IBPP3/443-799/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.
IBPP3/443-799/14/ASzinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2014 r., (data wpływu 8 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 września 2014r. (data wpływu 23 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z 22 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 12 września 2014 r. znak: IBPP3/443-799/14/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży z okazji X lecia U. (Wnioskodawcy) oraz piknik rodzinny na jego zakończenie – zakwalifikowanie kosztów podatku VAT do kosztów kwalifikowanych, gdyż Klubowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach ubiegania się o dotację na realizację operacji w ramach małych projektów PROW, pt. „...Cel operacji: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży sportem poprzez organizację turnieju piłkarskiego i pikniku rodzinnego w czerwcu 2014 r.

Termin: 23-29 czerwca 2014r. Miejsce: Stadion piłkarski w B.

Adresaci: Dzieci szkół podstawowych Gminy K. w liczbie ok. 300 z B., B., K., R. i R., oraz wszyscy mieszkańcy Gminy K.

Harmonogram:

1.Poniedziałek – piątek (23-27 czerwca). Treningi piłkarskie prowadzone na płycie boiska w B. przez czterech instruktorów piłki nożnej po dwie godz. każdego dnia w odniesieniu do dzieci klas I-III (9.00 -11.00) i dzieci klas IV-VI (11.15-13.15).

2.Sobota (28 czerwca). Turniej szkół podstawowych jako podsumowanie treningów.

  1. Boisko podzielone na cztery części. Zespoły złożone z uczniów klas I - III złożone z 6 zawodników grają metodą „każdy z każdym” (łącznie 10 meczów po 20 min).
  2. Boisko podzielone na dwie części. Zespoły złożone z uczniów klas IV - VI rozgrywają mecze podobnie jak młodsi, (łącznie 10 meczów).
  3. Wspólny gril dla uczestników zajęć, ich rodziców, trenerów, sędziów. Wręczenie nagród, pamiątek, pucharów, dyplomów, zrobienia fotografii.

3.Niedziela (29 czerwca)

A/12.00 - Msza św. Dziękczynna za 10 lat U..

Mecz piłki nożnej. W przerwie meczu konkurs piłkarski dla kibiców.

Wielki piknik rodzinny z grillem dla wszystkich. Wręczenie upominków dla wszystkich uczestników pikniku. Wręczenie statuetek. Zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dlatego chciałby uznać jego koszt za koszt kwalifikowlany w ramach przedmiotowego zadania. Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku publicznego i nie jest finansowany przez państwo. Nie jest też wpisany do rejestru przedsiębiorców.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT.

Zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach powyższej operacji nie będą wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Wnioskodawca utrzymuje się wyłącznie z dotacji, darowizn i składek członkowskich. Wykonuje zadania określone w statucie tj. m.in. rozwój i propagowanie sportu.

Mając na uwadze wytyczne instytucji zarządzającej programem PROW, do rozliczenia poniesionego podatku VAT Wnioskodawca musi przedstawić indywidualną interpretację podatku VAT potwierdzająca, że może go kwalifikować jako koszt podlegający finansowaniu, gdyż nie może go odzyskać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją operacji pt. „...” Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 września 2014 r.): Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego realizując zadanie „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, niebędący zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, zrealizował operacje pn. „...”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach powyższej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione towary i usługi nie będą przez niego wykorzystywana do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W świetle powyższego, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego wynikającego faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji pn. „...

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/443-1042/14/ASz | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP4/443-633/14/LG | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-799/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.