IBPP3/443-832/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 lipca 2014 r., (data wpływu 15 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 8 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Uniwersytet (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Uczelnia prowadzi działalność statutową niepodlegającą ustawie o VAT, działalność dydaktyczną, która korzysta ze zwolnienia z podatku VAT oraz wykonuje czynności opodatkowane. Proporcja wyliczona zgodnie z zasadami zawartymi w art. 90 ustawy o VAT, na podstawie obrotu osiągniętego w 2013 r., wynosi 12%.

Wnioskodawca (Partner w projekcie) wraz z A. (Lider) realizują projekt „...” w ramach RPO W na lata 2007-2013 Priorytet VI Działalnie 6.2 Poddziałanie 6.2.1, nr projektu ... z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się 12 marca 2013 r., natomiast zakończenie planowane jest na 28 lutego 2015 r. (zakończenie finansowe realizacji –10 kwietnia 2015 r.).

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu dydaktyczno-badawczego i kulturalnego, zagospodarowanie otaczającego terenu na otwarty park form przestrzennych oraz budowa parkingu naziemnego i podziemnego. Inwestycja realizowana jest na terenach stanowiących tereny powojskowe. Projekt umożliwi rewitalizację tych terenów oraz nadanie im nowych funkcji – edukacyjnej, kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej. Przedmiotowa inwestycja umożliwi rozwój oferty dydaktycznej A. oraz przyczyni się do zwiększenia dostępności do kultury. Powstaną ogólnodostępne przestrzenie galerii, biblioteki–mediateki z czytelnią, sali audytoryjno-kinowej, biblioteki materiałów, otwarty park form przestrzennych. Po zakończeniu inwestycji właścicielem majątku obiektu dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z parkingiem podziemnym oraz terenem przeznaczonym na otwarty park form przestrzennych wybudowanych na działkach x, y będzie A..

Z kolei Wnioskodawca będzie właścicielem parkingu naziemnego wybudowanego na działce nrx.

Każda z uczelni będzie zarządzać majątkiem, który będzie jej własnością. Jednocześnie przestrzenie obu uczelni będą sobie udostępniane do realizacji wspólnych projektów i wspólnych celów. Infrastruktura powstała w ramach projektu, której właścicielem będzie A. będzie częściowo udostępniana odpłatnie (m.in. najem powierzchni pod sklepik, punkt ksero, barek uczelniany, najem części miejsc parkingowych, najem pokoi gościnnych).

Natomiast Wnioskodawca, który będzie właścicielem parkingu naziemnego, nie będzie udostępniał odpłatnie miejsc parkingowych. Parking nie będzie więc wykorzystywany bezpośrednio do działalności opodatkowanej Wnioskodawcy. Ze strony Uczelni z miejsc parkingowych będą korzystali studenci i pracownicy Wnioskodawcy.

Zgodnie z umową Partnerską Lider projektu (A.) jest umocowany do podejmowania w imieniu Partnerów czynności związanych z realizacją projektu, w tym w szczególności:

 • reprezentowania Partnerów wobec instytucji zajmujących się opiniowaniem, przyjmowaniem i przyznawaniem dofinansowania;
 • prowadzenia postępowań w sprawie wyboru Wykonawców zamówienia – zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • zawarcia umów z Wykonawcami;
 • prowadzenia wszelkich spraw związanych z realizacją przedmiotowego projektu, jego obsługą finansową i merytoryczną;
 • otworzenia i prowadzenia rachunków bankowych do prowadzenia projektu;
 • prowadzenia rachunkowości projektu;
 • prowadzenia obsługi administracyjnej projektu;
 • występowania przed organami administracyjnymi.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych oraz środków własnych Partnerów. Lider uprawniony jest do otrzymywania środków przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową Partnerską Wnioskodawca przekazuje środki własne na otwarty przez Lidera rachunek bankowy „wkład własny” w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Lidera dokumentów potwierdzających wykonanie projektu, w części dotyczącej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał, że w ramach realizacji projektu pn. „...” Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych faktur VAT za zakupione towary i usługi. Wszystkie faktury dotyczące przedmiotowego projektu są wystawione na A., która występuje w nich jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu „...” w ramach RPO W na lata 2007-2013, Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Podstawową zasadą dla realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez podatnika podatku od towarów i usług, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jest istnienie związku tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z uwarunkowaniami przedstawionymi w opisie stanu faktycznego, infrastruktura powstała w ramach projektu, której właścicielem będzie Wnioskodawca (parking naziemny wybudowany na działce nr 24/7) nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności, których następstwem będzie określenie podatku należnego. Wnioskodawca nie będzie udostępniał odpłatnie miejsc parkingowych.

Z uwagi na niespełnienie podstawowej, pozytywnej przesłanki określonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca uważa że w odniesieniu do projektu, którego dotyczy przedmiotowy wniosek, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy ww. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 106e pkt 3, 4 i 5 ustawy, faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem. Wnioskodawca przedstawiając opis stanu faktycznego jednoznacznie wskazał, że faktury dokumentujące zakupy dokonywane w projekcie wystawiane są na lidera, a każda z uczelni będzie zażądać majątkiem który jest jej własnością. Wnioskodawca nie będzie udostępniał odpłatnie miejsc parkingowych na parkingu naziemnym wybudowanym na działce 24/7, parking nie będzie wykorzystywany bezpośrednio do działalności opodatkowanej Wnioskodawcy będą z niego korzystali studenci oraz pracownicy Wnioskodawcy.

Mając zatem na uwadze regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Lidera Projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/443-1214/14/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP4/443-604/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.