IBPP3/443-786/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.
IBPP3/443-786/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 lipca 2014 r., (data wpływu 4 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 15 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 15 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wniosek o numerze xxx pn. „...” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Gmina (Wnioskodawca), jako samorządowa osoba prawna z założenia wykonuje swoje zadania poprzez jednostki organizacyjne. Beneficjent projektu, Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP:xxx, a zatem Gmina jest nabywcą.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum T. Zakres prac dotyczy: przebudowy ulicy K., T. i S. oraz p. polegającej na: wymianie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni i chodników ze zniszczonej bitumicznej i betonowej – na nawierzchnię z kostki granitowej, wymianie zniszczonego obramowania jezdni, wykonaniu nowych oraz wymianę istniejących studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, budowie sieci oświetleniowej, przebudowie kabli sieci energetycznej, montażu 8 szt. słupów oświetleniowych w ul. T., montażu 14 szt. elementów typu ławka-donica w ul. T., montażu rzeźby „G.” u zbiegu ulic K. i T. i montażu 6 sztuk ławek w ciągu ulicy K. oraz 19 sztuk koszy na śmieci w obrębie ulic K. i T.

Projekt został wykonany, rozliczony (rzeczowa realizacja projektu: od 20 lipca 2012 r. do 21 października do 2013 r.). Do realizacji pozostała jedynie promocja projektu (wykonanie tablic informacyjnych-pamiątkowych oraz publikacja artykułów w prasie).

Wszystkie kategorie wydatków określone we wniosku o dofinansowanie (wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór archeologa, nadzór branży kanalizacyjnej, nadzór branży elektrycznej, nadzór branży telekomunikacyjnej, przebudowa ulicy K., T. i S. – roboty budowlane, impregnacja nawierzchni ulicy K., zakup i montaż małej architektury, promocja projektu) są kwalifikowalne.

W wyniku realizacji projektu powstało:

 • powierzchnia obiektów poddanych przebudowie/remontowi – 4989,78 m2,
 • liczba obiektów małej architektury – 48 sztuk,
 • liczba miejsc parkingowych – 5 sztuk
 • powierzchnia terenu przeznaczonego na plac parkingowy – 50 m2.

Przed realizacją projektu nawierzchnia była asfaltowa. Obecnie nawierzchnia jest z kostki granitowej, co uczyniło z ulic K. wraz z p., T. i S. reprezentacyjny deptak miasta.

Praktycznie wszystkie usługi i towary zakupione w projekcie są obciążone podatkiem VAT. Zgodnie z zasadami stosowanymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE podatek VAT uznaje się za kwalifikowany, tylko wtedy gdy Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania tego podatku.

Wnioskodawca realizując, projekt pn. „...” nie będzie mógł odzyskać podatku VAT, ponieważ usługi i towary zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych (nie będą odsprzedawane lub udostępniane za odpłatnością).

W piśmie z 15 września 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabywane na potrzeby opisanego projektu nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT realizowanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wpisują się one w zakres realizacji zadań własnych realizowanych w zakresie działalności publicznoprawnej Gminy. Powstałe mienie tj. przebudowane ulice (wraz z wyposażeniem technicznym), p., obiekty małej architektury, miejsca parkingowe, oraz plac parkingowy, nie będą generowały dla Gminy obrotu opodatkowanego VAT. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne i będzie służyło zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu pn. „R...” realizowanego przez Gminę ... istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Dostawy towarów i usług wytworzonych w ramach projektu pn. „...” nie są związane z działalnością opodatkowaną i w związku z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Gmina ... nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. pn. „...”. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik od towarów i usług. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum T. Projekt został wykonany, rozliczony (rzeczowa realizacja projektu: od 20 lipca 2012 r. do 21 października do 2013 r. Do realizacji pozostała jedynie promocja projektu (wykonanie tablic informacyjnych-pamiątkowych oraz publikacja artykułów w prasie).

W wyniku realizacji projektu powstało:

 • powierzchnia obiektów poddanych przebudowie/remontowi – 4989,78 m2,
 • liczba obiektów małej architektury – 48 sztuk,
 • liczba miejsc parkingowych – 5 sztuk
 • powierzchnia terenu przeznaczonego na plac parkingowy – 50 m2.

Usługi i towary zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych (nie będą odsprzedawane lub udostępniane za odpłatnością).

Towary i usługi nabywane na potrzeby opisanego projektu nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT realizowanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wpisują się one w zakres realizacji zadań własnych realizowanych w zakresie działalności publicznoprawnej Gminy. Powstałe mienie tj. przebudowane ulice (wraz z wyposażeniem technicznym), p., obiekty małej architektury, miejsca parkingowe, oraz plac parkingowy, nie będą generowały dla Gminy obrotu opodatkowanego VAT. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne i będzie służyło zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

W rozpatrywanej sprawie (jak wynika z wniosku), podatek naliczony dotyczący zrealizowanego projektu nie ma w związku z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, w związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, iż nabyte towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/443-636/14/ASz | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-962/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.