IBPP3/443-728/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu.
IBPP3/443-728/14/ASzinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2014 r., (data wpływu 23 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) oraz pismem z 11 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku, w związku z budową dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego realizowaną w ramach projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku, w związku z budową dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego realizowaną w ramach projektu pn. „...” .

Wniosek uzupełniono pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwaniu Organu z 29 sierpnia 2014 r. znak: IBPP3/443-727/14/ASz, IBPP3/443-728/14/ASz oraz pismem z 11 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.)

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe doprecyzowane w piśmie z 8 września 2014 r.

W dniu 24 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013, ogłosił konkurs dla naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV, Działanie 4.3, schemat B, Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.

W ramach konkursu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „...”, który jest w trakcie oceny Instytucji Zarządzającej a w dalszym opisie zwany (Inwestycją). Inwestycja obejmować będzie:

1.Wykup części gruntów (10% powierzchni strefy).

2.Budowę i modernizację dróg Gminnych wraz z dostosowaniem układu jezdnego (ronda i zjazdy) o łącznej długości 3686,29 m.

3.Budowę instalacji wodno-kanalizacyjnych:

 1. Sieć wodociągowa o długości 1300m
 2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3820,0 m oraz przyłącza kanalizacyjne o długości 280m.
 3. Sieć kanalizacji deszczowej jako infrastruktura pasa drogowego o długości sieci 3950,0 m.
 4. Zbiornik retencyjny betonowy uzupełniający infrastrukturę odwadniającą o poj.14000 m3.

4.W ramach pasa drogowego wykonanie instalacji oświetlenia dróg.

Po realizacji projektu powstanie produkt: Powierzchnia stworzonych/rozbudowanych stref aktywności gospodarczej, w tym strefy o charakterze parków technologicznych – 36,1205ha.

Realizacja ww. inwestycji traktowana jest jako działalność Gminy w zakresie nałożonych na nią obowiązków ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Zadania te są wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z wymogami co do okresu trwałości (do końca 2020 r.) projektu po zakończeniu realizacji Gmina będzie prawnym właścicielem powstałej infrastruktury. Elementy infrastruktury powstałej w ramach projektu (z wyjątkiem zakupionych gruntów) będą odpowiednio:

 • w przypadku sieci wodno-kanalizacyjnych przekazane w odpłatną dzierżawę. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację będzie gminna spółka zajmująca się; eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej Sieci te generować będą przychody opodatkowane podatkiem VAT z tytułu świadczonych dla odbiorców końcowych usług. Docelowo po okresie trwałości Gmina planuje aport tego majątku (sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej) do spółki zależnej ZGK Sp. z o.o. i objęcie udziałów w wartości netto.
 • w zakresie infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego przekazanie w nieodpłatne użyczenie Gminnemu Zarządowi Dróg, jednostce podległej Gminy nieposiadającej odrębnej osobowości prawnej. Infrastruktura pasa drogowego, tj. drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny będą utrzymywane w zakresie budżetu jako realizacja zadań własnych Gminy. Infrastruktura ta nie generuje przychodów, w tym przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Grunty przewidziano do wykupu w ramach przedmiotowego projektu zakupione zostaną od osób fizycznych, bez podatku VAT. Wobec tego w wydatkach tych nie będzie znajdował się naliczonych podatek VAT. Ponadto z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu grunty te nie będą sprzedawane przez okres 5 letniej trwałości finansowej. W zależności od bieżących potrzeb Wnioskodawca będzie; mógł te grunty wydzierżawić lub w celu zachęcenia inwestorów oddać w nieodpłatne użytkowanie w zamian za promesę wykupu po okresie trwałości.

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to listopad 2014 r., a planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu to 30 czerwca 2015 r. Okres trwałości (utrzymania i eksploatacji produktów projektu) minimum do 30 czerwca 2020 r. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 8 września 2014 r. oraz uzupełnione pismem z 11 września 2014 r.):

Czy istnieje możliwość prawna odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT, tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od zakresu inwestycji (budowy infrastruktury) obejmującego budowę infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego bądź uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

Brak stosownej interpretacji Izby Skarbowej, uniemożliwi zaliczenie tej części wydatków obejmujących infrastrukturę pasa drogowego jako koszt kwalifikowany projektu, w wartościach brutto.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 8 września 2014 r.):

Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w zakresie obejmującym budowę dróg gminnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz zbiornika retencyjnego.

Przepis art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który mówi że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych. W związku z art. 86 ust. 1 ww. ustawy, informującym o prawie do obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane cło czynność i opodatkowanych, Gmina uważa, ze nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją w zakresie budowy dróg gminnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz zbiornika retencyjnego, ponieważ inwestycja nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), w rozdziale 10 określone są przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonania jego zwrotu. W § 8 ust. 3 i ust. 4 wymienia się rodzaje bezzwrotnej pomocy zagranicznej, od których przysługuje zwrot podatku naliczonego

W opinii Gminy, realizacja przedmiotowej Inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz zbiornika retencyjnego nie mieści się w katalogu środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdyż środki na jej realizację pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej, jednakże nie będą one wiązać się z umowami dotyczącymi Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE) czy kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego możliwe jest natomiast o wartość podatku VAT naliczonego od budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Sieci wodno-kanalizacyjne będą odpłatnie dzierżawione zbiorczo do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy Na podstawie umowy dzierżawy Wnioskodawca wystawi później Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. fakturę VAT. Powstaje więc przychód z tytułu dzierżawy i w związku z tym możliwość odliczenia VAT przez Wnioskodawcę w zakresie kosztów budowy infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach Otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Z przepisu tego wynika, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynność i wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Wnioskodawca zamierza zrealizować inwestycję, która obejmować będzie budowę nowych odcinków dróg i dostosowanie lokalnego układu drogowego do rozwiązań inwestycji wraz z budową ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i budowę zbiornika retencyjnego. Inwestycja w tym zakresie nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. W ramach przedmiotowego zadania wykonana zostanie również sieć wodno-kanalizacyjna, która po zakończeniu inwestycji zostanie przekazana do eksploatacji na podstawie umowy dzierżawy.

Zgodnie z przywołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony – w części dotyczącej budowy nowych odcinków dróg i dostosowania lokalnego układu drogowego do rozwiązali inwestycji wraz z budową ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego – gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowego zakresu projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanej inwestycji w części związanej z budową nowych odcinków dróg i dostosowania lokalnego układu drogowego do rozwiązań inwestycji wraz zabudową ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia ulicznego, czy tez kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego.

W zakresie przedmiotowego projektu – w części dotyczącej budowy nowych odcinków dróg i dostosowania lokalnego układu drogowego do rozwiązań inwestycji wraz z budową ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego Gmina ocenia, iż nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 cyt. rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należny m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego art. 7 ust. 1 pkt 2).

W tym miejscu wskazać należy, że kwestie dotyczące zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunków i trybu dokonywania tego zwrotu reguluje rozdział 4 obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego w jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz.1656).

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

Natomiast według § 8 ust. 3 powołanego rozporządzenia, za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

 1. Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
 2. kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

 1. umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

-z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, będzie realizował projekt pn. „...”. Po zakończeniu realizacji Gmina będzie prawnym właścicielem powstałej infrastruktury. Elementy infrastruktury powstałej w ramach projektu (z wyjątkiem zakupionych gruntów) będą odpowiednio:

 • w przypadku sieci wodno-kanalizacyjnych przekazane w odpłatną dzierżawę. Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację będzie gminna spółka zajmująca się; eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych Zakład Gospodarki Komunalnej. Sieci te generować będą przychody opodatkowane podatkiem VAT z tytułu świadczonych dla odbiorców końcowych usług. Docelowo po okresie trwałości Gmina planuje aport tego majątku (sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej) do spółki zależnej ZGK Sp. z o.o. i objęcie udziałów w wartości netto.
 • w zakresie infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego przekazanie w nieodpłatne użyczenie Gminnemu Zarządowi Dróg, jednostce podległej Gminy nieposiadającej odrębnej osobowości prawnej. Infrastruktura pasa drogowego, tj. drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny będą utrzymywane w zakresie budżetu jako realizacja zadań własnych Gminy. Infrastruktura ta nie generuje przychodów, w tym przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Przedmiotem zainteresowania Wnioskodawcy jest możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z budową infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego.

Z treści przywołanej powyżej regulacji art. 86 ust. 1 jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

W rozpatrywanej sprawie (jak wynika z wniosku), podatek naliczony dotyczący zrealizowanego projektu nie ma w związku z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy. Wnioskodawca wprost wskazał, że infrastruktura drogowa, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji deszczowej oraz zbiornik retencyjny będą przekazanie w nieodpłatne użyczenie Gminnemu Zarządowi Dróg, natomiast infrastruktura pasa drogowego, tj. drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny będą utrzymywane w zakresie budżetu jako realizacja zadań własnych Gminy. Infrastruktura ta nie generuje przychodów, w tym przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego, w związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego jednoznacznie wynika, iż nabyte towary i usługi na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z budową infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego.

Odnośnie natomiast prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego w jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług, wskazać należy, że ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ, jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie ww. przepisów rozdziału 4 cytowanego rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Należy jednak zwrócić uwagę, że powołane we wniosku rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązywało do 31 grudnia 2013 r.

Ponadto Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
IBPP3/443-1230/14/UH | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1162/14/KM | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-728/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.